Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce

Main Article Content

Ireneusz Kraś

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza działalności podmiotów nadzorujących polski system finansowy. Opracowanie rozpoczynają rozważania dotyczące istoty nadzoru nad systemem finansowym. W dalszej kolejności przedstawione są zagadnienia związane z ewolucją nadzoru finansowego w Polsce po 1989 r. Funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego jako podmiotu odpowiedzialnego za nadzór mikroostrożnościowy oraz Komitetu Stabilności Finansowej realizującego nadzór makroostrożnościowy stanowią kolejne zagadnienia opracowania. W zakończeniu autor odnosi się do przedstawionej we wstępie hipotezy i przedstawia końcowe wnioski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kraś, I. (2017). Organizacja nadzoru nad systemem finansowym w Polsce. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 137-154. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.8
Dział
Artykuły
Biogram autora

Ireneusz Kraś, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ireneusz KRAŚ – dr hab., profesor UJK; Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich oddział w Kielcach. Zainteresowania naukowe: polityka gospodarcza z uwzględnieniem znaczenia banku centralnego; ład instytucjonalny w gospodarce; międzynarodowe stosunki gospodarcze i finansowe; bezpieczeństwo finansowe, integracja gospodarcza Unii Europejskiej.

Referencje

 1. Akty prawa:
 2. Zalecenie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3), Dz. U. UE 14.02.2012, C 41/1.
 3. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. Nr 140, poz. 938, tekst ogłoszony.
 5. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.
 6. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym, Dz. U. 2015, poz. 1513.
 7. Orzecznictwo sądów:
 8. Wyrok z dnia 1 grudnia 1998 r. przepisy przyjmujące Marszałkowi Sejmu prawo nadania statutu Najwyższej Izbie Kontroli oraz powołania wiceprezesów i członków Kolegium NIK, sygn. K 21/98, OTK ZU, nr 7/2000.
 9. Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r. prawo organów Narodowego Banku Polskiego do wydawania powszechnie obowiązujących uchwał, sygn. K 25/99, OTK ZU, nr 5/2000.
 10. Wyrok TK z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie statusu pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, syg. K2/09, OTK ZU, nr 5A/2011.
 11. Dokumenty i materiały:
 12. Biuro Analiz Sejmowych, opinia zlecona o projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, druk sejmowy nr 654, (2006) Warszawa, 4 lipca.
 13. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komisja Nadzoru Finansowego – status prawny i zadania nadzoru finansowego w Polsce” (2010), KNF, 25 luty.
 14. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie nadzoru nad systemem finansowym (CON/2014/18).
 15. Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym z dnia 23 kwietnia 2014 r.
 16. Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym z dnia 3 stycznia 2014 r.
 17. Projekt rządowy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym wraz z projektami aktów wykonawczych (2006) druk sejmowy nr 654, Warszawa, 7 czerwca.
 18. Publikacje zwarte:
 19. Daniluk D. (1996), Regulacje i nadzór bankowy w Polsce, BMiB, Warszawa.
 20. Fojcik-Mastalska E. (red.), (2009), Prawo bankowe, UWr, Wrocław.
 21. Karpusia P., Węcławski J. (red.), (2003), Rynek finansowy: instytucje, strategie, instrumenty, UMCS, Lublin.
 22. Kraś I. (2013), Rola Narodowego Banku Polskiego w Polityce gospodarczej Polski w latach 1987–2010, AJD, Częstochowa.
 23. Lipowicz I. (2015), Prawo administracyjne. Zagadnienia podstawowe, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 24. Matthews K., Thompson J. (2007), Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa.
 25. Nadolska A. (2011), Status prawny Komisji Nadzoru Finansowego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. XLV.
 26. Nadolska A. (2014), Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 27. Nadzór bankowy 1989–2006 (2007), NBP, Warszawa.
 28. Pietrzak B., Polański Z. (red.), (2000), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa.
 29. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), (2008), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa.
 30. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia”, z. 173.
 31. Wierzbowski M. (red.), (2015), Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 32. Artykuły:
 33. Buczyński G. (2002), Standardy kontroli Najwyższej Izby Kontroli, „Kontrola Państwowa” R. XLVIII, nr 5(286), NIK, Warszawa.
 34. Goodhardt Ch. (2000), The Organizational Structure of Banking Supervision, FSI Ocassional Paper No. 1, BIS.
 35. Hryckiewicz A., Pawłowska M. (2013), Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie?
 36. Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, „Materiały i Studia”, z. 289.
 37. Matysek-Jędrych A. (2007), Struktura i modele systemu finansowego, „Bank i Kredyt” 2007, nr 11–12.
 38. Szczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A. (2004), Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia”, z. 173.