Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty
PDF

Słowa kluczowe

parlamentarna debata budżetowa
polska kultura polityczna
debata parlamentarna
debata publiczna

Jak cytować

Suchowiejko, W. (2017). Polska kultura polityczna w świetle parlamentarnych debat budżetowych z lat 2001–2010. Wybrane aspekty. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (1), 235–254. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13

Abstrakt

Celem artykułu było zasygnalizowanie głównych kierunków ewolucji polskich obyczajów i postaw politycznych, dających się dostrzec dzięki analizie polskiej parlamentarnej debaty budżetowej przeprowadzanej w okresie 2001–2010. Refleksji poddano tu przebieg pierwszych czytań debat z lat 2001–2010, przy czym przedmiotem uwagi uczyniono dwa pola opisu: ilościowe – uwarunkowania regulaminowe, forma (debata długa, średnia), uczestnicy – liczba, funkcja (we władzy wykonawczej, w parlamencie, w klubie parlamentarnym) oraz jakościowe – wybrane elementy semantyki i pragmatyki języka debaty – poparcie lub odmowa poparcia dla propozycji rządu (tu ograniczono się do dwóch wybranych debat – z 2002 roku i z 2010 roku). Wnioski wynikające z podjętej analizy wskazują na malejące (w przeciwieństwie do deklaracji głoszonych przez jej uczestników) znaczenie debaty budżetowej, na jej pozorną profesjonalizację i rzeczywistą, owocującą zjawiskami związanymi z mediatyzacją i tabloidyzacją polityki, polityzację.

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.1.13
PDF

Bibliografia

Almond G., Powell B. (1975), Kultura polityczna, w: Elementy teorii socjologicznych, red. W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki, Warszawa.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 roku, NIK, Warszawa 2004.

Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2011 roku, NIK, Warszawa 2012.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka, Warszawa.

Czasy debat, http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agenda.xsp?symbol=CZASY_DEBAT – stan na 16 grudnia 2014 r.

Goldfarb J. C. (2012), Reinventing Political Culture. The Power of Culture versus the Culture of Power, Malden–Cambridge 2012.

Proksch S.-O., Slapin J. B. (2015), The Politics of Parliamentary Debate, Cambride University Press 2015.

Sprawozdanie stenograficzne z 31. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 października 2002 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2002.

Sprawozdanie stenograficzne z 86. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 października 2004 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2004.

Sprawozdanie stenograficzne z 26. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 października 2006 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2006.

Sprawozdanie stenograficzne z 24. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2008 r. (trzeci dzień obrad), Warszawa 2008.

Sprawozdanie stenograficzne z 51. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 października 2009 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2009.

Sprawozdanie stenograficzne z 70. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 października 2010 r. (drugi dzień obrad), Warszawa 2010.

Viera R. A. (2015), Time and Politics: Parliament and the Culture of Modernity in Britain and the British World, Oxford University Press.

Wiatr J. J., (1999), Socjologia polityki, Warszawa.

Wnuk-Lipiński E. (2008), Socjologia życia publicznego, Warszawa.

Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (t.j. MP 1998, Nr 44, poz. 618 z późn. zm.).