МЕТАФОРИКА ДОНБАСУ

Main Article Content

Ярослав Поліщук

Abstrakt

Tematem artykułu jest specyfi czna metaforyka Donbasu obecna w tekstach kultury XX oraz XXI wieku. Obraz regionu został ujęty w trzech metaforach: industrialnej, sowieckiej i postindustrialnej (apokaliptycznej), które utraciły swoje znaczenie. Kształtowanie się nowej tożsamości mieszkańców Donbasu okazało się nader trudne z powodu trwałości stereotypów z przeszłości, co doskonale pokazują teksty współczesnej literatury ukraińskiej, m.in. Ołeksandry Iwaniuk, Wołodymyra Rafi ejenki, Ołeksija Czupy, Lubow Jakymczuk etc.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Literaturoznawstwo

Bibliografia

 1. Дорош С., „Донбаський вузол”: ціна повернення Донбасу, [в:] Електронний ресурс: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd (15.12.2017).
 2. Іванюк О., Амор[т]е: роман, Чернівці 2017.
 3. Іванюк О., Я гуляла Донецьком по Google Maps, [в:] Електронний ресурс: http://www.bbc.com/ukrainian/in-depth-42080988 (10.11.2017).
 4. Куромія Г. Х., Свобода і терор в Донбасі. Українсько-російське прикордоння. 18701990-ті роки, пер. з англ. Г. Кьоран, В. Агеєв, передмова Г. Немирі, Київ 2002.
 5. Левченко І., Метафори Донбасу: як писалася історія регіону в літературі, [в:] Електрон ний ресурс: http://www.chytomo.com/news/metafori-donbasu-yak-pisalasyaistoriya-regionu-v-literaturi (20.12.2017).
 6. Нора П., Теперішнє, нація, пам'ять, пер. з фр. А. Рєпи, Київ 2014.
 7. Порода: Антологія українських письменників Донбасу, упор. В. Білявського і М. Григоріва, передм. І. Дзюби, Київ 2017.
 8. Хмельницкий Д., Сталинизация советского градостроительства в начале 30-х годов, [w:] „Obóz”, zeszyt 48, t. 1: Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Warszawa 2007, s. 113–125.
 9. Шпорлюк Р., Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща, пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука та ін., вид. 2-е, Київ 2016.
 10. Якимчук Л., Абрикоси Донбасу (поема), [ в:] Електронний ресурс: http://sho.kiev.ua/article-sho/5361 (10.12.2017).
 11. Augé M., Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chyłkowski, przedm. W. J. Burszta, Warszawa 2010.
 12. Studenna-Strukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.
 13. References
 14. Dorosh S., „Donbaskyi vuzol”: tsina povernennia Donbasu, [“Donbas Node”: Price of Donbas Return], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/07/160606_donbass_mentality_identity_sd (15.12.2017).
 15. Ivaniuk O., Amor[t]e : roman [Amour: Novel], Chernivtsi 2017. Ivaniuk O., Ya huliala Donetskom po Google Maps [I Walked along The Sreets of Donetsk Surfi ng Google Maps], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.bbc.com/ukrainian/indepth-42080988 (10.11.2017).
 16. Kuromiia H. Kh., Svoboda i teror v Donbasi. Ukrainsko-rosiiske prykordonnia. 1870-1990-ti roky [Freedom and Terror in Donbas. Ukrainian-Russian Borderline Territories], per. z anhl. H. Koran, V. Aheiev, peredmova H. Nemyri, Kyiv 2002.
 17. Levchenko I., Metafory Donbasu: yak pysalasia istoriia rehionu v literaturi [Metaphors of Donbas: the Way History of Region was Written in Literature], [v:] Elektronnyi resurs: http://www.chytomo.com/news/metafori-donbasu-yak-pisalasya-istoriya-regionu-vliteraturi.
 18. Nora P., Teperishnie, natsiia, pamiat [Present Day, Nation, Memory], per. z fr. A. Riepy, Kyiv 2014.
 19. Poroda: Antolohiia ukrainskykh pysmennykiv Donbasu [Anthology of Ukrainian Writers of Donbas], upor. V. Biliavskoho i M. Hryhoriva, peredm. I. Dziuby, Kyiv 2017.
 20. Hmelnickij D., Stalinizacija sovetskogo gradostroitelstva v nachale 30-h godov [Stalinization of Soviet City Building at the Beginning of the 30-ies], [w:] „Obóz” zeszyt 48, t. 1: Miasta nowych ludzi. Architektoniczna i urbanistyczna spuścizna komunizmu, pod red. Z. Grębeckiej i J. Sadowskiego, Warszawa 2007, s. 113-125.
 21. Shporliuk R., Formuvannia modernykh natsii: Ukraina – Rosiia – Polshcha [Formation of Modern Nations: Ukraine – Russia – Poland], per. z anhl. H. Kasianova, M. Klymchuka, M. Riabchuka ta in., vyd. 2-e, Kyiv 2016.
 22. Yakymchuk L., Abrykosy Donbasu (poema) [Apricots of Donbas (Poem)], [v:] Elektronnyi resurs: http://sho.kiev.ua/article-sho/5361 (10.11.2017).
 23. Augé M., Nie-miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. R. Chyłkowski, przedm. W. J. Burszta, Warszawa 2010.
 24. Studenna-Strukwa M., Ukraiński Donbas. Oblicza tożsamości regionalnej, Poznań 2014.