Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987)

Main Article Content

Adam Barabasz

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było przedstawienie reakcji władzy ludowej w Polsce na zmiany polityczne i instytucjonalne wprowadzone we Wspólnotach Europejskich w latach 1981–1987. W artykule analizie poddano tajne szyfrogramy i poufne notatki wysyłane przez polskich dyplomatów na placówkach m.in. w Brukseli, Rzymie, Kolonii, Londynie do Departamentu IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej odpowiedzialnego za kontakty z państwami zachodnioeuropejskmi. W publikacji uwypuklono również opinie publicystów prasy polskiej zamieszczone m.in. na łamach „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Rzeczpospolitej” o zmianach w jednoczącej się Europie Zachodniej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barabasz, A. (2017). Polska wobec Jednolitego Aktu Europejskiego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1981–1987). Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 171-196. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.10
Dział
Artykuły
Biogram autora

Adam Barabasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adam BARABASZ – dr, adiunkt w Zakładzie Badań Niemcoznawczych WNPiD UAM. Zainteresowania badawcze: integracja europejska, stosunki międzynarodowe, historia PRL, stosunki polsko-niemieckie, sport.

Referencje

 1. Barabasz A. (2015), PRL wobec zaangażowania RFN na rzecz procesu integracji europejskiej, „Rocznik Bezpieczeństwa Europejskiego”, nr 1.
 2. Barabasz A. (2013), Kwestia niemiecka na łamach tygodnika „Rzeczywistość”, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.
 3. Barcz J., Koliński A. (1991), Jednolity Akt Europejski, Warszawa.
 4. Bednarek T. (1985), Każdy sobie, „Życie Warszawy” z 25 czerwca.
 5. Czyrek J. (1981), Pismo poufne do DEP. IV MSZ z dnia 24 grudnia, Informacja od rządów p. czł. EWG, A MSZ nabytek, 45/84, wiązka 11, teczka EWG Ogólne, 1981.
 6. Dąbrowa S. (1985), Pismo do dyr. DEP. IV MSZ E. Noworyty: Fotokopia notatki z rozmowy z ministrem ambasady NRD z 25 lutego, A MSZ, nabytek 13/88, wiązka 13, teczka Ogólne, EWG.
 7. http://www.europarl.europa.eu, 15.12.2016.
 8. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/pl/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.2.html, 11.02.2016.
 9. Fijałowski M. (1985), Obrady przywódców państw EWG, „Rzeczpospolita” z 3 grudnia.
 10. Kamińska K. (2013), Debata nad stanem wojennym w Polsce, Warszawa.
 11. Kostarski S. (1985), Spotkanie F. Mitteranda z Wojciechem Jaruzelskim, „Trybuna Ludu” z 5 grudnia.
 12. Łastawski K. (2006), Od idei do integracji europejskiej, Toruń.
 13. Matosek S. (1985a), Tajny szyfrogram do DEP. IV MSZ: W sprawie rozmowy z dyr. generalnym EWG Thuysbaert’em na temat stos. EWG–RWPG, AMSZ Departament IV, nabytek 12/88, wiązka 4, teczka Ogólne.
 14. Matosek S. (1985b), tajny szyfrogram do dyr. DEP. IV MSZ E. Noworyty z 11 grudnia: W sprawie szczytu EWG w Luksemburgu, Zespół Akt nabytek 12/88, wiązka 4, teczka Ogólne.
 15. Nowak J. M. (1987), Poufna notatka informacyjna do dyr. DEP. IV MSZ J. Fekecza: „Główne założenia JAE” (materiał studyjny), A MSZ, nabytek 33/90, wiązka 16.
 16. Pichla S. (1981), Pismo poufne: Plan Pracy MSZ na 1981 rok w zakresie problematyki EWG z dnia 20 stycznia, A MSZ nabytek 45/84, wiązka 11, teczka EWG Ogólne.
 17. Ostre sprzeczności we wspólnocie (1983), „Trybuna Ludu” z 19 czerwca.
 18. Ostrowski M. (1984), Trudne problemy przed krajami wspólnoty, „Rzeczpospolita” z 26 czerwca.
 19. Paczkowski A. (2006), Wojna polsko-jaruzelska, Kraków.
 20. PAP (1984a), Nowa próba rozwiązania kryzysu w EWG, „Rzeczpospolita” z 28 czerwca.
 21. PAP (1984b), Kompromis wyciszył spory budżetowe w EWG, „Trybuna Ludu” z 28 czerwca.
 22. PAP (1984c), Szczyt EWG w Mediolanie, „Rzeczpospolita” z 29–30 czerwca.
 23. Plan pracy Dep. IV MSZ na rok 1981 (1981a), Zespół Akt DEP. IV MSZ, nabytek 45/84, wiązka 11.
 24. Pomianowski W. (1985), Proza życia, „Życie Warszawy” z 20 czerwca.
 25. Przygoński A. (1985) Tajny szyfrogram do DEP. IV MSZ: W sprawie rozmowy Wiklikowej z ekspertem w Zarządzie Problemów Ogólnych, na temat szczytu EWG w Mediolanie, AMSZ Departament IV, nabytek 12/88, wiązka 4, teczka Ogólne.
 26. Reforma Traktatu Rzymskiego (1986), „Rzeczpospolita” z 18 lutego.
 27. Rogozińska A. (1983), Szczyt bez pointy, „Życie Warszawy” z 20 czerwca.
 28. Staniszewski S. (1985), Tajny szyfrogram do DEP. IV MSZ E. Noworyty z 23 czerwca: W sprawie szczytu w Mediolanie oraz w sprawie stosunków RWPG–EWG, A MSZ, DEP. IV MSZ, nabytek 12/88, wiązka 4, teczka Ogólne.
 29. Tarnowski P. (1985), Cement dla Wspólnego Rynku, „Życie Warszawy” z 12 grudnia.
 30. Wiaderny-Bidzińska K. (1999), Polityczna integracja Europy zachodniej, Toruń.
 31. Wiejacz J. (1985), Pilna notatka do DEP. IV MSZ: W sprawie oceny dokonanej przez dyr. generalnego MSZ S. Bottaniego na temat szczytu EWG w Mediolanie, Departament IV, nabytek 12/88, wiązka 44 z 4 lipca, teczka Ogólne.
 32. Wojtkowski M. (1981), Pismo do dyr. DEP. IV MSZ E. Noworyty: Na temat projektu Aktu Europejskiego EWG z 3 grudnia, A MSZ, nabytek 45/84, wiązka 11, teczka EWG Ogólne.
 33. Wollf-Powęska A. (1991), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, Poznań.
 34. Bez autora (1981), Plan pracy Dep. IV MSZ na rok 1981 oraz plan działań MSZ wynikających z rezultatów IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR (1981), Zespół Akt Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL, MSZ, nabytek 45/84, wiązka 11, teczka Ogólne.