Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty

Main Article Content

Wiesław Suchowiejko

Abstrakt

Celem artykułu było zasygnalizowanie głównych kierunków ewolucji polskich obyczajów i postaw politycznych, dających się dostrzec dzięki analizie polskiej parlamentarnej debaty budżetowej przeprowadzanej w okresie 2001–2010. Refleksji poddano tu przebieg pierwszych czytań debat z lat 2001–2010, przy czym przedmiotem uwagi uczyniono dwa pola opisu: ilościowe – uwarunkowania regulaminowe, forma (debata długa, średnia), uczestnicy – liczba, funkcja (we władzy wykonawczej, w parlamencie, w klubie parlamentarnym) oraz jakościowe – wybrane elementy semantyki i pragmatyki języka debaty – poparcie lub odmowa poparcia dla propozycji rządu (tu ograniczono się do dwóch wybranych debat – z 2002 roku i z 2010 roku). Wnioski wynikające z podjętej analizy wskazują na malejące (w przeciwieństwie do deklaracji głoszonych przez jej uczestników) znaczenie debaty budżetowej, na jej pozorną profesjonalizację i rzeczywistą, owocującą zjawiskami związanymi z mediatyzacją i tabloidyzacją polityki, polityzację.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Suchowiejko, W. (2017). Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 235-254. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Wiesław Suchowiejko, Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku

Wiesław SUCHOWIEJKO – mgr kulturoznawstwa UAM w Poznaniu (1983), nauczyciel, dyrektor Zespołu Szkół Społecznych STO w Szczecinku (1996 – do chwili obecnej), działacz NGO w dziedzinie edukacji –wiceprezes ZG STO (2010 – do chwili obecnej), samorządowiec – radny miasta Szczecinek (1994–1998, 2002–2010), radny powiatu szczecineckiego (1998-2002), poseł na Sejm RP VI i VII kadencji (2010–2015), członek Komisji Kultury i Środków Przekazu (2010–2015), Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (2010-2015) oraz Komisji Finansów Publicznych (2014–2015).

Bibliografia

 1. Almond G., Powell B. (1975), Kultura polityczna, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa.
 2. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 roku, NIK, Warszawa 2004.
 3. Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku, NIK, Warszawa 2012.
 4. Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka, Warszawa.
 5. Czasy debat, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agenda.xsp?symbol=CZASY_DEBAT – stan na 16 grudnia 2014 r.
 6. Goldfarb J. C. (2012), Reinventing Political Culture. The Power of Culture versus the Culture of Power, Malden–Cambridge 2012.
 7. Proksch S.-O., Slapin J. B. (2015), The Politics of Parliamentary Debate, Cambride University Press 2015.
 8. Sprawozdanie stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 października 2002 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2002.
 9. Sprawozdanie stenograficzne z 86. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 października 2004 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2004.
 10. Sprawozdanie stenograficzne z 26. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 października 2006 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2006.
 11. Sprawozdanie stenograficzne z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2008 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2008.
 12. Sprawozdanie stenograficzne z 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 października 2009 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2009.
 13. Sprawozdanie stenograficzne z 70. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2010 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2010.
 14. Viera R. A. (2015), Time and Politics: Parliament and the Culture of Modernity in Britain and the British World, Oxford University Press.
 15. Wiatr J. J., (1999), Socjologia polityki, Warszawa.
 16. Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Warszawa.
 17. Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (t.j. MP 1998, Nr 44, poz. 618 z późn. zm.).