СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ

Main Article Content

Валентина Калько

Abstrakt

Paremia językowa charakteryzuje się specyfi cznym połączeniem formy i treści, co umożliwia zachowanie, pozyskiwanie, przetwarzanie i transmisję informacji. Semantyka przysłowia motywowana jest strukturą formalną, na podstawie której tworzy się swoista przestrzeń treściowa wypowiedzi. Z jednej strony, znaczenie paremii uwarunkowane jest semantyką czynników, które kreują treść powierzchowną, z drugiej zaś — składniki strukturalne w wielu przypadkach ulegają przekształceniom o charakterze kognitywno-konceptualnym, co powoduje kreowanie zupełnie innej treści.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Калько, В. (2019). СЕМАНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ПАРЕМІЙ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 133-141. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.15
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Алефиренко Н. Ф., Фразеологическое значение: природа, сущность, структура, [в:] Грани слова, сб. науч. ст. к 65-летию проф. В. М. Мокиенко, Москва 2005.
 2. Баранов А. Н., Добровольский Д. О., Идиоматичность и идиомы, [ в:] „Вопросы языкознания”, 1996, № 5, с. 51–64.
 3. Войтович В. М., Українська міфологія, Київ 2005. Лосев А. Ф., Философия имени, Москва 1990.
 4. Моррис Ч., Основания теории знаков, [в:] Семиотика, Москва 1983.
 5. Растье Ф., Интерпретирующая семантика, Нижний Новгород 2001.
 6. Селіванова О. О., Лінгвістична енциклопедія, Полтава 2010.
 7. Селіванова О. О., Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти), Київ–Черкаси 2004.
 8. Селіванова О. О., Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке, Черкаси 2012. Скрипник Л. Г., Фразеологія української мови, Київ 1973.
 9. Телия В. Н., Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты, Москва 1996.
 10. Потебня А. А., Теоретическая поэтика, Москва 1990.
 11. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006.
 12. Cavill P., Maxims in Old English Poetry, Cambridge 1999.
 13. References
 14. Alefirenko N. F., Frazeologicheskoe znachenie: priroda, sushhnost’, struktura [Phraseological Meaning: Nature, Essence, Structure], [v:] Grani slova, sb. nauch. st. k 65-letiyu prof. V. M. Mokienko, Moskva 2005.
 15. Baranov A. N., Dobrovol’skij D. O., Idiomatichnost’ i idiomy [Idiomatic Phenomenon and Idioms], [v:] „Voprosy yazykoznaniya”, 1996, № 5, s. 51–64.
 16. Voitovych V. M., Ukrainska mifolohiia [Ukrainian Mythology], Kyiv 2005.
 17. Losev A. F., Filosofi ya imeni [Philosophy of Name], Moskva 1990.
 18. Morris Ch., Osnovaniya teorii znakov [Fundamentals of Theory of Languages], [v:] Semiotika, Moskva 1983.
 19. Rast’e F., Interpretiruyushhaya semantika [Interpretative Semantics], Nizhnij Nov gorod 2001.
 20. Selivanova O. O., Linhvistychna entsyklopediia [Linguistic Encyclopedia], Poltava 2010.
 21. Selivanova O. O., Narysy z ukrainskoi frazeolohii (psykhokohnityvnyi ta etnokulturnyi aspekty) [Sketches on Ukrainian Phraseology (Psycho-cognitive and Ethno-Cultural Aspects)], Kyiv–Cherkasy 2004.
 22. Selivanova O. O., Svit svidomosti v movi. Myr soznanyia v yazіke [World of Consciousness in Language], Cherkasy 2012.
 23. Skrypnyk L. H., Frazeolohiia ukrainskoi movy [The Ukrainian Language Phraseology], Kyiv 1973.
 24. Teliya V. N., Russkaya frazeologiya: semanticheskij, pragmaticheskij i lingvo-kul’turologicheskij aspekty [The Russian Language Phraseology: Semantic, Pragmatic and Linguo-culturological Aspects], Moskva 1996.
 25. Potebnya A. A., Teoreticheskaya poet`ika [Theoretical Poetics], Moskva 1990.
 26. Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata [Language Fundamentals of World Image], Lublin 2006.
 27. Cavill P., Maxims in Old English Poetry, Cambridge 1999.