ЕГО-ДОКУМЕНТИ ЕПОХИ БАРОКО У ПОРІВНЯЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

Main Article Content

Walentyna Sobol

Abstrakt

W artykule dokonana została analiza porównawcza dwóch osiemnastowiecznych ego-dokumentów – Diariusza podróżnego Filipa Orlika herbu Nowina oraz Podróży i niepomyślnego sukcesu Polaków (albo Polak konfederat przez Moskwę na Syberię zaprowadzony. Razem wiadomość o buncie Puchaczowa) Karola Chojeckiego herbu Lubisz. Przedstawiona została zarówno wartość historiograficzna, jak i wielokulturowy potencjał utworów, ukazujących narody i obyczaje w Europie oraz Azji. Wspomniane utwory są zakorzenione w historii Polski, Ukrainy, Rosji, Turcji, a w przypadku Orlika – dodatkowo Francji. Szczególna uwaga została zwrócona na podobieństwo motywów wolnościowych w obu ego-dokumentach, które zasługują nie tylko na pogłębione studia pod kątem analizy treści, ale takŜe na współczesne tłumaczenia, w tym również na język ukraiński.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Ukraińsko-polskie relacje w kulturze i literaturze

Bibliografia

 1. J. Lelewеll, Polska. Dzieje i rzeczy jej, t. 1, Poznań 1858.
 2. N. Davies, Europa między Wschodem a Zachodem, przeł. B. Pietrzyk, Kraków 2007.
 3. В. Шевчук, Суспільно-політична думка в Україні у другій половині XVII – на початку (до 1710 р.) XVIII століття, [в:] Тисяча років української суспільно-політичної думки. У девяти томах, т. ІІІ, кн. перша: Третя чверть XVII ст., Київ 2011, с. 162-174.
 4. F. Rawita-Gawroński, Filip Orlik, nieuznany hetman kozacki, [w:] Studia i szkice historyczne, seria II, Lwów–Warszawa–Poznań 1900, s. 31-42.
 5. Д. Бовуа, „Щоденник” Пилипа Орлика: від міражу вигнанця до українського міфу, [в:] „Український археографічний щорічник”. Нова серія, вип. 8/9б, Київ–Нью-Йорк 2004, т. 11/12, с. 311-326.
 6. В. Соболь, Помножені часом світи (факсиміле Пилипа Орлика за 1724 рік та копія анонімних польських палеографів: порівняльно-зіставне вивчення, спроба перша), [в:] „Схід” 2009, № 99, с. 3–11.
 7. Biblioteka Narodowa, mikrofilm nr 16748.
 8. Ministére des Affaires étrangères – Archives diplomatiques 3 rue Suzanne Masson, 93126 La Courneve Cedex.
 9. В. Соболь, Методические особенности перевода с древнепольского языка диариуша Филиппа Орлика, [w:] Człowiek. Świadomość. Komunikacja. Internet, Warszawa 2006, s. 664–670.
 10. В. Соболь, Фрагмент дипломатії батька і сина Орликів, [w:] Symbolаe in honorem Stefan Kozak, Warszawa 2007, s. 111–121.
 11. В. Соболь, Różnorodność kulturowa w diariuszu podróŜnym Filipa Orlika (Pyłypa Orłyka), [w:] Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań XVI–XVIII wiek, Warszawa 2008, s. 419–427.
 12. В. Соболь, Mentalność pogranicza kulturowego w Diariuszu podróźnyhm (1720–1732) Pyłypa Orłyka, [w:] Polska-Ukraina. Pogranicze kulturowe i etniczne, t. 47, Wrocław 2008, s. 101–106.
 13. В. Соболь, Слов’янська щоденникова проза і діаріуш Орлика, [в:] Слов’янські обрії. Доповіді до XIV Міжнародного Славістичного конгресу, Київ 2008, c. 617–631.
 14. В. Соболь, Доба Івана Мазепи в діаріуші Пилипа Орлика, [в:] Іван Мазепа та його доба. Історія, культура, національна пам’ять. Матеріали міжнародної конференції, Київ 2009, c. 196–214.
 15. В. Соболь, „Діаріуш” Пилипа Орлика як щоденник українсько-польського пограниччя, [в:] „Слово і час” 2009, № 6, c. 20–26.
 16. В. Соболь, Ціна волі в творах давньоукраїнської літератури, [в:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 8. Pieniądz, Wrocław 2009, s. 487–493.
 17. В. Соболь, Щоденник Пилипа Орлика про історичні перспективи України, [в:] „Acta Albarutenica”, Warszawa 2010, nr 10, s. 215–223.
 18. В. Соболь, Oдяг як комунікат у літературі XI–XVIII ст., [в:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 9. Ciało, Wrocław 2011, s. 523–538.
 19. В. Соболь, Sztrychy do postati Pyłypa Orłyka, [w:] Pyłyp Orłyk Zyttia, polityka, teksty. Materiały Miznarodnoji naukowoji konferencji, Кyjiw 2011, s. 61–74.
 20. W. Sobol, Filipp Orlik o Polsce i Polakach, [w:] Studia Rossica XXII, pod red. A. Wołodźko-Butkiewicz, L. Łucewicz, Warszawa 2012, s. 67–76.
 21. The Diariusz podrożny of Pylyp Orlyk (1720–1726). With an Introduction by Orest Subtelny. Distributed by the Harvard University Press for the Ukrainian Research Institute of Harvard University. Harvard library of earlyukrainian literature. Texts. Vol. V, 1989, p. 641-672.
 22. W. Konopczyński, Chojecki Karol Lubisz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. III, Kraków 1937, s. 396.
 23. W. Turek, Wstęp, [w:] K.L. Chojecki, Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków, oprac., wstęp i przypisy W. Turek, Gdańsk 1992, s. 4-6.
 24. W. Jewsiewіcki, Przedmowa, [w:] K.L. Chojecki, Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków, Bagno-Warszawa–Wrocław 1997, s. 5-12.
 25. J. Getka, Polskojęzyczne druki bazyliańskie (XVIII wiek), Warszawa 2012.
 26. В. Соболь, „Biuletyn polsko-ukraiński” (1932–1938) про першу політичну еміграцію в Європі, [в:] „Київські полоністичні студії” 2011, ред. Р. Радишевський, т. XVIII, с. 58–63.
 27. W. Turek, Karola Lubisz-Chojeckiego droga życia, [w:] K Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków, oprac., wstęp i przypisy W. Turek, Gdańsk 1992, s. 12-19.
 28. С. Павленко, Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники, Київ 2004.
 29. W. Turek, Karola Lubisz-Chojeckiego droga życia, [w:] Pamięć dzieł polskich. Podróż i niepomyślny sukces Polaków, oprac., wstęp i przypisy W. Turek, Gdańsk 1992, s. 8-14.
 30. Ю. Луцький, Самі про себе. Автобіографії видатних українців ХІХ століття, Нью-Йорк 1989.
 31. Cz. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1970.