ДІАЛОГІЧНИЙ ВИМІР МОВИ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 2000–2015 рр.)

Main Article Content

Олена Ільченко

Abstrakt

W artykule opisano naturę oraz skutki przemian językowy-stylistycznych na materiale współczesnej prasy ukraińskojęzycznej, co z kolei wpływa na organizację środków językowych. Wzmacnianie informacyjnej normy mediów, еksplikacja funkcji powiadomienia i wpływu, wyrażających się w modyfi kacji subiektu nadawania, reprezentacji stosunków nadawcy z adresatem, generują dialogiczność tekstu, a w jej wyniku – іntertekstualność i precedentność. Іntertekstualność jako przejaw dialogiczności przeanalizowano na językowym materiale ukraińskiej prasy lat 2000–2015.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ільченко, О. (2016). ДІАЛОГІЧНИЙ ВИМІР МОВИ ЗМІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ 2000–2015 рр.). Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 33-39. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.04
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Баженова Е. А., Интертекстуальность, [в:] Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под. ред. М. А. Кожиной, Москва 2003, с. 101-112.
 2. Бойчук М. В., Бойчук В. М., Трансформовані фраземи як детермінанти експресивності в заголовках періодичних інтернет-видань, [в:] „Наукові записки Національного університету «Острозька академія»” 2015, вип. 53, с. 29-38.
 3. Гарюнова Ю. О., Функціонування власних назв у кінокритичному дискурсі: „чиста” номінація і прецедентність, [в:] „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Філологія” 2001, № 936, вип. 61, с. 71–74.
 4. Дишкант Ю. Г., От экспрессивности к коммуникативному эффекту в газетных текстах, [в:] „Русская филология. Украинский вестник” 2000, № 3–4 (17), с. 29-38.
 5. Дускаева Л. Р., Языково-стилистические изменения в современных СМИ, [в:] Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под. ред. М. А. Кожиной, Москва 2003, с. 664.
 6. Ільченко О. А., Джерела виникнення інтертекстуальності в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст., [в:] „Дослідження з лексикології і граматики української мови” 2012, вип. 11, с. 54–61.
 7. Ільченко О. А., Інтертекстуальність і прецедентність в україномовних ЗМІ початку ХХІ ст. (на матеріалі метафоричних словосполучень), [в:] „Лінгвістичні дослідження”, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2013, вип. 35, с. 155–160.
 8. Ільченко О. А., Мовностилістичні модифікації преси ХХІ ст.: природа й наслідки, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2011, вип. 31, с. 157–161.
 9. Ільченко О. А., Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на матеріалі метафоричних словосполучень), [в:] „Лінгвістичні дослідження”, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2012, вип. 34, с. 97–100.
 10. Ільченко О. А., Свердлик А. О., Інтертекстуальність у діалогічному вимірі (на матеріалі сучасних україномовних і англомовних ЗМІ), [в:] „Матер. ІV Міжнар. наук. конф. «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»” 2014, с. 103–108.
 11. Карпенко Н. І., Цунамі як різновид катастрофічних хвиль, [в:] Електронний ресурс: http://geoknigi.com/book_view.php?id=1320.
 12. Кохтев Н. Н., Публицистический стиль, [в:] Русский язык: энциклопедия, Москва 2003, с. 399.
 13. Красных В. В., Грамматика лингвокультуры: определение некоторых базовых понятий, [в:] „Мова і культура” 2009, вип. 12, т. ІV (129), с. 67-78.
 14. Маленко О. О., Інтертекстуальність в українській постмодерній поезії: діалог культурних кодів, [в:] „Лінгвістичні дослідження” за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харк. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків 2008, вип. 25, с. 121-132.
 15. Мельник Ю. А., Прецедентні висловлення пісенного походження у сучасному російськомовному публіцистичному дискурсі, Сімферополь 2011.
 16. Найдюк О. В., Семантичні та функціональні особливості прецедентних феноменів у німецькомовному дискурсі, Київ 2009.
 17. Рябініна О. К., Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект, Харків 2008.
 18. Селіванова О. О., Лінгвістична енциклопедія, Полтава 2010.
 19. Сербенська О. А., Бабенко В. В., Основи мовотворчості, Львів 2007.
 20. Солганик Г. Я., Публицистический стиль, [в:] Стилистический энциклопедический словарь русского языка, под. ред. М. А. Кожиной, Москва 2003, с. 314-321.
 21. Сунько Н. О., Інтертекстуальність та прецедентність як репрезентанти публіцистичного дискурсу (на матеріалі заголовків англомовних статей), [в:] „Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка” 2011, вип. 58, с. 208–212.
 22. Сюта Г. М., Інтертекстуальність, [в:] Українська мова: Енциклопедія, редкол.: В. М. Русанівський, О. О. Тараненко та ін., вид. 2-е, випр. і доп., Київ 2000, с. 231-245.