Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy
PDF (English)

Słowa kluczowe

polityka energetyczna
prognozy energetyczne
bezpieczeństwo energetyczne
struktura produkcji energii
zależność energetyczna
odnawialne źródła energii
emisyjność sektora energetycznego
efektywność energetyczna

Jak cytować

Rosicki, R. (2017). Polityka energetyczna Polski: główne problemy i prognozy. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 59–88. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.4

Abstrakt

Zakres przedmiotowy analizy zawartej w tekście skupia się na wybranych problemach polityki energetycznej Polski. W tekście poruszono trzy zagadnienia związane z polityką energetyczną Polski: (1) instytucjonalno-prawne, (2) prognostyczne i (3) problemowe. W pierwszym przypadku, zwrócono uwagę na ustawowe rozwiązania w zakresie celów, zadań, modelu i elementów polityki energetycznej oraz na odpowiedzialność podmiotów za jej realizację. W drugim przypadku zaprezentowano scenariusze rozwoju polityki energetycznej, poddano je również krótkiej analizie porównawczej. Natomiast w trzecim przypadku, uwagę skupiono na prezentacji następujących kwestii: (1) zależności energetycznej, (2) monokultury energetycznej, (3) poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii, (4) emisyjności oraz (5) efektywności energetycznej. W celu uszczegółowienia problemu badawczego w tekście zaprezentowane zostały następujące pytania badawcze: (1) W jakim stopniu rozwiązania instytucjonalno- prawne wpływają na efektywność prowadzonej polityki energetycznej w Polsce?, (2) Który ze scenariuszy rozwoju polskiej polityki energetycznej należy uznać za najbardziej prawdopodobny?, (3) Które z wyodrębnionych w analizie zagadnień problematycznych należy uznać za największe wyzwanie dla polskiej polityki energetycznej?

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.4
PDF (English)

Bibliografia

Act of 10 April 1997, The Energy Law, Journal of Laws 1997, No. 54, item 348, asamended [abrv. UPE].

Air quality in Europe – 2016 report (2016), European Environment Agency, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Badyda K., Kuźniewski M. (2015), Analiza opłacalności budowy elektrowni jądrowej w Polsce, “Energetyka”, no. 11.

Bartnik R., Hnydiuk-Stefan A. (2016), Analiza ekonomiczna jednostkowych kosztów produkcji elektryczności w różnych technologiach jej wytwarzania, “Energetyka”, no. 5.

Bezpieczeństwo energetyczne w programach partii politycznych (2015), http://bepk.oapuw.pl/bezpieczenstwo-energetyczne-w-programach-partii-politycznych/, 10.02.2017.

Budzianowski W. M. (2012), Target for national carbon intensity of energy by 2050: A case study of Poland’s, “Energy”, no. 46.

Bukowski M., Śniegocki A. (2011), Mix energetyczny 2050. Analiza scenariuszy dla Polski, Instytut Badań Strukturalnych, Ministerstwo Gospodarki.

Chester L. (2010), Conceptualising energy security and making explicit its polysemic nature, “Energy Policy”, no. 38.

Ciechanowska M. (2014), Polityka energetyczna Polski do 2050 roku, “Nafta-Gaz”, no. 11.

Czarnecka M., Ogłódek T. (2007), Prawo energetyczne. Komentarz, Branta, Bydgoszcz–Katowice.

Davoli F., Repetto M., Tornelli C., Proserpio G., Cucchietti F. (2012), Boosting energy efficiency through Smart Grids, ITU-T and Climate Change, Geneva.

Efektywność wykorzystania energii w latach 2004–2014 (2016), GUS, Warszawa.

Electricity gross generation (2017), http://stat.gov.pl/en/metainformations/glossary/terms-used-in-official-statistics/358,term.html, 25.01.2017.

Elżanowski F. (2008), Polityka energetyczna. Prawne instrumenty realizacji, Lexis-Nexix, Warszawa.

Energia ze źródeł odnawialnych w 2015 roku (2016), GUS, Warszawa.

Energy Efficiency Indicators: Essentials for Policy Making (2014), OECD/IEA, Paris.

Energy glossary, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Energy_glossary, 20.01.2017.

Energy Statistics of the European Union: Concepts and Definitions on All Flows („Aggregates”) and Products Used in the Energy Statistics on Quantities (2015), European Commission, Luxembourg.

Environmental Trends in Germany. Data on the environment 2015 (2015), Federal Environment Agency, Dessau–Roßlau.

EU energy in figures. Statistical pocketbook 2015 (2015), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

EU energy in figures. Statistical pocketbook 2016 (2016), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

EU Markets in 2014 (2014), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Forsström J., Lahti P., Pursiheimo E., Rämä M., Shemeikka J., Sipilä K., Tuominen P., Wahlgren I. (2011), Measuring energy efficiency. Indicators and potentials in buildings, communities and energy systems, VTT Technical Research Centre of Finland, Kuopio.

Gollinger-Tarajko M., Zaręba K. (2015), Efektywność ekonomiczno-energetyczna procesów produkcji energii elektrycznej, http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2015/T1/t1_0436.pdf, 06.02.2017.

Kałążna K., Rosicki R. (2010), Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, WSB, Poznań.

Kaliski M., Staśko D. (2003), Rola krajowej infrastruktury paliwowo-surowcowej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, “Rurociągi”, no. 2–3.

Kaliski M., Staśko D. (2007), Monitoring bezpieczeństwa energetycznego Polski do roku 2020, “Polityka Energetyczna”, no.

Komorowska A., Mirowski T. (2016), Instrumenty poprawy efektywności energetycznej w Polsce, “Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk”, no. 92.

Księżopolski K. (2015), Polityka energetyczna w kampanii wyborczej 2015, http://www.cire.pl/pliki/2/polityka_energetyczna_w_kampanii_wyborczej_2015. pdf, 10.02.2017.

Kubowski J. (2016), Elektrownie jądrowe a globalne ocieplenie. O przyczynach i skutkach globalnego ocieplenia, “Energetyka”, no. 1, http://www.cire.pl/pliki/2/elektrowniejadroweaglobalneocieplenie.pdf, 11.02.2017.

Leszczyński T. Z. (2012), Wskaźniki bezpieczeństwa energetycznego, “Rurociągi”, no. 2.

Marecki J. (2005), Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, “Wokół Energetyki”, http://www.cire.pl/pliki/2/Skojarzone_wytwarzanie.pdf, 06.02.2017.

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z realizacji “Programu polskiej energetyki jądrowej” za lata 2014–15 (2017).

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami (2014), NIK, Warszawa.

Pach-Gurgul A. (2012), Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Polski, Difin, Warszawa.

Pawełczyk M., Pikiewicz B. (2012), Polityka energetyczna, in: Prawo energetyczne. Komentarz, ed. M. Pawełczyk, Iuris, Poznań.

Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Informacja prasowa z 16 lutego 2016 r. (2016), Ministerstwo Rozwoju.

Program polskiej energetyki jądrowej (2014), Ministerstwo Gospodarki, Pełnomocnik Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej.

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (2015), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Pronińska K. M. (2012), Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Elipsa, Warszawa.

Pronińska K. M. (2013), Wpływ współpracy energetycznej krajów Europy Środkowej na regionalne bezpieczeństwo energetyczne i politykę energetyczną UE, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Rewizorski M., Rosicki R., Ostant W. (2013), Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.

Rosicki R. (2012), Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego, in: Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja czy rzeczywistość?, ed. T. Z. Leszczyński, WSIZiA, Warszawa.

Rosicki R. (2015a), The Energy Policy of Poland up to 2050 – a Critical Analysis, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 1.

Rosicki R. (2015b), A New Prospect of Poland’s Gas Security, “Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu”, no. 8 (65).

Rosicki R. (2016), Energy Cultures in the European Union, “Przegląd Strategiczny”, no. 9.

Skoczkowski T., Bielecki S. (2016a), Efektywność energetyczna – polityczno-formalne uwarunkowania rozwoju w Polsce i Unii Europejskiej, “Polityka Energetyczna”, no. 1.

Skoczkowski T., Bielecki S. (2016b), Środki poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i ich ocena, “Energetyka”, no. 1.

Soroka P. (2015), Bezpieczeństwo energetyczne. Między teorią a praktyką, Elipsa, Warszawa.

Sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w 2015 roku (2016), URE, Warszawa.

Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (2015), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Swora M. (2012), Niezależne organy administracji. Aspekty prawne, organizacyjne i polityczne, PWE, Warszawa.

Swora M., Stefaniuk M. (2016), Minister Energii (art. 12), in: Prawo energetyczne. Tom II, eds. M. Swora, Z. Muras, Wolters Kluwer, Warszawa.

Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (2016), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny, Warszawa.

Szczerbowski R. (2013), Bezpieczeństwo energetyczne Polski – mix energetyczny i efektywność energetyczna, “Polityka Energetyczna”, no. 4.

The EU Environmental Implementation Review: Common Challenges and how to combine efforts to deliver better results (2017), Brussels, 3.2.2017 SWD (2017) 53 final.

Trends in global CO2 emissions: 2014 Report (2014), Netherlands Environmental Assessment Agency, Hague.

Uchwała nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia “Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” (2016).

Uchwała nr 15/2014 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie programu wieloletniego pod nazwą “Program polskiej energetyki jądrowej” (2014).

Ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2015, poz. 1960.

Waligórski M. A. (2008), Polityka energetyczna państwa jako sektorowa polityka administracyjna, “Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki”, no. 4.

Winzer C. (2012), Conceptualizing energy security, “Energy Policy”, no. 46.

Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku (2014), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.

Zapewnienie mocy wytwórczych w elektroenergetyce konwencjonalnej (2015), NIK, Warszawa.

Zawiska M. (2016), Elementy polityki energetycznej (art. 14), in: Prawo energetyczne. Tom II, eds. M. Swora, Z. Muras, Wolters Kluwer, Warszawa.