Transformacja stereotypów etnicznych Ukraińców w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej (na materiale leksemu „Niemcy”)
PDF (Українська)

Słowa kluczowe

Niemcy
świadomość językowa
analiza skupień
eksperyment asocjacyjny
etnostereotyp

Jak cytować

Kondratenko, N. (2023). Transformacja stereotypów etnicznych Ukraińców w czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej (na materiale leksemu „Niemcy”). Studia Ukrainica Posnaniensia, 11(2), 41–55. https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.03

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu językowego mającego na celu określenie stereotypowego postrzegania leksemu „Niemcy” przez ukraińskich uchodźców, którzy znaleźli się poza Ukrainą po rozpoczęciu inwazji na pełną skalę. Dynamikę stereotypowych wyobrażeń o Niemczech przed i po bezpośrednim pobycie w kraju prześledzono w oparciu o metody eksperymentu asocjacyjnego i analizy skupień. Wyodrębniono główne grupy tematyczne stereotypowych wyobrażeń o Niemczech obecnych w świadomości językowej ukraińskich uchodźców: wartości, jedzenie i picie, sfera społeczna, stosunek do kraju, kultura, produkcja, ludzie, wojna, uchodźcy, lokalność, przyroda. Ujawniono, że heterostereotypy etniczne w wyniku przymusowego wyjazdu do innego kraju przekształcają się w autostereotypy, a treść grup tematycznych i pole semantyczne toponimu „Niemcy” wskazują na odpowiadające im zmiany.

https://doi.org/10.14746/sup.2023.11.2.03
PDF (Українська)

Bibliografia

Бацевич Ф., Основи комунікативної лінгвістики, Київ: Видавничий центр „Академія”, 2004.

Габідулліна А., Колесніченко О., Методологія сучасних лінгвістичних досліджень: навчальний посібник, Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2019.

Загнітко А., Богданова І., Лінгвокультурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017.

Ланде Д., Субач І., Бояринова Ю., Основи теорії і практики інтелектуального аналізу даних у сфері кібербезпеки, Київ: ІСЗЗІ КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018.

Орел І., Етнокультурний стереотип у світлі когнітивної лінгвістики, [в:] „Закарпатські філологічні студії”, 2021, вип. 16, с. 91–95.

Семенів Н., Сучасні методи дослідження етностереотипів у структурі міжетнічної взаємодії, [в:] „Проблеми сучасної психології”, 2015, вип. 27, с. 486–500.

Степаненко М., Мовна картина світу й енциклопедичний дискурс: когніція, претекст, постскриптум, [в:] „Енциклопедичний вісник України”, 2022, вип. 4, с. 9–26.

Batsevych F., Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky [Basics of communicative linguistic], Kyiv: Vydavnychyi tsentr „Akademiia”, 2004.

Habidullina A., Kolesnichenko O., Metodolohiia suchasnykh linhvistychnykh doslidzhen: navchalnyi posibnyk [Methodology of modern linguistic research: a textbook], Sloviansk: Vyd-vo B.I. Matorina, 2019.

Zahnitko A., Bohdanova I., Linhvokulturolohiia: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Linguistic culture: a study guide for students of higher educational institutions], Vinnytsia: DonNU imeni Vasylia Stusa, 2017.

Lande D., Subach I., Boiarynova Yu., Osnovy teorii i praktyky intelektualnoho analizu danykh u sferi kiberbezpeky [Fundamentals of theory and practice of intellectual data analysis in the field of cyber security], Kyiv: ISZZI KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018.

Orel I., Etnokulturnyi stereotyp u svitli kohnityvnoi linhvistyky [Ethnocultural stereotype in the light of cognitive linguistics], [v:] „Zakarpatski filolohichni studii”, 2021, vyp. 16, s. 91–95. DOI: https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2021.16.17

Semeniv N., Suchasni metody doslidzhennia etnostereotypiv u strukturi mizhetnichnoi vzaiemodii [Modern methods of researching ethnostereotypes in the structure of inter-ethnic interaction], [v:] „Problemy suchasnoi psykholohii”, 2015, vyp. 27, s. 486–500.

Stepanenko M., Movna kartyna svitu y entsyklopedychnyi dyskurs: kohnitsiia, pretekst, postskryptum [Linguistic picture of the world and encyclopedic discourse: cognition, pretext, postscript], [v:] „Entsyklopedychnyi visnyk Ukrainy”, 2022, vyp. 4, s. 9–26. DOI: https://doi.org/10.37068/evu.14.2