Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej

Main Article Content

Fuad Jomma
Anna Linka

Abstrakt

Autorzy zadają pytania o formy i rodzaje działalności publicznej Kurdów w Polsce w ciągu ostatniego półwiecza, o wpływ transformacji ustrojowej na tą działalność, a także o różnice i podobieństwa między działalnością diaspory kurdyjskiej w Polsce i w krajach zachodnich. Posługując się analizą dokumentów i literatury naukowej oraz obserwacją działalności opisywanych przez siebie organizacji, autorzy zwracają uwagę na różnice demograficzne między diasporą polską a diasporami zachodnimi, postępujące integrowanie się działalności publicznej Kurdów w Polsce z polskim życiem publicznym oraz na problem braku umiejętności wykorzystania kapitału społecznego członków diaspory do osiągania wspólnych, długofalowych celów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jomma, F., & Linka, A. (2017). Działalność publiczna Kurdów w Polsce na tle aktywności diaspory kurdyjskiej w Europie Zachodniej. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 213-234. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.12
Dział
Artykuły
Biogramy autorów

Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński

Fuad JOMMA (Kurd z Syrii) – doktor nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu w Szczecinie. Zajmuje się problematyką diaspory kurdyjskiej Syrii w aspekcie politycznym i narodowościowym. Prowadzi badania naukowe nad zagadnieniem tożsamości politycznej i społeczno-kulturowej Bliskiego Wschodu. Autor książki Kurdowie i Kurdystan (Gdańsk 2001), współredaktor książki Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka (red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin 2016) oraz wielu artykułów wydawanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Członek rady naukowej Misan Journal of Academic studies which is issued at Basic Education College/Iraq. Ekspert w Narodowym Centrum Nauki.

Anna Linka, Uniwersytet Szczeciński

Anna LINKA – doktor nauk społecznych, asystentka w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka badań doktorskich pt. Kompetencja międzykulturowa pracowników służb społecznych, a także artykułów w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych. Współredaktorka książki Polska i Europa wobec kryzysu imigracyjnego. W poszukiwaniu złotego środka (red. F. Jomma, A. Linka, Szczecin 2016). Zajmuje się tematyką integracji migrantów i przygotowania polskich instytucji do pracy z migrantami. Członkini Zespołów Edukacji Międzykulturowej i Pedagogiki Społecznej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Państwowej Akademii Nauk.

Bibliografia

 1. Agace, T. Borde, Z. Dengi, I. Leisle (1999), HINBUN. Internationales Bildungs- und Beratungszentrum fur Frauen und ihre Familien. Neues erfahren von der Arbeit mit kurdischen Frauen zur interkulturellen Offnung, Concept Verlag, Berlin.
 2. Başer B., Swain A. (2011), Stateless Diaspora Groups and Their Repertoires of Nationalist Activism in Host Countries, „Journal of International Relations”, nr 8(1).
 3. Belçim G. Ö. (2014), Where is Home? Re-visioning „Kurdistan” and „Diaspora” in Kurdish Novelistic Discourse in Sweden, „Nordic Journal of Migration Research”, nr 4(2).
 4. Demir I. (2012), Battling with „Memleket” in London: The Kurdish Diaspora’s Engagement with Turkey, „Journal of Ethnic and Migration Studies”, nr 38(5).
 5. Dzięgiel L. (1992), Węzeł kurdyjski. Kultura. Dzieje. Walka o przetrwanie, Universitas, Kraków.
 6. Giedz M. (2002), Węzeł kurdyjski. (Kurdish Knott, reportages), Wydawnictwo Dialog, Warszawa.
 7. Giedz M. (2010) Kurdystan bez miejsca na mapie, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin.
 8. Grzegrzółka E. (2013), Organizacje migranckie w Polsce. Działalność i potrzeby, „Analizy, Raporty, Ekspertyzy”, nr 4, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa.
 9. Holgate J., Keles J., Pollert A., Kumarappen L. (2012), Workplace Problems Among Kurdish Workers in London: Experiences of an ‘Invisible’ Community and the Role of Community Organisations as Support Networks, „Journal of Ethnic and Migration Studies”.
 10. Jomma F. (2001), Kurdowie i Kurdystan (Problemy diaspory kurdyjskiej), Wydawnictwo L&L, Gdańsk.
 11. Jomma F. (2004), Narodziny, wesela i pogrzeby w tradycji Kurdów syryjskich, w: „International conference on Kurdish studies, 17–19 may 2004/Praca Komisji Orinetalistycznej – Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie” nr 25, red. A. Krasnowolska, M. Rzepka, Polish Academy of Science Press, Kraków.
 12. Jomma F. (2009), Kwestia kurdyjska w Iraku: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, w: Polityczne wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska, D. Scholze, Wydawnictwo DANTE, Kraków.
 13. Jomma F. (2010), Kurdowie w Syrii: aspiracje i oczekiwania, w: Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, red. A. Abbas, P. Siwiec, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 14. Jomma F. (2014), Stosunek mniejszości etnicznych, narodowych i religijnych do wydarzeń Arabskiej Wiosny w Syrii, „Przegląd Politologiczny”, http://przeglad.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2014/05/pp-2014-1-273-282.pdf, 13.03.2016.
 15. Jomma K. (2006), Police to moje miasto, „Nowe Police. Bezpłatny Miesięcznik Nowej Postawy Obywatelskiej”, listopad, nr 05, www.misilo.pl/gazeta/nowepolice05.pdf, 13.03.2016.
 16. Khalid K., Magnus D. (2014), Diaspora Formation Among Kurds in Sweden, „Nordic Journal of Migration Research”, nr 4(2).
 17. Kromolicka B. (2009), W enklawach działania społecznego. Soroptymistki w Polsce, w: Enklawy życia społecznego, red. I. Machaj, L. Gołdyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 18. Linka A. (2014), Służba społeczna wobec osób odmiennych kulturowo na Pomorzu Zachodnim a latach 1945–1991, „Praca Socjalna. 1”, Wydawnictwo Garmond, Kazuń Nowy.
 19. Lötzer R., Rüdiger G. (1998), Kurdischer Alltag in Berlin – Geschichte und Gegenwart, w: R. Lötzer, G. Sayan, Kurden in Berlin”, R + V Verlag, Berlin.
 20. Maow A. (2010), Kurdyjska diaspora, w: Acta Politica nr 23. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 615, red. M. Drzonek, J. Mieczkowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 21. McGee T. (2014), The Stateless Kurds of Syria: Ethnic and National Identity, „Tilburg Law Review”, nr 19 (1–2).
 22. Piłat A. (2013), Badanie jakościowe liderów społeczności migrantów azjatyckich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 23. Toivanen M., Kivisto P. (2014), Homing Desire at the Juncture of Place and Transnational Spaces: The Case of Young Kurds in Finland, „Nordic Journal of Migration Research”, nr 4(2).
 24. Umut E. (2013), Kurdish Migrant Mothers in London Enacting Citizenship, „Citizenship Studies”, nr 17(8).
 25. Wahlbeck O. (2012), The Kurdish Refugee Diaspora in Finland, „Diaspora Studies”, nr 5(1).
 26. Zięba M. St. (2008), Etyczny wymiar sytuacji migranta: rola państwa, w: Migracja zarobkowa do Włoch. Próba podejścia interdyscyplinarnego, red. D. Bryk, B. Rożnowski, M. St. Zięba, Oficyna Wydawnicza El-Press, Lublin.
 27. Źródła internetowe:
 28. http://www.kurdishstudies.pl/?pl_maria-paradowska,142, 13.03.2016.
 29. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483, 13.03.2016.
 30. http://www.tolerancja.pl/?kurdyjskie-centrum-informacji-i-dokumentacji-wkrakowie, 174, 13.03.2016.
 31. http://poland.gov.krd/?lang=pl, 13.03.2016.
 32. https://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/588554,fundacja-kurdyjsko-polska#wi-%C4%99cej, 13.03.2016.