МЕТАФОРИКА ДОНБАСУ
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

metaforyka Donbasu
obraz regionu
nowa tożsamość
stereotyp
współczesne teksty literackie

Jak cytować

Поліщук, Я. (2019). МЕТАФОРИКА ДОНБАСУ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 7(2), 165–176. https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.17

Abstrakt

Tematem artykułu jest specyfi czna metaforyka Donbasu obecna w tekstach kultury XX oraz XXI wieku. Obraz regionu został ujęty w trzech metaforach: industrialnej, sowieckiej i postindustrialnej (apokaliptycznej), które utraciły swoje znaczenie. Kształtowanie się nowej tożsamości mieszkańców Donbasu okazało się nader trudne z powodu trwałości stereotypów z przeszłości, co doskonale pokazują teksty współczesnej literatury ukraińskiej, m.in. Ołeksandry Iwaniuk, Wołodymyra Rafi ejenki, Ołeksija Czupy, Lubow Jakymczuk etc.
https://doi.org/10.14746/sup.2019.7.2.17
PDF (Українська)

Bibliografia

Дорош С., „Донбаський вузол”: ціна повернення Донбасу, [в:] Електронний ресурс: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd (15.12.2017).

Іванюк О., Амор[т]е: роман, Чернівці 2017.

Іванюк О., Я гуляла Донецьком по Google Maps, [в:] Електронний ресурс: http://www.bbc.com/ukrainian/in-depth-42080988 (10.11.2017).

Куромія Г. Х., Свобода і терор в Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 18701990-ті роки, пер. з англ. Г. Кьоран, В. Агеєв, передмова Г. Немирі, Київ 2002.

Левченко І., Метафори Донбасу: як писалася історія регіону в літературі, [в:] Електрон ний ресурс: http://www.chytomo.com/news/metafori-donbasu-yak-pisalasyaistoriya-regionu-v-literaturi (20.12.2017).

Нора П., Теперішнє, нація, пам'ять, пер. з фр. А. Рєпи, Київ 2014.

Порода: Антологія українських письменників Донбасу, упор. В. Білявського і М. Григоріва, передм. І. Дзюби, Київ 2017.

Хмельницкий Д., Сталинизация советского градостроительства в начале 30-х годов, [w:] „Obóz”, zeszyt 48, t. 1: Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Warszawa 2007, s. 113–125.

Шпорлюк Р., Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща, пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука та ін., вид. 2-е, Київ 2016.

Якимчук Л., Абрикоси Донбасу (поема), [ в:] Електронний ресурс: http://sho.kiev.ua/article-sho/5361 (10.12.2017).

Augé M., Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chyłkowski, przedm. W. J. Burszta, Warszawa 2010.

Studenna-Strukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.

References

Dorosh S., „Donbaskyi vuzol”: tsina povernennia Donbasu, [“Donbas Node”: Price of Donbas Return], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd (15.12.2017).

Ivaniuk O., Amor[t]e : roman [Amour: Novel], Chernivtsi 2017. Ivaniuk O., Ya huliala Donetskom po Google Maps [I Walked along The Sreets of Donetsk Surfi ng Google Maps], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.bbc.com/ukrainian/indepth-42080988 (10.11.2017).

Kuromiia H. Kh., Svoboda i teror v Donbasi. Ukrainsko-rosiiske prykordonnia. 1870-1990-ti roky [Freedom and Terror in Donbas. Ukrainian-Russian Borderline Territories], per. z anhl. H. Koran, V. Aheiev, peredmova H. Nemyri, Kyiv 2002.

Levchenko I., Metafory Donbasu: yak pysalasia istoriia rehionu v literaturi [Metaphors of Donbas: the Way History of Region was Written in Literature], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.chytomo.com/news/metafori-donbasu-yak-pisalasya-istoriya-regionu-vliteraturi.

Nora P., Teperishnie, natsiia, pamiat [Present Day, Nation, Memory], per. z fr. A. Riepy, Kyiv 2014.

Poroda: Antolohiia ukrainskykh pysmennykiv Donbasu [Anthology of Ukrainian Writers of Donbas], upor. V. Biliavskoho i M. Hryhoriva, peredm. I. Dziuby, Kyiv 2017.

Hmelnickij D., Stalinizacija sovetskogo gradostroitelstva v nachale 30-h godov [Stalinization of Soviet City Building at the Beginning of the 30-ies], [w:] „Obóz” zeszyt 48, t. 1: Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Warszawa 2007, s. 113-125.

Shporliuk R., Formuvannia modernykh natsii: Ukraina – Rosiia – Polshcha [Formation of Modern Nations: Ukraine – Russia – Poland], per. z anhl. H. Kasianova, M. Klymchuka, M. Riabchuka ta in., vyd. 2-e, Kyiv 2016.

Yakymchuk L., Abrykosy Donbasu (poema) [Apricots of Donbas (Poem)], [v:] Elektronnyi resurs: http://sho.kiev.ua/article-sho/5361 (10.11.2017).

Augé M., Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chyłkowski, przedm. W. J. Burszta, Warszawa 2010.

Studenna-Strukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.