Wpływ kryzysu energetycznego na zarządzanie polityką inwestycyjną w jednostkach samorządu terytorialnego
PDF

Słowa kluczowe

efektywność zarządcza
kryzys energetyczny
energooszczędność
odnawialne źródła energii
jednostki samorządu terytorialnego
ekonomia społeczna

Jak cytować

Czopek, M., & Ślebioda, M. (2023). Wpływ kryzysu energetycznego na zarządzanie polityką inwestycyjną w jednostkach samorządu terytorialnego. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 7–26. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.1

Abstrakt

Systematyczny wzrost cen surowców i paliw, zakłócone łańcuchy dostaw, polityka klimatyczna Unii Europejskiej oraz agresja Rosji na Ukrainę to czynniki, które wymienia się w gronie tych, które doprowadziły do kryzysu energetycznego. Oczywiście wzrost cen energii obserwowany jest od lat, jednak ich skala, w ostatnim okresie, postrzegana jest jako niespotykana do tej pory. Z kryzysem energetycznym borykają się również jednostki samorządu terytorialnego, które podejmowały już działania mające na celu obniżenie kosztów związanych z zużyciem energii. Samorządy coraz częściej korzystają z rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. Uruchomionych zostało w ostatnich latach wiele opcji umożliwiających wsparcie implementacji takich inwestycji zarówno z funduszy pochodzących ze Skarbu Państwa, jak i funduszy europejskich. Skala wykorzystania tych środków w samorządach zlokalizowanych w poszczególnych województwach jest jednak różna, podobnie jak zakres inwestycyjny. Zdiagnozowanie stanu rzeczywistego wydaje się zatem niezmiernie istotne z perspektywy efektywności zarządczej oraz ekonomii publicznej. Należy również zaznaczyć, że 29 września 2022 roku Sejm uchwalił dodatkowo ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, która narzuca obowiązek oszczędzania energii przez sferę budżetową, a nie spełnienie jej zapisów obłożone zostało restrykcjami. Opracowanie ukazuje wyniki badań dotyczących inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i dolnośląskiego w obszarze energooszczędności oraz odnawialnych źródeł energii, których celem jest osłabienie skutków kryzysu energetycznego. Przedstawiona analiza ukazuje kierunek podejmowanych działań i ich skalę w latach 2018–2022 oraz założenia inwestycyjne na rok 2023. W przeprowadzonych badaniach uczestniczyło 223 samorządy terytorialne, co pozwoliło sformułować wiążące wnioski. Opracowanie może stanowić uzupełnienie luki w literaturze przedmiotu.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.1
PDF

Bibliografia

Antkowiak P. (2011), Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2. DOI: https://doi.org/10.14746/ssp.2011.2.10

Banaszak B. (2012), Prawo konstytucyjne, Warszawa.

Dębski S. (2014), Samorząd terytorialny w Polsce: tradycja a współczesne przemiany polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Dz. U. 2023, poz. 40, tekst jednolity – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 7.

Dz. U. 2022, poz. 1634, tekst jednolity – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, 1079, art. 9.

Dz. U. 2022, poz. 1634, tekst jednolity – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, 1079, art. 44.

Dz. U. 2021, poz. 2376 – ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw, zm. Dz. U. 2022, poz. 467.

Dz. U. 2021, poz. 264, załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w spawie polityki energetycznej państwa do 2014 r., https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20210000264/O/M20210264.pdf, 24.01.2023.

Dz. U. 2021, poz. 724, tekst jednolity – ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Dz. U. 2022, poz. 2127, tekst jednolity – ustawa z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, zm. poz. 2243, 2687.

Gawlik L., Mirowski T. (2016), Strategic directions of development of the Polish power sector in the light of climate and energy police of the European Union, “Humanities and Social Sciences”, 21 (23 (2)). DOI: https://doi.org/10.7862/rz.2016.hss.18

Kowalczyk-Juśko A. (2021), Rozwój innowacyjnych technologii odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Odział w Radomiu, Radom.

Kożuch A. J. (2008), Zmiany w zarządzaniu finansami lokalnymi, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, nr 65.

Malec M., Kamiński J. (2016), Wpływ wybranych regulacji środowiskowych na dezaktualizację prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną, „Rynek Energii”, t. 5.

Mataczyńska E. (2020), Miejsce klastra energii na drodze do aktywizacji odbiorców. Zależności pomiędzy ekonomiczną teorią klastrów, odbiorcą aktywnym i klastrem energii, w: Klastry energii. Regulacje, teoria i praktyka, red. E. Mataczyńska, A. Kucharska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Rzeszów.

Matwiejuk J. (2014), Samorząd terytorialny w Polsce, w: Człowiek i prawo międzynarodowe, red. M. Perkowski, J. Szymański, M. Zdanowicz, Białystok.

Micek D. (2021), Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju energii rozproszonej w Polsce. Raport z analizy danych zastanych, 23.09.2021, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, s. 4, https://www.er.agh.edu.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-lektury-raportu-na-temat-spoleczno-kulturowych-aspektow-rozwoju-energetyki-rozproszonej/, 27.01.2023.

Mirowski T. (2017), Wybrane problemy związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Polsce, „Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, nr 98, Kraków.

Szyrski M. (2017), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), Analiza administracyjnoprawna, Wolters Kluwer, Warszawa.