Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP
PDF

Słowa kluczowe

wywiad
kontrwywiad
bezpieczeństwo narodowe
ochrona informacji niejawnych
wywiad rosyjski

Jak cytować

Górka, M. (2017). Rola i zadania kontrwywiadu w obszarze funkcjonowania państwa z uwzględnieniem wybranych aspektów polityki bezpieczeństwa III RP. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (2), 103–124. https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.6

Abstrakt

Artykuł kładzie nacisk na funkcjonowanie kontrwywiadu w obszarze bezpieczeństwa państwa, które obecnie jest centralnym punktem każdego obszaru funkcjonowania państwa. Polityka powinna być sztuką zarządzania państwem zgodnie z istniejącym kodeksem moralnym, prawnym i ekonomicznym, ale musi także stanowić lub kreować takie rozwiązania, które pozwolą wyjść z niestabilnej lub konfliktowej sytuacji z jak najmniejszymi stratami dla państwa. Najważniejszą rolę odgrywają tu służby kontrwywiadowcze. Polityka bezpieczeństwa jest bowiem kształtowana przez rosnący czynnik niepewności i zagrożenia. W przypadku Rosji działalność służb specjalnych jest filarem zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej. Neutralizacja i zwalczanie rosyjskiego wywiadu w przypadku Polski jest niezwykle trudne, biorąc pod uwagę wieloletnią tradycję, za którą stoi wiedza i ogromne doświadczenie. Kontrwywiad odgrywa istotną rolę dla znaczenia i rozwoju każdego państwa, ponadto dostrzega znaczenie informacji publicznej dla bezpieczeństwa państwa, która ma pomóc m.in. w przewidywaniu i zapobieganiu przyszłym zagrożeniom. Priorytetem jest ochrona informacji przed obcymi służbami działającymi na niekorzyść interesu państwa.

https://doi.org/10.14746/ssp.2017.2.6
PDF

Bibliografia

Carty P. (1997), Bugged by something, „Accountancy”, nr 119.

Counterintelligence Evaluation Regulations (2006), „The Federal Register”, https://www.federalregister.gov/documents/2006/09/29/E6-16049/counterintelligence-evaluation-regulations, 15.01.2016.

Degaut M. (2015), Spies and Policymakers: Intelligence in the Information Age, „Intelligence and National Security”, nr 31/4.

FSB director Patrushev interviewed on work of Russian counterintelligence (2007), „BBC Monitoring Former Soviet Union”, 10 listopada.

Górka M. (2015), Mossad. Porażki i sukcesy tajnych służb izraelskich, Warszawa.

Górka M. (2013), Czynniki motywujące i demotywujące oraz ich znaczenie dla pracy w służbach specjalnych, w: Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego, red. M. Górka, Koszalin.

Górka M. (2016), Otwarte źródła informacji – nowa czy klasyczna formuła wywiadu?, w: Służby wywiadowcze jako element polskiej polityki bezpieczeństwa, red. M. Górka, Toruń.

Holstein W. J. (1998), Corporate spy wars, „US News and World Report”.

Jaślan M. (2016), Samorządy na cybercelowniku, http://www.cyberdefence24.pl/307434,samorzady-na-cybercelowniku, 17.01.2016.

Kipp J. W. (2015), FMSO-JRIC and Open Source Intelligence: Speaking Prose in a World of Verse, „Military Intelligence Professional Bulletin”, nr 31/4.

Martins J., Santos H., Nunes P., Silva R. (2012), Information Security Model to Military Organizations in Environment of Information Warfare, „European Conference on Information Warfare and Security”, nr 7.

Military counterintelligence identities not protected in Poland (2008), „BBC Monitoring

European”, 3 kwietnia.

Morris W. (2000), Army counterintelligence and the impact of the Defense Counterintelligence Information System, „Military Intelligence Professional Bulletin”, nr 26/1.

O’Connell P. E. (1994), Countering the threat of espionage, „Security Management”, nr 38/5.

Piasecki B. (2015), Offensive Counterintelligence and the Challenges facing Polish Intelligence Services, https://www.stratfor.com/the-hub/offensive-counterintelligence-and-challenges-facing-polish-intelligence-services, 12.02.2016.

Polish counterintelligence in disarray after documents copied (2008), „BBC Monitoring European”, 16 kwietnia.

Security chief outlines role of Russian military counterintelligence (2006), „BBC Monitoring Former Soviet Union”, 23 luty.

Poland Needs New Counterintelligence Service (2014), „Polish News Bulletin. Weekend Supplement”, 1 kwietnia.

Procner W. (2015), Wywiad i kontrwywiad w procesie strategicznej dezinformacji, „Secretum”, nr 1/2.

Pringle R. W. (2006), Historical Dictionary of Russian and Soviet Intelligence, w: Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence, t. 5, red. J. Woronoff, Lanham, Maryland–Toronto–Oxford.

Służby specjalne we współczesnym państwie (2017), red. Z. Siemiątkowski, A. Zięba, Warszawa.

Turner M. A. (2006), Historical Dictionary of United States Intelligence, w: Historical Dictionaries of Intelligence and Counterintelligence, t. 2, red. J. Woronoff, Lanham, Maryland–Toronto–Oxford.

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020740676, 12.01.2017.

Vermeulen C., von Solms R. (2002), The information security management toolbox – taking the pain out of security management, „Information Management and Computer Security”, nr 10 (2/3).

Wywiad biznesowy. Praktyczne wprowadzenie (2017), red. A. Bielska, P. Smółka, Warszawa.