РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В. СТУСА В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ: ОСТАННІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛ, ЯКИЙ ПОДОЛАВ ШЛЯХ ВІД “ЛЮДИНИ ПРИНЦИПОВОЇ” ДО “ЛЮДИНИ БЕЗКОМПРОМІСНОЇ”

Main Article Content

Олеся Нахлік

Abstrakt

W artykule zostały przeanalizowane receptywne strategie polskich badaczy w interpretacji poetyckiej spuścizny W. Stusa oraz jej wprowadzenia do polskiej przestrzeni kulturowej. Określono także wspólne / odmienne modele dominujące w odbiorze twórczości poety w rodzimej kulturze narodowej i poza granicami Ukrainy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Нахлік, О. (2019). РЕЦЕПЦІЯ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ В. СТУСА В СУЧАСНІЙ ПОЛЬЩІ: ОСТАННІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛ, ЯКИЙ ПОДОЛАВ ШЛЯХ ВІД “ЛЮДИНИ ПРИНЦИПОВОЇ” ДО “ЛЮДИНИ БЕЗКОМПРОМІСНОЇ”. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(1), 197-207. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.1.21
Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Бердиховська Б., Україна: люди і книжки, пер. з пол. Т. Довжок, Київ 2009.
 2. Бойченко О., De Profundis. Передмова до „Іншого світу” Ґ. Герлінґа-Ґрудзінського, [в:] Електронний ресурс: http://polit.ua/analitika/2011/10/13/deprofundis.html (13.03.2018).
 3. Вернер А., Вина невинних і невинність винних, пер. з пол. І. Пізнюк, [в:] 12 польських есеїв, Київ 2001, с. 187.
 4. Гнатюк О., Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії, Київ 2012.
 5. Дзюба І., Різьбяр власного духу, [в:] В. Стус, Під тягарем хреста, Львів 1991.
 6. Павлишин М., Стус як текст, Мельбурн 1992.
 7. Павлишин М., Kwadratura koła. Prolegomena do oceny twórczości Wasyla Stusa, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 81–93.
 8. Погром в Україні. 1972–1979, Мюнхен 1980.
 9. Рябчук М., „Небіж Рільке” і „Син Тараса” (Василь Стус), [в:] Електронний ресурс: http://litopys.org.ua/heroes/hero08.htm (22.03.2018).
 10. Сосновська Д., Кінець пафосу. Кінець вартостей (на матеріалі новітньої української літератури), пер. з пол. А. Єрема, [в:] „Сучасність”, 1995, № 6, с. 145.
 11. Чаплінський П., Політика літератури або висолоплений язик, пер. з пол. Д. Матіяш, [в:] „Київська Русь”, кн. 7–8, 2009, с. 255.
 12. Bakuła B., Poezja ukraińskich „nieobecnych”, [w:] „Kultura”, 1992, nr 6, s. 116.
 13. Bakuła B., Poezja jako przetrwanie. Wasyl Stus — w piątą rocznicę śmierci, [w:] „Kultura”, 1990, nr 11, s. 112.
 14. Bakuła B., Skrzydło Dedala, Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.–90. XX wieku, Poznań 1999.
 15. Berdychowska B., Wasyl Stus-poeta w totalitarnym świecie, [w:] Źródło elektroniczne: http://rrsp14.republika.pl/bogumila-berdychowska-wasyl-stus-poeta-w.shtml (22.03.2018).
 16. Hnatiuk O., Dedal i Ikar, [w:] „Kultura”, 2000, nr 3, s. 156.
 17. Hnatiuk O., Wstęp, [w:] Rybo-Wino-Kur. Antologia poezji ukraińskiej ostatnich 20 lat, Warszawa 1994, s. 14.
 18. Korniejenko A., Kuszenie przez dobro, [w:] „Arkusz”, 1995, nr 12, s. 8–9.
 19. Korniejenko A., Nieprzekładalność poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa, [w:] „Slavia Orientalis”, 1993, nr 4, tom XLII.
 20. Korniejenko A., O Wasylu Stusie, [w:] „NaGłos”, 1993, nr 11.
 21. Korniejenko A., Ukraiński modernizm, Kraków 1998.
 22. Korniejenko A., Wstęp do przekładów, [w:] „Dekada Literacka”, 1992, nr 37.
 23. Kornijenko A., Wstęp, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 8.
 24. Madoń-Mitzner K., Wasyl Stus, [w:] „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, 2000, nr 2/3, s. 34.
 25. Mehlhorn L., Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Książka towarzysząca wystawie, Krzyżowa 2012.
 26. Mokry W., Wasyla Stusa droga do niepodległej Ukrainy, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, „Краківські Українознавчі Зошити”, tom I–II, 1992/1993, s. 238.
 27. Odojewski W., Wasyl Stus — polityczny mord, [w:] „Archipelag”, 1985, nr 2.
 28. Rubczak B., Zwycięstwo nad otchłanią. O poezji Wasyla Stusa, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 106.
 29. Stus W., Wesełyj cwyntar, Warszawa 1990.
 30. Wasyl Stus — wzorem człowieka wolnego, [w:] Źródło elektroniczne: http://slowopolskie.org/wasyl-stus-wzorem-czowieka-wolnego (22.03.2018).
 31. References
 32. Berdykhovska B., Ukraina: liudy i knyzhky [Ukraine: People and Books], per. z pol. T. Dovzhok, Kyiv 2009.
 33. Boichenko O., De Profundis. Peredmova do „Inshoho svitu” G. Herlinga-Grudzinskoho [Preface to “Different World” of G. Herling-Grudzinskyi], [v:] Elektronnyi resurs: http://polit.ua/analitika/2011/10/13/deprofundis.html (13.03.2018).
 34. Verner A., Vyna nevynnykh i nevynnist vynnykh [Guilt of Innocent and Innocence of Guilty], per. z pol. I. Pizniuk, [v:] 12 polskykh eseiv, Kyiv 2001, s. 187.
 35. Hnatiuk O., Mizh literaturoiu i politykoiu. Esei ta intermedii [Between Literature and Politics. Essay and Intermedia], Kyiv 2012.
 36. Dziuba I., Rizbiar vlasnoho dukhu [Carver of one’s own Spirit], [v:] V. Stus, Pid tiaharem khresta, Lviv 1991.
 37. Pavlyshyn M., Stus yak tekst [Stus as Text], Melborn 1992.
 38. Pavlyshyn M., Kwadratura koła. Prolegomena do oceny twórczości Wasyla Stusa, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 81–93.
 39. Pohrom v Ukraini. 1972–1979 [Massacre in Ukraine. 1972–1979], Miunkhen 1980.
 40. Riabchuk M., „Nebizh Rilke” i „Syn Tarasa” (Vasyl Stus) [“Rilke’s Nephew” and Son of Taras” (Vasyl Stus)], [v:] Elektronnyi resurs: http://litopys.org.ua/heroes/hero08.htm (22.03.2018).
 41. Sosnovska D., Kinets pafosu. Kinets vartostei (na materiali novitnoi ukrainskoi literatury) [End of Pathos. End of Values (on the Material of Modern Ukrainian Literature], per. z pol. A. Yerema, [v:] „Suchasnist”, 1995, № 6, s. 145.
 42. Chaplinskyi P., Polityka literatury abo vysoloplenyi yazyk [Literature Policy or one’s Tongue put out], per. z pol. D. Matiiash, [v:] „Kyivska Rus”, kn. 7–8, 2009, s. 255.
 43. Bakuła B., Poezja ukraińskich „nieobecnych”, [w:] „Kultura”, 1992, nr 6, s. 116.
 44. Bakuła B., Poezja jako przetrwanie. Wasyl Stus — w piątą rocznicę śmierci, [w:] „Kultura”, 1990, nr 11, s. 112.
 45. Bakuła B., Skrzydło Dedala, Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.–90. XX wieku, Poznań 1999.
 46. Berdychowska B., Wasyl Stus – poeta w totalitarnym świecie, [w:] Źródło elektroniczne: http://rrsp14.republika.pl/bogumila-berdychowska-wasyl-stus-poeta-w.shtml (22.03.2018).
 47. Hnatiuk O., Dedal i Ikar, [w:] „Kultura”, 2000, nr 3, s. 156.
 48. Hnatiuk O., Wstęp, [w:] Rybo-Wino-Kur. Antologia poezji ukraińskiej ostatnich 20 lat, Warszawa 1994, s. 14.
 49. Korniejenko A., Kuszenie przez dobro, [w:] „Arkusz”, 1995, nr 12, s. 8–9.
 50. Korniejenko A., Nieprzekładalność poezji i przekład jednego wiersza Wasyla Stusa, [w:] „Slavia Orientalis”, 1993, nr 4, tom XLII.
 51. Korniejenko A., O Wasylu Stusie, [w:] „NaGłos”, 1993, nr 11.
 52. Korniejenko A., Ukraiński modernizm, Kraków 1998.
 53. Korniejenko A., Wstęp do przekładów, [w:] „Dekada Literacka”, 1992, nr 37.
 54. Kornijenko A., Wstęp, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 8.
 55. Madoń-Mitzner K., Wasyl Stus, [w:] „Podkowiański Magazyn Kulturalny”, 2000, nr 2/3, s. 34.
 56. Mehlhorn L., Odrzucając kłamstwo. Z historii oporu i opozycji antytotalitarnej w XX wieku. Książka towarzysząca wystawie, Krzyżowa 2012.
 57. Mokry W., Wasyla Stusa droga do niepodległej Ukrainy, [w:] „Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze”, „Krakivski Ukrainoznavchi Zoshyty”, tom I–II, 1992/1993, s. 238.
 58. Odojewski W., Wasyl Stus — polityczny mord, [w:] „Archipelag”, 1985, nr 2.
 59. Rubczak B., Zwycięstwo nad otchłanią. O poezji Wasyla Stusa, [w:] Poezja Wasyla Stusa, Kraków 1996, s. 106.
 60. Stus W., Wesełyj cwyntar, Warszawa 1990.
 61. Wasyl Stus — wzorem człowieka wolnego, [w:] Źródło elektroniczne: http://slowopolskie.org/wasyl-stus-wzorem-czowieka-wolnego/ (22.03.2018).