ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР РИТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОРІЧНОГО ЗВЕРНЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ РИТОРИЦІ (на матеріалі новорічних привітань Петра Порошенка)

Main Article Content

НАТАЛІЯ КОНДРАТЕНКО

Abstrakt

W artykule zbadano jeden z gatunków dyskursu politycznego - orędzie noworoczne stanowiące rytuał werbalnej komunikacji politycznej. Określono strukturalno-kompozycyjne, semantyczne i lingwopragmatyczne cechy orędzia noworocznego, prześledzono dynamikę przemówień świątecznych prezydenta Petra Poroszenki. Celem artykułu jest określenie głównych tendencji i zmian w obrębie gatunku orędzia noworocznego odzwierciedlonych w przemówieniach świątecznych obecnego prezydenta Ukrainy P. Poroszenki. Szczegółowe kwestie poruszane w artykule to: zdefiniowanie strukturalnych i semantycznych cech przemówień noworocznych, a także przeanalizowanie głównych zmian w ich formie i treści. Materiał opracowania stanowiły teksty wystąpień noworocznych P. Poroszenki w latach 2015-2018. Udowodniono, że struktura orędzi noworocznych składa się z trzech następujących po sobie części: retrospektywnej, prospektywnej oraz życzeń. Rytualne sformułowania zawierają nazwy adresatów w odniesieniu do przynależności narodowej, państwowej, więzów rodzinnych. Pod względem semantycznym przemówienia noworoczne koncentrują się wokół aktualnej sytuacji w kraju oraz obietnic pozytywnych zmian w kolejnym roku. Koncepcyjne markery leksykalne to „ukraiński”,, jedność”, „naród” i „rozwój”. Można zaobserwować tendencje do wydłużania części retrospektywnej i skracania części prospektywnej (zarówno pod względem objętności, jak i treści), preferowania nazewnictwa związanego z narodowością i państwem, domi­nowania rytualnych sformułowań i treści patriotycznych, nasilania się semantyki religijnej, w szcze­gólności chrześcijańskiej, redukcji elementów międzynarodowych i orientacji na politykę europej ską, pozytywnego oceniania, wzmacniania egocentryzmu mówiącego (nadawcy). Poruszono problemy konceptualizacji, semantyki i lingwopragmatyki orędzi noworocznych, zareprezentowano wyniki badań nad dynamiką przemówień noworocznych w dyskursie politycznym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
КОНДРАТЕНКО, Н. (2020). ПУБЛІЧНИЙ ВИСТУП ЯК МОВЛЕННЄВИЙ ЖАНР РИТУАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВОРІЧНОГО ЗВЕРНЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ РИТОРИЦІ (на матеріалі новорічних привітань Петра Порошенка). Studia Ukrainica Posnaniensia, 8(1), 85-94. https://doi.org/10.14746/sup.2020.8.1.08
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

  1. Bitko A. S., Novorichne zvemennia prezydenta yak rytualnyi zhanrpolitichnoho dyskursu [New Year’s Address by the President as a Ritual Genre of Political Discourse], [v:] „Sotsialni tekhnolohii: aktualni problemy teorii tapraktyky”, 2014, vyp. 63, s. 165-172.
  2. Varavkina V. Yu., Novogodnee obrashchenie glavy gosudarstva: zhanrovaya specifika і lingvokognitivnoe modelirovanie obraza adresata [New Year’s Address by the Head of State: Genre Specificity and Linguocognitive Modeling of the Image of the Addressee], dis.... kand. filol. nauk, Omsk 2011.
  3. Kondratenko N. V., Novogodnee obrashchenie kak ritual ’nyj zhanr politicheskogo diskursa: makrostruktumye komponenty і sredstva ix vyrazheniya [Nerw Year’s Appeal as a Ritual Genre of Political Discourse: Macrostmctural Components and Their Means of Expression], [v:] „Kompyutemaya lingvistika і intellektual’nye texnologii”, 2007a, s. 302-306.
  4. Kondratenko N. V., Spetsyfika novorichnoho zvemennia yak rytualnoho zhanru politychnoho dyskursu [Specificity of New Year’s Appeal as a Ritual Genre of Political Discourse], [v:] Odeska linhvistychna shkola: koordynaty suchasnykh poshukiv, Odesa: Poliprint, 2014, s. 409-416.
  5. Kondratenko N. V., Ukrainskyi politychnyi dyskurs: tekstualizatsiia realnosti [Ukrainian Political Discourse: Textualization of Reality], Odesa: Chomomoria, 2007b.
  6. Strii L. I., Rytualni zhanry ukrainskoho politychnoho dyskursu: stmkturno-semantichnyi і linhvopragmatychnyi aspekty [Ritual Genres of Ukrainian Political Discourse: Structural Semantic and Linguistic and Pragmatic Aspects], dis.... kand. filol. nauk, Odesa 2015.
  7. Shejgal O. I., Semiotika politicheskogo diskursa [Semiotics of Political Discourse], Moskva: Gnozis, 2004.
  8. Zheltukhina M., Busygina M., Merkulova M., Zyubina I., Buzinova L., Linguopragmatic aspect of modem communication: main political media speech strategies and tactics in the USA and the UK, [v:] „XLinguae”, 2018, vol. 11, issue 2, p. 639-654.
  9. Potapenko S., Cognitive rhetoric of effect: energy flow as a means ofpersuasion in inaugurals, [v:] „Topics in Linguistics”, 2016, № 17 (2), p. 12-25.