Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Main Article Content

Dominika Narożna
Katarzyna Ewa Nowak

Abstrakt

Własność intelektualna i jej ochrona jest zagadnieniem aktualnym i ustawicznie fluktuującym. Wiele na ten temat napisano, ale jeszcze niejedno zostanie na ten temat wyartykułowane, nie tylko z uwagi na zmiany w prawodawstwie, lecz także ze względu na wiele szczegółowych aspektów tego zagadnienia, które wymagają zastanowienia lub rozważenia. Autorki niniejszego artykułu mają zamiar skupić się na zagadnieniu własności intelektualnej w uczelniach publicznych. Temat ten staje się tym bardziej aktualny, że coraz częściej spotyka się hasła i inicjatywy mające na celu pogłębienie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem, co nieodzownie łączy się z kwestiami praw, które staną się przedmiotem rozważań niniejszej publikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Narożna, D., & Nowak, K. E. (2017). Własność intelektualna w uczelni publicznej (część 2). Casus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 121-136. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.7
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Dominika Narożna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dominika NAROŻNA – dr, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNPiD UAM). Absolwenta tej uczelni, a zarazem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Ukończyła również Master of Business Administration. W latach 2005–2010 jako dziennikarka i reportażystka współpracuje z TVP S.A. W okresie 2010–2017 pełni funkcje rzecznika prasowego oraz kierownika Biura Prasowego UAM. Obecnie członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej (oddział Poznań), kierownik Studiów Podyplomowych z zakresu media relations.

Katarzyna Ewa Nowak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katarzyna Ewa NOWAK – mgr, radca prawny, wpisana jest na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz uczestniczka Studiów Podyplomowych Ochrony Własności Intelektualnej prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Członek Zespołu Radców Prawnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizuje się między innymi w zakresie prawa własności intelektualnej.

Bibliografia

 1. Barta J., Markiewicz R. (1993), Główne problemy prawa komputerowego, Warszawa.
 2. Barta J., Markiewicz R. (1994), Programy komputerowe, „Rzeczpospolita” z 11.10, nr 237.
 3. Golat R. (2013), Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa.
 4. Howorka B. (2009), Prawa pracownika szkoły wyżej, „Forum Akademickie”, nr 3, http://forumakad.pl/archiwum/2009/03/21_prawa_autorskie_pracownika_szkoly_wyzszej.html, 19.03.2016.
 5. Narożna D. (2012), Własność intelektualna w kontekście funkcjonowania uczelni wyższej w Polsce (część 1), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4.
 6. Nowicka A. (1995), Prawnoautorska i patentowa ochrona programów komputerowych, Warszawa.
 7. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex (2015), red. D. Flisak, Warszawa.
 8. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Zarys wykładu (stan prawny na 30 września 2006 r.) (2006), red. M. Późniak-Niedzielska, Bydgoszcz.
 9. Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0004/269041/Za_uchwaa_202_REGULAMIN.pdf.
 10. Szewc A. (1995), Prawo autorskie w szkole wyższej (część 1), „Gazeta Uniwersytecka UŚ”, nr 5, http://gazeta.us.edu.pl/node/194381, 19.03.2016.
 11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 j.t. ze zm.
 12. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Dz. U. 2013, poz. 1410 j.t. ze zm.
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. 2012, poz. 572, j.t. ze zm.
 14. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. 2011, Nr 84, poz. 455 ze zm.
 15. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 1198, ze zm.
 16. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 kwietnia 2006 r. wydany w sprawie o sygn. akt XVII AmC 48/05, niepubl.