Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku

Main Article Content

Ewa Nowak-Teter

Abstrakt

Ustanawianie agendy intermedialnej (intermedia agenda-setting), to nowy i rzadko spotykany nurt badań w ramach teorii agenda-setting. Zjawisko to polega na transferze ważności kwestii z jednego rodzaju agendy medialnej do agendy innego rodzaju (np. z agendy prasowej do telewizyjnej). Celem opracowania jest oparta na teorii i metodologii ustanawiania agendy obserwacja agendy prasowej i telewizyjnej w wybranym okresie (kampania przed wyborami do samorządu lokalnego w Polsce w 2014 r.), jak również konfrontacja hierarchii newsów tworzonych przez różne rodzaje mediów oraz wskaźników świata rzeczywistego, które tworzą tzw. agendę „rzeczywistą” (m.in. dane statystyczne dotyczące aktualnego społeczno-gospodarczego znaczenia kwestii relacjonowanych w mediach informacyjnych). Analiza materiału porównawczego pozwoli na przybliżone określenie adekwatności ważności kwestii medialnych w stosunku do nasilenia czynników świata rzeczywistego (w analizowanym okresie: 19 września–15 października 2014 r.). Efektem analizy ma być próba odpowiedzi na pytanie o zakres odzwierciedlenia złożoności świata rzeczywistego w wybranych przekazach medialnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Nowak-Teter, E. (2017). Agenda intermedialna a agenda „rzeczywista”. Nieadekwatność hierarchii newsów w mediach informacyjnych do wskaźników świata rzeczywistego podczas samorządowej kampanii wyborczej w 2014 roku. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 101-120. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.6
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ewa Nowak-Teter, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Ewa NOWAK-TETER – dr, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autorka i współautorka kilkudziesięciu opracowań z zakresu problematyki komunikacji politycznej, marketingu politycznego, grup etnicznych w Europie i in. (m.in. monografia: Ustanawianie agendy politycznej przez media. Efekt newsa w Polsce, Lublin 2014).

Bibliografia

 1. Birkland T. (2007), After Disaster: Agenda Setting, Public Policy and Focusing Event, Georgetown University Press, Washington.
 2. Comparative Agendas Project, http://www.comparativeagendas.info/?page_id=101, 30.12.2014.
 3. Danielian L. H., Reese S. D. (2009), A Closer Look at Intermedia Influences on Agenda Setting: The Cocaine Issue of 1986, w: Communication Campaigns About Drugs. Government, Media and the Public, red. P. Shoemaker, Routledge, Mahwah.
 4. Dearing J. W., Rogers E. M. (1988), Agenda-setting research: Where has it Been? Where is it going?, w: J. A. Anderson, Communication Yearbook 11, Sage, Newbury Park.
 5. Dearing J. W., Rogers E. M. (1996), Agenda-Setting. Communication Concepts 6, Sage, Thousand Oaks-London–New Delhi.
 6. Funkhouser G. R. (1973), The Issues of the Sixties; An Exploratory Study in the Dynamics of Public Opinion, Public Opinion Quarterly, vol. 37, nr 1.
 7. Funkhouser G. R., Shaw E. F. (1990), How Synthetic Experience Shapes Social Reality, „Journal of Communication”, vol. 40.
 8. Galtung J., Ruge M. H. (1965), The Structure of Foreign News. The Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crises in Four Norwegian Newspapaers, „Journal of Peace Research”, vol. 2, nr 1.
 9. Gava R., Giugni M., Varone F. (2013), The Impact of Social Movements on Agenda-setting: Bringing the Real World Back In, w: Between-Election Democracy: The Representative Relationship After Election Day, red. P. Esaiasson, H. M. Narud, ECPR Press, Colchetser.
 10. Golan G. (2006), Inter-media Agenda Setting and Global News Coverage. Assesing the influence of the New York Times on three network television evening news programs, „Journalism Studies”, vol. 7, nr 2.
 11. Herman E. S., Chomsky N. (1988), Mnaufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, New York.
 12. Jones B. D., Baumgartner F. R. (2005), The Politics of Attention. How Government Prioritizes Problems, Chicago University Press, Chicago.
 13. Kingdon J. W. (1984), Agendas, Alternatives, and Public Policies, Little, Brown, Boston.
 14. Lisowska-Magdziarz M. (2014), Władza24. Dziennikarz informacyjny w świecie polityki zmediatyzowanej, „e-Politikon”, nr XII.
 15. McCombs M. (2008), Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. McCombs M. (2014), Setting the Agenda: Mass Media and Public Opinion, 2nd Edition, Polity Press, Cambridge.
 17. Minister Mateusz Szczurek: możliwy jest deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB, (PAP)„wGospodarce.pl”, http://wgospodarce.pl/biezace-analizy/17811-minister-mateusz-szczurek-mozliwy-jest-deficyt-finansow-publicznych-ponizej-3-proc-pkb, 1.01.2015.
 18. OECD Economic Surveys: Poland 2014, Assesment and Recomendations, OECD 2014, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/economics/oecd-economic-surveys-poland-2014/assessment-and-recommendations_eco_surveys-pol-2014-3-en#page9, 18.10.2014.
 19. Protess D., McCombs M. (1991), Agenda setting: readings on media, public opinion and policymaking, Lawrence Erlbaum, Hillsdale.
 20. Raport Press-Service Monitoring Mediów Spółka z o. o. „Cztery Stacje” – Tematy ogólne i tematy szczegółowe w latach 2009–2011 (raport udostępniony przez Press-Service Monitoring Mediów Spółka z o. o., w posiadaniu autorki).
 21. Roberts M., McCombs M. (1994), Agenda Setting and Political Advertising: origins of the news agenda, „Political Communication”, vol. 11.
 22. Rogers E. M., Chang S. (1991), Risky Business, Greenwood Publishing Group, Wesport.
 23. Schulz W. (2006), Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na temat mediów masowych w polityce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 24. Sejm przyjął budżet na rok 2015, Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/sejm-przyjal-budzet-na-rok-2015?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty-
 25. %3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_6Wwm_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_6Wwm_keywords%3D%26_101_INSTANCE_6Wwm_delta%3D5%26_101_INSTANCE_6Wwm_cur%3D2%26_101_INSTANCE_6Wwm_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_, 1.01.2015.
 26. Soroka S. N. (2002), Agenda-setting dynamics in Canada, UBC Press, Vancouver.
 27. Sweetser K. D., Golan G. J., Wanta W. (2008), Intermedia Agenda Setting in Television, Advertising, and Blogs During the 2004 Election, „Mass Communication & Society”, vol. 11.
 28. Ustawa z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, tekst ujednolicony, Dz. U. 2011, Nr 43, poz. 226.
 29. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24.
 30. Vliegenthart R., Walgrave S. (2008), The Contingency of Intermedia Agenda Setting. A Longitudinal Study in Belgium, „Journalism and Mass Communication Quarterly”, vol. 85, nr 4.
 31. Walgrave S., Vliegenthart R. (2012), The Complex Agenda-Setting Power of Protest. Demonstrations, Media, Parliament, Government, and Legislation in Belgium, 1993–2000, „Mobilization”, vol. 17, nr 2.