Nowa ustawa o ubogich 1834 roku jako podstawa nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii

Main Article Content

Светлана Сорока

Abstrakt

Artykuł został poświęcony nowej ustawie o ubogich 1834 roku jako podstawie tworzenia nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii. Przeanalizowano przyczyny i przesłanki przyjęcia ustawy z 1834 roku, w szczególności ustalono, że reformy władz lokalnych rozpoczęto od reformy systemu wyborczego w 1832 roku. Zidentyfikowano główne nowe rozwiązania ustawy o ubogich i uwarunkowania ich implementacji w praktyce. Rozpatrzono również proces przeprowadzenia reformy opieki nad ubogimi. Stwierdzono, że podjęte działania nie miały na celu diametralnej zmiany istniejącego systemu, wręcz przeciwnie w określonych aspektach utrwalały zastany stan rzeczy. Zmiany, które wprowadziła reforma były efektem ewolucji systemu pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej. Świadectwem tego było przyjęcie w końcu XVIII i na początku XIX wieku aktów prawnych, które zawierały w sobie poszczególne działania później udoskonalone i skonsolidowane w jednym akcie w randze ustawy z 1834 roku. Wskazano, że to właśnie wspomniana ustawa stworzyła podstawę nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii, zaś utworzone w myśl jej instytucje zostały później przekształcone w inne instytucje poprzez rozszerzenie ich funkcji lub z przeniesieniem niektórych zadań do innych instytucji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Сорока, С. (2017). Nowa ustawa o ubogich 1834 roku jako podstawa nowoczesnego systemu samorządu lokalnego w Wielkiej Brytanii. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 5-20. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.1
Dział
Artykuły
Biogram autora

Светлана Сорока, Институт государственного управления Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Украина, г. Николаев)

Svetlana SOROKA – dr hab., profesor Zakładu Zarządzania Państwem i Administracji Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Petra Mogyły (Ukraina). Autor wielu opracowań naukowych (m.in. monografii Mechanizmy współpracy rządu i parlamentu w procesie zarządzania państwowego: doświadczenia krajów Unii Europejskiej i ukraińska praktyka). Członek Rady Ekspertów z Zarządzania Państwem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy, członek Rady Naukowej z Zarządzania Państwem Czarnomorskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Petra Mogyły. Zakres zainteresowań naukowych: zarządzanie państwem i samorząd lokalny w krajach Unii Europejskiej, mechanizmy współdziałania organów władzy państwowej, polityka integracji europejskiej.

Bibliografia

 1. Bloy M. (2002), The Poor Law Amendment Act: 14 August 1834, Victorianweb.org, http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/plaatext.html, 6.01.2017.
 2. Bloy M. (2002), The Poor Law Commission, Victorianweb.org, http://www.victorianweb.org/history/poorlaw/plcommiss.html, 6.01.2017.
 3. Бунькова Ю. В., Тамазов М. С., Аттоева Л. З. (2014), Парламентская реформа 1832 года в Великобритании: начало полномасштабной модернизации государственного строя, „Культура. Духовность. Общество”, № 14.
 4. Carter P. (2009), How Cruel was the Victorian Workhouse/Poor Law Union? „Living the Poorlife”, Nationalarchives.gov.uk, http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/cat-day-10-victorian-workhouse.pdf, 20.12.2016.
 5. Higginbotham P., The 1842 Outdoor Labour Test Order, Workhouses.org.uk, http://www.workhouses.org.uk/gco/outdoorlabourtestintro.shtml, 20.12.2016.
 6. Higginbotham P., The 1844 Outdoor Relief Prohibitory Order, Workhouses.org.uk, http://www.workhouses.org.uk/gco/outdoorreliefprohibitoryintro.shtml, 28.12.2016.
 7. Higginbotham P., The History of Poor Law Unions, Workhouses.org.uk, http://www.workhouses.org.uk/unions/, 20.12.2016.
 8. Maltbie M. (1898), The English Local Government Board, „Political Science Quarterly”, vol. 13, no. 2, http://www.jstor.org/stable/2140168, 19.12.2016.
 9. Минеева Т. Г., Романовская В. Б. (2003), Английский парламент в XΙΙΙ–XX веках, „Актуальные проблемы правоведения”, № 3.
 10. Редлих И. (1907), Английское местное управление. Изложение внутреннего управления Англии в его историческом развитии и современном состоянии, Типография Альтшулера, т. 1, Санкт-Петербург.
 11. Schweinitz K. (1943), England’s Road to Social Security: from the Statute of Laborers in 1349 to the Beveridge Report of 1942, University of Pennsylvania Press.
 12. Trattner W. (1999), From Poor Law to Welfare State. A History of Social Welfare in America, The Free Press, New York.
 13. Васильчиков А. И. (1872), О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений, Типография В. В. Пратц, т. 1, Санкт-Петербург.
 14. Васильчиков А. И. (1872), О самоуправлении. Сравнительный обзор русских и иностранных земских и общественных учреждений, Типография В. В. Пратц, т. 2, Санкт-Петербург.