Polsko-niemiecka współpraca akademicka – przykład Collegium Polonicum jako wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
PDF (English)

Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna
instytucja akademicka
współpraca akademicka
uniwersytety
Collegium Polonicum
pogranicze polsko-niemieckie

Jak cytować

Wallas, T. (2023). Polsko-niemiecka współpraca akademicka – przykład Collegium Polonicum jako wspólnej placówki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 183–196. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.10

Abstrakt

W Unii Europejskiej, zaawansowana współpraca międzynarodowa jest jedną z charakterystycznych cech sąsiadujących ze sobą państw. Idea współpracy transgranicznej obejmuje różne dziedziny, w tym życie codzienne, wspólne programy, priorytety i strategie. Główne motywy, które za nią stoją, to chęć porozumienia się z sąsiadami, przezwyciężenie wrogości i uprzedzeń między dwoma współistniejącymi narodami, wzmocnienie demokracji i rozwój lokalnych struktur administracyjnych, przezwyciężenie izolacji i oddalenia oraz szybkie połączenie się ze zintegrowaną Europą. Niniejszy artykuł dotyczy akademickiej współpracy transgranicznej między Polską a Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy między sąsiadującymi miastami Słubice w Polsce i Frankfurt nad Odrą w Niemczech. Zanim jednak omówiona zostanie współpraca transgraniczna, artykuł prezentuje szerszy kontekst.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.1.10
PDF (English)

Bibliografia

Agreement between Polish Minister of National Education and Sport and the Ministry of Science, Research and Culture of the Federal State of Brandenburg on Collegium Polonicum in Słubice, concluded on 2 October 2002 in Warsaw, Monitor Polski of 15 September 2003, No. 43, item 647.

Bielawska A. (2009), Polsko-niemiecka uniwersytecka współpraca transgraniczna w regionie Brandenburgia-Lubuskie na przykładzie Collegium Polonicum, in: Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, eds. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Collegium Plonicum, http://www.cp.edu.pl.

Duda G. (2007), Ośrodki współpracy szkół wyższych w regionach przygranicznych jako przykłady regionalnych centrów kompetencji w Europie, in: Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych, ed. A. Bielawska, K. Wojciechowski, Logos, Berlin.

Fragments of memorandum on establishment of the Collegium Polonicum, adopted on 19 April 1996 by the Joint Committee of Rectors of the Adam Mickiewicz University and the European University Viadrina Frankfurt (Oder); Collegium Polonicum, http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/index.html, 11.12.2015.

Musiał-Karg M. (ed.) (2014–2015), Diagnoza lokalnych problemów i wyzwań powiatu słubickiego, FCP, Słubice.

Musiał-Karg M. (2009), Słubfurt i Gubien jako nowa jakość kreowania miast podzielonych, in: Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa?, eds. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Musiał-Karg M., Wallas T. (2015), Cross-border Cooperation on the Polish-German Border. From Theory through Practice to a Master’s Program, in: International relations. Regional and Trans-Border Cooperation. Master’s Program – Handbook of Modules, eds. M. Musiał-Karg, T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań.

Polish-German Research Institute, http://www.cp.edu.pl/pl/o_nas/projekty/instytut_pnb/struktura-instytutu/index.html, 11.12.2105.

Pol-Int, Polonoznawstwo Interdyscyplinarne, https://www.pol-int.org/.

Practical Guide to Cross-border Cooperation (2000), Association of European Border Regions (AEBR), Third Edition, p. 5.

Prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie, http://www.cp.edu.pl/pl/studia/kierunki_studiow/prawo_pl_stac_jed_mgr_MR/index.html.

ULO, Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach, https://liceum.amu.edu.pl/.

Wojciechowski K. (2007), Rozważania na temat transgranicznej współpracy w Europie, in: Trans-Uni. Problemy zarządzania międzynarodową współpracą szkół wyższych w regionach przygranicznych, eds. A. Bielawska, K. Wojciechowski, Logos, Berlin.