МОВНОСОЦІУМНА ОБ’ЄКТИВНА ГРАМАТИКА: КАТЕГОРІЇ, РІВНІ, АСПЕКТИ

Main Article Content

Анатолій Загнітко

Abstrakt

W skład obiektywnej gramatyki językowo-społecznej wchodzą, m.in. kategoria językowa, kategoria mówienia czy kategoria komunikacyjna z poziomami werbalno-semantycznym, kognitywnym czy pragmatycznym, a także kategorie językowego/ kognitywno-językowego, narodowo-kognitywnego obrazu świata i in. Podstawowymi jednostkami są wyraz morfologiczny i wyraz syntaktyczny, związek wyrazowy, zdanie, wypowiedzenie, tekst z uwzględnieniem różnorodnych dyskursów, ich organizacji, dyskursywnych praktyk. Obiektywna gramatyka językowo-społeczna opiera się na rozróżnieniu poziomów morfologicznego i syntaktycznego, ich różnych aspektów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Językoznawstwo
Biogram autora

Анатолій Загнітко, Doniecki Uniwersytet Narodowy imienia Wasyla Stusa, Winnica — Ukraina; Ukraiński Fundusz Językowo-Informacyjny Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów

Information in other scientific sites / ratings:

The site of the Academy of Sciences of the Higher School of UkraineDonetsk linguistic website / Донецький лінгвістичний порталResearcherIDGoogle AcademyWikipedia

Bibliografia

 1. Абеляр П., История моих бедствий, [в:] Электронный ресурс: https://www.e-reading.club/chapter.php/433/3/Abelyar_-_Istoriya_moih_bedstviii.html (10.01.2018).
 2. Бацевич Ф. С., Основи комунікативної лінгвістики, Київ 2004.
 3. Берн Е., Ігри, у які грають люди, Харків 2016.
 4. Білошицька В. О., Комунікативна особистість як феномен як політичної лінгвокультури (на матеріалі аналітичних статей українських, англійських та французьких масмедіа), дис. … канд. філол. наук, Київ 2017.
 5. Вакуленко М. О., Декілька зауваг щодо фемінативів в українській мові, [в:] „Віс ник Національної академії наук України”, 2017, № 1, с. 86−89.
 6. Вашуленко М. С., Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання, [в:] „Початкова школа”, 2001, № 1, с. 11–14.
 7. Вдовиченко Г. К., Пів’яблука, Харків 2013.
 8. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD): 250 000, уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел, Київ, Ірпінь 2007.
 9. Вострякова Н. А., Коннотативная семантика и прагматика номинативных единиц русского языка, автореф. … дис. канд. филол. наук, Волгоград 1998.
 10. Всеволодова М. В., Теория функционально-коммункативного синтаксиса. Фрагмент фундаментальной прикладной (педагогической) модели языка, Москва 2017.
 11. Горелов И. Н., Седов К. Ф., Основы психолингвистики, 3-е изд., перераб. и доп., Москва 2001.
 12. Гумбольдт В., О мышлении и речи, [в:] Его же, Избранные труды по языкознанию, Москва 1984.
 13. Дзюба І., Тарас Шевченко, [в:] Історія української літератури, у 12 томах, Київ 2014.
 14. Загнітко А. П., Категорія роду іменників, [в:] І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова, Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія, Київ 2017, с. 117–161.
 15. Загнітко А., Павлович О., Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях, рецензія, [в:] „Лінгвістичні студії / Linquistic Studies”, 2013, вип. 26, с. 236–239.
 16. Загнітко А., Загнітко Н., Мовносоціумна граматика: теоретичні засади (динаміка морфологічного роду іменників), [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, zeszyt 5, s. 45−55.
 17. Загнітко А., Мовносоціумна граматика: теоретичні засади. Динаміка морфологічного роду іменників, [в:] „Українська мова і література в школах України”, 2016, № 7–8, с. 43–49.
 18. Загнітко А., Теорія лінгвоперсонології, Вінниця 2017.
 19. Карасик В. И., Языковой круг: личность, концепты, дискурс, Волгоград 2002.
 20. Караулов Ю. Н., Русский язык и языковая личность, Москва 2010.
 21. Колтуцкая И. А., Структура языковой личности в современной антропоцентрической парадигме, [в:] „Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Сер. Філологічні науки”, 2013, № 2, c. 294−298.
 22. Космеда Т., Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 23. Кочерган М. П., Загальне мовознавство, Київ 2006.
 24. Красных В. В., „Свой” среди „чужих”: миф или реальность?, Москва 2003.
 25. Красных В. В., Основы психолинвистики и теории коммуникации, Москва 2001.
 26. Кулик О., Рубан І., Мовна й мовленнєва особистість: проблема дефініцій, [в:] „Теоретична і дидактична філологія”, 2014, № 17, с. 85.
 27. Мацько Л. І., Сидоренко О. М., Мацько О. М., Стилістика української мови, Київ 2003.
 28. Мойсієнко А. К., Слово в аперцепційній системі поетичного тексту. Декодування Шевченкового вірша, Київ 2006.
 29. Пешковский А. М., Русский синтаксис в научном освещении, Москва 2001.
 30. Пивоваров В. М., Савченко Л. Г., Калашник Ю. І., Ділова українська мова, Харків 2008.
 31. Потебня А. А., Мысль и язык, Киев 1993.
 32. Процюк С., Жертвоприношення, Івано-Франківськ 2007.
 33. Пузырев А. В., Опыты целостно-системных подходов к языковой и неязыковой реальности, Пенза 2002.
 34. Роздобудько І., Оленіада, Харків 2014.
 35. Русанівський В., Історія української літературної мови, Київ 2001.
 36. Селіванова О. О., Основи теорії мовної комунікації, Черкаси 2011.
 37. Словарь української мови: у 4 томах, за ред. Б. Грінченка, т. 2, Київ 1996.
 38. Словник української мови, в 11 томах, ред. колег. І. К. Білодід (голова), П. Й. Горецький та ін. Київ 1970–1980, т. 4. „Слово Просвіти”, 2016, 03.03, с. 2.
 39. Сухих С. А., Прагмалингвистическое измерение коммуникативного дискурса, автореф. … докт. филол. наук, Краснодар 1998.
 40. „Сучасність”, 2007, № 4, с. 112.
 41. Тарасюк Г., Між пеклом і раєм, Чернівці 2005.
 42. Хайдеґґер М., Дорогою до мови, перекл. з нім. В. Кам’янець, Львів 2007.
 43. Чикут В., Мовно-національний портрет Закарпаття, [в:] „Мова і суспільство”, 2014, вип. 5, с. 79.
 44. Щерба Л. В., Новая грамматика, [в:] Его же, Языковая система и речевая деятельность, Ленинград 1974, с. 74−77.
 45. References
 46. Abelуar P., Istoriya moih bedstvij [History of my Troubles], [v:] E`lektronnyj resurs: https://www.e-reading.club/chapter.php/433/3/Abelyar_-_Istoriya_moih_bedstviii.html (10.01.2018).
 47. Batsevych F. S., Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Fundamentals of Communicative Linguistics], Kyiv 2004.
 48. Bern E., Ihry, u yaki hraiut liudy [Games Played by People], Kharkiv 2016.
 49. Biloshytska V. O., Komunikatyvna osobystist yak fenomen politychnoi linhvokultury (na materiali analitychnykh statei ukrainskykh, anhliiskykh ta frantsuzkykh masmedia) [Communicative Personality as Phenomenon of Political Linguo-Culture (based on analytical Articles of Ukrainian, English and French massmedia)], dys. … kand. fi lol. nauk, Kyiv 2017.
 50. Vakulenko M. O., Dekilka zauvah shchodo feminatyviv v ukrainskii movi [Some Notes on Feminatives in the Ukrainian Language], [v:] „Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy”, 2017, № 1, s. 86−89.
 51. Vashulenko M. S., Formuvannia movnoi osobystosti molodshoho shkoliara v umo vakh perekhodu do 4 richnoho pochatkovoho navchannia [Language Personality Formation of Young School-boy under Conditions of Transition to four-year Primary Education], [v:] „Pochatkova shkola”, 2001, № 1, s. 11–14.
 52. Vdovychenko H. K., Piviabluka [Apple Half], Kharkiv 2013.
 53. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Big Explanatory Dictionary of Modern Ukrainian] (z dod., dopov. ta CD): 250 000, uklad. i holov. red. V. T. Busel, Kyiv, Irpin 2007.
 54. Vostrуakova N. A., Konnotativnaya semantika i pragmatika nominativnyh edinicz russkogo yazyka [Connotative Semantics and Pragmatics of Russian Nominative Units], avtoref. … dis. kand. fi lol. nauk, Volgograd 1998.
 55. Vsevolodova M. V., Teoriya funkcional’no-kommunkativnogo sintaksisa. Fragment fundamental’noj prikladnoj (pedagogicheskoj) modeli yazyka [Functional, Communicative Syntax Theory. Fragments of Fundamental Applied (Pedagogical) Language Model], Moskva 2017.
 56. Gorelov I. N., Sedov K. F., Osnovy psiholingvistiki [Fundamentals of Psycholoinguistics], 3-e izd., pererab. i dop. Moskva 2001.
 57. Gumboldt V., O myshlenii i rechi [About Thinking and Speech], [v:] Ego zhe, Izbrannye trudy po yazykoznaniyu, Moskva 1984.
 58. Dziuba I., Taras Shevchenko [Taras Shevchenko], [v:] Istoriia ukrainskoi literatury, u 12 tomakh, Kyiv 2014.
 59. Zahnitko A. P., Katehoriia rodu imennykiv [Noun Gender Category], [v:] I. R. Vykhov anets, K. H. Horodenska, A. P. Zahnitko, S. O. Sokolova, Hramatyka suchasnoi ukrainskoi literaturnoi movy. Morfolohiia, Kyiv 2017, s. 117–161.
 60. Zahnitko A., Pavlovych O., Movna osobystist u suchasnykh komunikatyvnykh doslidzhenniakh [Language Personality in Modern Communicative Researches], retsenziia, [v:] „Linhvistychni studii / Linquistic Studies”, 2013, vyp. 26, s. 236–239.
 61. Zahnitko A., Zahnitko N., Movnosotsiumna hramatyka: teoretychni zasady (dynamika morfolohichnoho rodu imennykiv) [Language Socium Grammar: Theoretical Fundamentals (Dynamics of morphological gender of nouns)], [w:] „Studia Ukrainica Posnaniensia”, 2017, zeszyt 5, s. 45−55.
 62. Zahnitko A., Movnosotsiumna hramatyka: teoretychni zasady. Dynamika morfoloh ichnoho rodu imennykiv [Language Socium Grammar: Theoretical Fundamentals. Dyna mics of Morphological Gender of Nouns], [v:] „Ukrainska mova i literatura v shkolakh Ukrainy”, 2016, № 7–8, s. 43–49.
 63. Zahnitko A., Teoriia linhvopersonolohii [Linguo-personology Theory], Vinnytsia 2017.
 64. Karasik V. I., Yazykovoj krug: lichnost’, koncepty, diskurs [Language Circle: Personality, Concepts, Discourse], Volgograd 2002.
 65. Karaulov Yu. N., Russkij yazyk i yazykovaya lichnost’ [The Russian Language and Language Personality], Moskva 2010.
 66. Koltuczkaya I. A., Struktura yazykovoj lichnosti v sovremennoj antropocentricheskoj paradigme [Language Personality Structure in Modern Anthropocentric Paradigm], [v:] „Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Ser. Fіlologіchnі nauki”, 2013, № 2, c. 294−298.
 67. Kosmeda T., Ego i Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu [Ego and Alter Ego of Taras Shevchenko in Communicative Space of Diary Discourse], Drohobych 2012.
 68. Kocherhan M. P., Zahalne movoznavstvo [General Linguistics], Kyiv 2006.
 69. Krasnyh V. V., „Svoj” sredi „chuzhih”: mif ili real'nost'? [“Native” among Aliens: Myth or Reality?], Moskva 2003.
 70. Krasnyh V. V., Osnovy psiholinvistiki i teorii kommunikacii [Fundamentals of Psycholiguistics and Theory of Communication], Moskva 2001.
 71. Kulyk O., Ruban I., Movna y movlennieva osobystist: problema defi nitsii [Language and Speech Personality], [v:] „Teoretychna i dydaktychna fi lolohiia” 2014, № 17, s. 85.
 72. Matsko L. I., Sydorenko O. M., Matsko O. M., Stylistyka ukrainskoi movy [Stylistics of the Ukrainian Language], Kyiv 2003.
 73. Moisiienko A. K., Slovo v apertseptsiinii systemi poetychnoho tekstu. Dekoduvannia Shevchenkovoho virsha [Word in Aperceptive System of Poetic Text], Kyiv 2006.
 74. Peshkovskij A. M., Russkij sintaksis v nauchnom osveshhenii [Russian Syntax in Scientific Analysis], Moskva 2001.
 75. Pyvovarov V. M., Savchenko L. H., Kalashnyk Yu. I., Dilova ukrainska mova [Business Ukrainian], Kharkiv 2008.
 76. Potebnya A. A., Mysl’ i yazyk [Thought and Language], Kiev 1993.
 77. Protsiuk S., Zhertvoprynoshennia [Sacrifice], Ivano-Frankivsk 2007.
 78. Puzyrev A. V. Opyty celostno-sistemnyh podhodov k yazykovoj i neyazykovoj real’nosti [Experience of Integral Systematics Approches to Language and not Language Reality], Penza 2002.
 79. Rozdobudko I., Oleniada [Oleniada], Kharkiv 2014.
 80. Rusanivskyi V., Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of Ukrainian Literary Language], Kyiv 2001.
 81. Selyvanova O. O., Osnovy teorii movnoi komunikatsii [Fundamentals of Language Communication Theory], Cherkasy 2011.
 82. Slovar ukrainskoi movy [Dictonary of the Ukrainian Language], v 4 tomakh, za red. B. Hrinchenka, t. 2, Kyiv 1996.
 83. Slovnyk ukrainskoi movy [Dictonary of the Ukrainian Language], v 11 tomakh, red. koleh. I. K. Bilodid (holova), P. Y. Horetskyi ta in. Kyiv 1970–1980, t. 4. „Slovo Prosvity” 2016, 03.03, s. 2.
 84. Suhih S. A., Pragmalingvisticheskoe izmerenie kommunikativnogo diskursa [Pragmalinguistic Dimension of Communicative Discourse], avtoref. … dokt. fi lol. nauk, Krasnodar 1998. „Suchasnist”, 2007, № 4, s. 112.
 85. Tarasiuk H., Mizh peklom i raiem [Between Hell and Paradice], Chernivtsi 2005. Khaidegger M., Dorohoiu do movy [By Road to Language], perekl. z nim. V. Kamianets, Lviv 2007.