Polskie miasta w transnarodowych sieciach terytorialnych rozproszonych przestrzennie
PDF

Słowa kluczowe

jednostka samorządu terytorialnego
miasto
transnarodowe sieci miejskie
współpraca wielostronna

Jak cytować

Dumała, H. (2023). Polskie miasta w transnarodowych sieciach terytorialnych rozproszonych przestrzennie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 87–113. https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.5

Abstrakt

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przyznała jednostkom samorządu terytorialnego (JST) Polski wszystkich szczebli prawo do współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Celem artykułu jest analiza porównawcza uczestnictwa JST na poziomie miast w transnarodowych sieciach rozproszonych przestrzennie, czyli stowarzyszeniach i związkach wielostronnych. Porównany został stan z grudnia 2021 r. z tym sprzed 20 lat (luty 2002 r.). Analiza koncentrowała się na indywidualnym (bezpośrednim) członkostwie, a oparta została na danych pochodzących z obwieszczeń ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Dokonano również charakterystyki sieci z udziałem polskich miast, uwzględniając takie kryteria, jak: zasięg terytorialny, wielkość, charakter członków, poziom otwartości oraz przedmiot działania.

https://doi.org/10.14746/ssp.2023.2.5
PDF

Bibliografia

C40 (2019), The Future of Urban Consumption in a 1.5°C World, https://www.c40.org/wp-content/uploads/2021/08/2270_C40_CBE_MainReport_250719.original.pdf, 21.05.2023.

Cities, https://eurocities.eu/cities/, 10.05.2023.

Criteria, https://historicthermaltowns.eu/our-network/, 21.05.2023.

Członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, https://www.szmp.pl/staff, 6.05.2023.

Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, http://www.pnec.org.pl/pl/stowarzyszenie/czlonkowie-zwyczajni, 6.05.2023.

Dumała H. (2004), Polskie miasta w sieciach międzynarodowych, w: Samorząd lokalny w Polsce, Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, red. S. Michałowski, A. Pawłowska, Lublin.

Dumała H. (2012), Transnarodowe sieci terytorialne w Europie, Lublin.

Fokus na miejskie bezpieczeństwo, 18 stycznia 2022, https://metropolie.pl/artykul/fokus-na-miejskie-bezpieczenstwo, 17.05.2023.

Furmankiewicz M. (2004), Polskie samorządy gminne w organizacjach międzynarodowych, w: Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, red. G. Rdzanek, E. Stadtmüller, Wrocław.

GUS (2011), Miasta w liczbach 2009, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/oz_miasta_w_liczbach_2009_notatka_infor.pdf, 10.05.2023.

GUS (2021), Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2021 r., Warszawa, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/powierzchnia-i-ludnosc-w-przekroju-terytorialnym-w-2021-roku,7,18.html, 12.05.2023.

Instytucje zagraniczne, https://www.miasta.pl/strony/przedstawiciele-zmp-w-instytucjach-oraz-organizacjach-krajowych-i-zagranicznych, 6.05.2023.

Koniec współpracy z ENTP, 2 października 2013, https://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=30840, 17.05.2023.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483.

Kraków w organizacjach międzynarodowych, https://www.krakow.pl/otwarty_na_swiat/organizacje_miedzynarodowe/202323,artykul,ocena_korzysci.html, 12.05.2023.

List of members, https://www.ccre.org/associations, 6.05.2023.

Local Governments Network of Central and Eastern European Countries, https://keep.eu/projects/812/Local-Governments-Network-of--EN/, 6.05.2023.

Mapa miast partnerskich, https://www.edcities.org/mapa-de-las-ciudades-asociadas/, 13.05.2023. DOI: https://doi.org/10.46789/edugeo.v13i23.1107

Miasta członkowskie, https://www.miasta.pl/miasta, 13.05.2023.

Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., Dz. Urz. MAiC, 2014, poz. 29.

Obwieszczenie Ministra Spraw (2001) Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 2001 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, M.P. 2001, Nr 35, poz. 569 (załącznik).

Obwieszczenie Ministra Spraw (2002a) Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r. oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 28 stycznia 2001 r. do dnia 14 lutego 2002 r., M.P. 2002, Nr 32, poz. 502 (załącznik nr 1).

Obwieszczenie Ministra Spraw (2002b) Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które zostały członkami międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych przed wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, M.P. 2002, Nr 32, poz. 503 (załącznik).

Odpowiedź Urzędu Miasta Torunia na zapytanie Toruńskiego Serwisu Turystycznego, 30 czerwca 2020 r., https://toruntour.pl/upload/file/Odp._EUROB.pdf, 17.05.2023.

Organizacja międzynarodowa – ICLEI, https://www.katowice.eu/Strony/Organizacja-mi%C4%99dzynarodowa---ICLEI.aspx, 17.05.2023.

Poland. Collective members, https://energy-cities.eu/members/?country=poland#filter-anchor, 20.05.2023.

Polen, https://www.eurob.org/polen/, 13.05.2023.

Przyłucka A. (2009), Re: Tczew w Europejskim Kole Miast Kowalskich, list elektroniczny do H. Dumała z 28.08.2009.

Satzung für den Internationalen Städtebund DIE HANSE, https://www.hanse.org/de/staedtebund/der-staedtebund-die-hanse, 10.05.2023.

Szmigiel-Rawska K. (2017), Teorie współpracy terytorialnej. Municipium oeconomicus versus municipium reciprocans, Warszawa.

The Association, https://www.significantcemeteries.org/p/the-association.html, 15.05.2023.

Ustawa z 15 września 2000 r. o zasadach przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych, Dz. U. 2000, Nr 91, poz. 1009 z późn. zm.

Uzasadnienie (2016) projektu uchwały w sprawie wystąpienia Miasta Szczecin z Union of the Baltic Cities (Związek Miast Bałtyckich), https://bip.um.szczecin.pl/files/E34674777F4B41CB86537AEAFB72E43E/projekt_14.pdf, 17.05.2023.

Uzasadnienie (2021) projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Miasto Szczecin z Międzynarodowego Związku Hanzy „HANZA”, https://bip.um.szczecin.pl/files/A83E570454CB4E7385CB7D7AAA7536BC/projekt_255.pdf, 17.05.2023.

Wandas M. (2023), Trzaskowski odbierze ci auto i kotleta? Fantazje prawicy bez pokrycia w faktach, OKO.Press 16 lutego 2023, https://oko.press/c40-cities-trzaskowski, 22.05.2023.

Warszawa w świecie. Raport o stanie miasta, Warszawa 2021.

Żółciak T., Osiecki G. (2023), Trzeba jeść mniej mięsa i pozbyć się aut. Klimatyczne zaciskanie pasa w stolicy, „Gazeta Prawna” 14 lutego, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8661056,warszawa-miasta-c40-ochrona-klimatu-jedzenie-miesa-auta-rekomendacje.html, 20.05.2023.