Bezpieczeństwo edukacyjne dzieci cudzoziemskich jako element bezpieczeństwa kulturowego

Main Article Content

Beata A. Orłowska

Abstrakt

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kwestię gwarantowania bezpieczeństwa edukacyjnego dla cudzoziemskich dzieci. Trudności po stronie uczniów, szkolnych administracji czy nauczycieli świadczą o tym, że nie można ich zignorować. Nie można też pominąć bezpieczeństwa kulturowego, będącego podstawą bezpieczeństwa edukacyjnego. Artykuł został podzielony na kilka głównych części. Pierwsza stanowi wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa kulturowego i edukacyjnego. Kolejne części zawierają próby wyszczególnienia obszarów wsparcia dla cudzoziemskich uczniów w celu podjęcia dyskusji na temat sytuacji cudzoziemskich dzieci w polskich szkołach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Orłowska, B. A. (2021). Bezpieczeństwo edukacyjne dzieci cudzoziemskich jako element bezpieczeństwa kulturowego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 111-125. https://doi.org/10.14746/ssp.2021.3.7
Dział
Artykuły
Biogram autora

Beata A. Orłowska, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Beata Anna ORŁOWSKA – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki; profesor AJP w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, dziekan Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, kierownik Katedry Edukacji Dziecka, dyrektor Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych pp Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie przy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim; kierownik Pracowni Etnopedagogiki, koordynator Ośrodka Debaty Międzynarodowej RODM Gorzów Wielkopolski; członek wielu stowarzyszeń, w tym m.in. Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej, Stowarzyszenia Miłośników Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs Papuszy w Gorzowie Wielkopolskim, członek Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającym przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i innych. Zainteresowania badawcze: kształtowanie tożsamości kulturowej wśród mniejszości narodowych i etnicznych, analiza procesu edukacji dzieci pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci łemkowskich i dzieci romskich). Bezpieczeństwo kulturowe i edukacyjne. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia z obszaru wielokulturowości i międzykulturowości w tym związane też z przygotowaniem przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku wielokulturowym i szerzeniu edukacji regionalnej. Jest autorką i współautorką licznych artykułów i książek autorskich, współautorskich i pod redakcją. Wybrane publikacje – książka autorska Transmisja tożsamości (Studium przypadku Łemków).

Bibliografia

 1. Błeszyńska M. K. (2010), Dzieci obcokrajowców w polskich placówkach oświatowych perspektywa szkoły. Raport z badań, ORE, Warszawa.
 2. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on immigration, integration and employment, COM/2003/0336 final.
 3. Dz. U. 1991, Nr 119, poz. 515 – Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie dnia 28 lipca 1951 roku.
 4. Dz. U. 2003, Nr 128, poz. 1175 – ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
 5. Dz. U. 2005, Nr 17, poz. 141 – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r. z późn. zmianami.
 6. Edukacja – jest w niej ukryty skarb (1998), Raport dla UNESCO, Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Warszawa.
 7. Hajduk S. (2018), Edukacja dzieci w trakcie procedury uchodźczej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Biuletyn informacyjny kwiecień.
 8. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/tabele/rok/2020/, 14.02.2020.
 9. Januszewska E. (2017), Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole – między integracją a marginalizacją, „Studia Edukacyjne”, nr 43, https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/22355/1/SE_43_2017_Edyta_Januszewska.pdf.
 10. Pieczywok A. (2015), Bezpieczeństwo jako wartość edukacyjna i badawcza, w: „Rodzinna Europa” europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, red. P. Fikus, H. Malewski, M. Marszal, E-Wydawnictwo, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 11. Powszechna Deklaracja o Różnorodności Kulturowej – UNESCO 2001, https://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Dekl_o_roznorodnosci.pdf.
 12. Przyjmowanie dzieci cudzoziemców do polskich szkół, przyznawanie subwencji oświatowych oraz wsparcie edukacyjne (2018), Urząd do Spraw Cudzoziemców, Biuletyn informacyjny kwiecień.
 13. RPO, publ., https://www.brpd.gov.pl/prawa_dziecka, 27.12.2018.
 14. Szelewa D. (2010), Integracja a polityka edukacyjna, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Raporty i Analizy. Seria „Integracja”, https://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2010/CSM%20Raporty%20i%20Analizy%20Integracja%20a%20Polityka%20Edukacyjna%20P.pdf.
 15. Zalewski S. (2001), Polityka bezpieczeństwa państwa a edukacja obronna, Warszawa.
 16. Żółciak T. (2018), Dzieci gorszego Boga. Polska stworzy getta edukacyjne dla uchodźców, GazetaPrawna.pl z 26.02.2018 r., https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1106995,getta-edukacyjne-dla-uchodzcow.html, 14.02.2020.
 17. "44 tys. dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach, Gość.pl, nr 22/2020, https://info.wiara.pl/doc/5869052.44-tys-dzieci-cudzoziemskich-w-polskich-szkolach."
 18. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-dzieci-przybywajacych-z-zagranicy-w-polskim-systemie-edukacji.