СУФІКСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНТРОПОНІМІКОНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ

Main Article Content

Марта Абузарова

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie formantów nazwiskowych pochodzenia ukraińskiego obecnych w antroponimii polskiej mieszkańców pogranicza polskoukraińskiego, które z punktu widzenia interferencji językowej wywołuje szczególne zainteresowanie językoznawców. Na tym terenie kultura polska wraz z językiem polskim zetknęła się i uległa wpływom miejscowej ruskiej (ukraińskiej) kultury językowej, co zostało odzwierciedlone w strukturze fonetyczno- morfologicznej badanych antroponimów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Абузарова, М. (2016). СУФІКСИ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В АНТРОПОНІМІКОНІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 7-13. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.01
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Brückner A., Początki i rozwój języka polskiego, Warszawa 1974.
 2. Domin J., Słowotwórstwo hipokorystyków od imion własnych od imion własnych osobowych w języku polskim i rosyjskim, Gdańsk 1982.
 3. Gala S., Apelatywno-antroponimiczne struktury z sufiksem –ajło, [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Linguistica 27, Łódź 1993, s. 77–85.
 4. Kość J., Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin 1999.
 5. Kość J., Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Lublin 1999.
 6. Kreja B., Słowotwórstwo polskich nazwisk, Kraków 2001.
 7. Ułaszyn H., Pochodzenie etniczne nazwy Ukrainiec, Łódź 1947.
 8. Аркушин Г., Польсько-українське порубіжжя у світлі суфіксальної деривації, [w:] Język i kultura na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim, pod red. F. Czyżewskiego, Lublin 2001, с. 95-114.
 9. Баранівська O., Прізвищеві гібриди з формантами -к(о), -енк(о), [в:] Актуальні питання антропоніміки, Зб. матер. наук. читань пам’яті Ю. К. Редька, Київ 2005, с. 30–37.
 10. Бучко Г., Бучко Д., Історична та сучасна українська ономастика, Чернівці 2013.
 11. Горпинич В., Корнієнко А., Антропонімія Дніпровського Припоріжжя і суміжних регіонів України, [в:] Ономастика і апелятиви, вип. 25, за ред. В. Горпинича, Дніпропетровськ-Миколаїв 2006.
 12. Горпинич В., Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфонологія, Київ 1999.
 13. Гумецька Л., Нарис словотворчої системи української актової мови ХІV – XV ст., Київ 1958.
 14. Етимологічний словник української мови, у 7 томах, редкол. О. С. Мельничук, (гол. ред.) та ін., Київ 1982, т. 1.
 15. Іванишин В., Радевич-Винницький Я., Мова і нація. Тези про місце і роль мови в національному відродженні України, Дрогобич 1994.
 16. Ковалик І., Особливості іменникового словотвору східнослов’янської мовної групи, [в:] Питання слов’янського мовознавства, т. 9, 1963, с. 7-17.
 17. Кондрацький А. , Поляки на Україні в Х – ХІХ ст., [в:] „Український історичний журнал”, № 12 (369), грудень 1991, Київ, с. 75-84.
 18. Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, в пяці тамах, пад рэд. Ю. Мацкевіч, Чалавек, Мінск 1996, т. 3, карта № 89.
 19. Пуряєва Н., Словник церковно-обрядової термінології, Львів 2001.
 20. Редько Ю., Довідник українських прізвищ, Київ 1968.
 21. Редько Ю., Сучасні українські прізвища, Київ 1966.
 22. Словарь української мови, упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко, в 4-х томах, Київ 1958, т. 3.
 23. Словник староукраїнської мови ХIV – XV ст., у 2 томах, редкол.: Д. Гринчишин, Л. Гумецька (гол.), І. Керницький та ін., Київ 1978, т. 2.
 24. Фаріон І., Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці ХVIII – початку XIX століття (з етимологічним словником), Львів 2001.
 25. Метричні книги:
 26. Liber Natorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, t. II / Метрична книга із записами про хрещення парафіян протягом 1784 – 1791 рр., м. Дрогобич, т. ІІ (mikrofilm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD).
 27. Liber Natorum Civitatis Drohobycz ab anno 1792 – 1812, t. III, IV, V / Метрична книга із записами про хрещення парафіян проотягом 1792 – 1812 рр., м. Дрогобич, т. ІІІ, IV, V (mikrofilm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD).
 28. Книга із записами про одруження парафіян протягом 1792 – 1829 рр., м. Дрогобич (спр. 1720, опис 4а, фонд 201, ЦДІАЛ УКРАЇНИ).
 29. Liber Copulatorum Civitatis Drohobycz, ab anno 1784 – 1792, t. II / Книга із записами про одруження парафіян протягом 1784 – 1792 рр., м. Дрогобич, т. ІІ (mikrofilm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD).
 30. Liber Mortuorum pro Civitate Drohobycz ab anno 1792 ad annum 1800, t. III / Метрична книга із записами про смерть парафіян протягом 1792 – 1800 рр., м. Дрогобич, т. ІІІ (спр. 1719, опис 4а, фонд 201, ЦДІАЛ УКРАЇНИ).
 31. Liber Mortuorum Civitatis Drohobycz ab anno 1784 – 1791, t. II / Метрична книга із записами про смерть парафіян протягом 1784 – 1791 рр., м. Дрогобич, т. ІІ (mikrofilm nr A-84275, nr sygn. 3, zespół nr 437, AGAD).