Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

ochrona własności intelektualnej
utwór
podmioty prawa autorskiego

Jak cytować

Narożna, D., & Nowak, K. E. (2017). Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 121–136. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7

Abstrakt

Własność intelektualna i jej ochrona jest zagadnieniem aktualnym i ustawicznie fluktuującym. Wiele na ten temat napisano, ale jeszcze niejedno zostanie na ten temat wyartykułowane, nie tylko z uwagi na zmiany w prawodawstwie, lecz także ze względu na wiele szczegółowych aspektów tego zagadnienia, które wymagają zastanowienia lub rozważenia. Autorki niniejszego artykułu mają zamiar skupić się na zagadnieniu własności intelektualnej w uczelniach publicznych. Temat ten staje się tym bardziej aktualny, że coraz częściej spotyka się hasła i inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, co nieodzownie łączy się z kwestiami praw, które staną się przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7
PDF

Bibliografia

Barta J., Markiewicz R. (1993), Główne problemy prawa komputerowego, Warszawa.

Barta J., Markiewicz R. (1994), Programy komputerowe, „Rzeczpospolita” z 11.10, nr 237.

Golat R. (2013), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.

Howorka B. (2009), Prawa pracownika szkoły wyżej, „Forum Akademickie”, nr 3, http://forumakad.pl/archiwum/2009/03/21_prawa_autorskie_pracownika_szkoly_wyzszej.html, 19.03.2016.

Narożna D. (2012), Własność intelektualna w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej w Polsce (część 1), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.

Nowicka A. (1995), Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa.

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex (2015), red. D. Flisak, Warszawa.

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu (stan prawny na 30 września 2006 r.) (2006), red. M. Późniak-Niedzielska, Bydgoszcz.

Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/269041/Za_uchwaa_202_REGULAMIN.pdf.

Szewc A. (1995), Prawo autorskie w szkole wyższej (część 1), „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 5, http://gazeta.us.edu.pl/node/194381, 19.03.2016.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 j.t. ze zm.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2013, poz. 1410 j.t. ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2012, poz. 572, j.t. ze zm.

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 84, poz. 455 ze zm.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 1198, ze zm.

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2006 r. wydany w sprawie o sygn. akt XVII AmC 48/05, niepubl.