Polityka emerytalna państwa wobec bezpieczeństwa socjalnego rolników
PDF

Słowa kluczowe

polityka państwa
bezpieczeństwo socjalne
ubezpieczenie społeczne rolników

Jak cytować

Pogonowski, I. (2023). Polityka emerytalna państwa wobec bezpieczeństwa socjalnego rolników. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 71–85. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.4

Abstrakt

W artykule opisano polski system ubezpieczeń społecznych rolników, z uwzględnieniem jego odrębności. Przedstawiono charakterystykę systemu w ujęciu porównawczym do powszechnego systemu ubezpieczeń. Podkreślono elementy wskazujące na uprzywilejowanie rolników i członków ich rodzin wobec pozostałej części społeczeństwa. Podniesiono również aspekt zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego beneficjentom systemu rolniczego w kontekście wysokości przysługujących świadczeń, które kształtują się na poziomie znacznie niższym, niż w systemie ubezpieczeń powszechnych.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.4
PDF

Bibliografia

„Biuletyn Statystyczny” 07/2022 (2022), GUS, Warszawa, tabl. 8.

Długofalowy budżet UE 2021–2027 i Next Generation EU – Consilium (europa.eu), https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/mff2021-2027-ngeu-final/.

Emerytury i renty w 2021 r., Informacje statystyczne (2022), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

https://www.gov.pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska.

Jagła W. (2014), Problemy ubezpieczenia społecznego rolników, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Karpiniuk H. (2018), Ubezpieczenia społeczne rolników jako element bezpieczeństwa społecznego. Aspekty prawne, „Humanum, Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne”, 29(2).

Ostrowski L. (2000), System ubezpieczenia rolniczego – konserwować czy zmieniać, „Ubezpieczenia w Rolnictwie, Materiały i Studia”, nr 8, KRUS, Warszawa.

Pławucka H. (2017), Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i Praktyka”, 134(3).

Podstawka M. (2016), Ubezpieczenie społeczne rolników i jego perspektywy, „Polityka Społeczna”, 19T.

Podsumowanie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2021 r. (2022), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r. (2022), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Puślecki D. (2017), Przedmiot ochrony jako przesłanka zachowania odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników, „Przed Prawa Rolnego”, nr 2.

Sprawozdanie finansowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rok 2021 (2022), https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2022/Sprawozdanie_finansowe_KRUS_2021.pdf.

Strzelecka J. (2004), Ubezpieczenia emerytalne rolników w wybranych krajach Unii Europejskiej – wnioski dla Polski, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Studiów Budżetowych.

Ustawa z 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zagospodarowanie lub na własność państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym właścicieli tych nieruchomości, Dz. U. Nr 38, poz. 166.

Ustawa z 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazujących nieruchomości rolne na własność państwa, Dz. U. Nr 3, poz. 166.

Ustawa z 29 maja 1973 r. o przekazywaniu gospodarstw rolnych na własność państwa za rentę i spłaty pieniężne, Dz. U. Nr 21, poz. 118.

Ustawa z 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin, Dz. U. Nr 33, poz. 140.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2022, poz. 504, z późn. zm.

Uścińska G. (2022), Zagadnienia Ubezpieczeń Społecznych w Historii Badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz wyzwania na przyszłość, „Polityka Społeczna”, 23T.

Walczak D. (2010), Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – składki i świadczenia, „Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 106.

Wilkin J., Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej dla rolnictwa i obszarów wiejskich, w: Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.