ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У РОЗВАЖАЛЬНИХ ЖАНРАХ
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

współczesny język ukraiński
styl dziennikarski
gatunki rozrywkowe
zapożyczenia
struktura semantyczna
anglicyzm

Jak cytować

Молоткіна, Ю. (2019). ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ІНШОМОВНИХ ЛЕКСЕМ У РОЗВАЖАЛЬНИХ ЖАНРАХ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(2), 91–102. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.09

Abstrakt

Artykuł analizuje najnowsze zapożyczenia językowe pojawiające się w trakcie emisji współczesnych ukraińskich programów humorystycznych i rozrywkowych oraz popularnego serialu młodzieżowego. Dowiedziono, iż zapożyczenia językowe wykorzystywane są nie tylko w postaci wtrąceń obcojęzycznych, ale również ulegają zmianom w zakresie obszaru semantycznego, zyskując nowe zabarwienie stylistyczne.
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.09
PDF (Українська)

Bibliografia

Великий тлумачний словник сучасної української мови, [в:] Електронний ресурс: http:// www.wikiwand.com (28.12.2017).

Вікіпедія, Прайс-лист, [в:] Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org (10.01.2018).

Коробова І. О., Семантичне та словотвірне освоєння новітніх запозичень в україн ській мові, автореф. дис. … канд. філол. наук, Запоріжжя 2018.

Навальна М. І., Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст., Київ 2011. Словотвір, [в:] Електронний ресурс: https://slovotvir.org.ua (20.01.2018)

Тлумачний словник української мови, [ в:] Електронний ресурс: http://eslovnyk.com (05.02.2018).

Тлумачний словник української мови, авт.-уклад. А. Івченко, Харків 2006.

Cambridge Dictionary, [in:] Electronic resource: https://dictionary.cambridge.org/d ictionary/ english/band (04.01.2018).

Collins Dictionary, [in:] Electronic resource: https://www.collinsdictionary.com/d ictionary/ english/casting (04.01.2018).

Merriam-Webster Dictionary, [in:] Electronic resource: https://www.merriam-webster.com/ dictionary (14.01.2018).

Oxford Learner’s Dictionaries, [in:] Electronic resource: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/defi nition/english/hobby?q=hobby (20.12.2017).

Today I found out, [in:] Electronic resource: http://www.todayifoundout.com/ index. php/2014/03/dollar-called-buck (05.01.2018).

References

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Big Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.wikiwand.com (28.12.2017).

Vikipediia, Prais-lyst [v:] Elektronnyi resurs: https://uk.wikipedia.org (10.01.2018).

Korobova I. O., Semantychne ta slovotvirne osvoiennia novitnikh zapozychen v ukrainskii movi [Semantic and Word-Formation Functioning of New Borrowings in the Ukrainian Language], avtoref. dys. … kand. fi lol. nauk, Zaporizhzhia 2018.

Navalna M. I., Dynamika leksykonu ukrainskoi periodyky pochatku ХХI st. [Dynamics of Ukrainian Periodicals Lexicon of the Beggining of the ХХIst century], Kyiv 2011.

Slovotvir [Word-Formation], [v:] Elektronnyi resurs: https://slovotvir.org.ua (20.01.2018)

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], [v:] Elektronnyi resurs: http://eslovnyk.com (05.02.2018).

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Explanatory Dictionary of the Ukrainian Language], avt.-uklad. A. Ivchenko, Kharkiv 2006. Cambridge Dictionary, [in:] Electronic resource: https://dictionary.cambridge.org/d ictionary/ english/band (04.01.2018).

Collins Dictionary, [in:] Electronic resource: https://www.collinsdictionary.com/d ictionary/ english/casting (04.01.2018).

Merriam-Webster Dictionary, [in:] Electronic resource: https://www.merriam-webster.com/ dictionary (20.12.2017).

Oxford Learner’s Dictionaries, [in:] Electronic resource: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/defi nition/english/hobby?q=hobby (20.02.2018).

Today I found out, [in:] Electronic resource: http://www.todayifoundout.com/ index. php/2014/03/dollar-called-buck (05.01.2018).