НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО

Main Article Content

Тетяна Осіпова

Abstrakt

W artykule podjęto próbę omówienia kunsztu poetyckiego S. Rudanskiego w operowaniu środkami niewerbalnymi, które wykorzystane zostały w humoreskach poety. Sposoby omówienia niewerbalności w dyskursie artystycznym służą do realizacji szeregu pragmatycznych funkcji: przy ich pomocy wyrażana jest specyfi ka narodowego charakteru Ukraińców, tj.: ukraiński kordocentryzm, pogłębiona emocjonalność oraz ekspresyjność, pragnienie stworzenie języka o większej dynamice, „żywotności”, intymności.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Осіпова, Т. (2016). НАЦІОНАЛЬНА НЕВЕРБАЛІКА В ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО. Studia Ukrainica Posnaniensia, 4, 109-117. https://doi.org/10.14746/sup.2016.4.14
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. Iser W., The Play of the text, [w:] „Languagens of the Unsayable”, The Play of Negativity in Literature and Literary Theory, Stanfort 1966, p. 321-332.
 2. А хто хоче кумцю знати, [в:] Електронний ресурс: http://www.pisni.org.ua/songs/231573.html
 3. Задорнова В. Я., Лингвопоэтика. Слово в художественном тексте, [в:] Язык, сознание, коммуникация, отв. ред. В. В. Красных, А. И. Изотов, вып. 29, Москва 2005, с. 14.
 4. Карасик В. И., Речевое поведение и типы языковых личностей, [в:] „Массовая культура на рубеже ХХ –ХХ веков: Человек и его дискурс”, Cбор. науч. труд., под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной, Москва 2003, с. 24–45.
 5. Кордоцентризм, [в:] Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/кордоцентризм
 6. Космеда Т. А., Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу, Дрогобич 2012.
 7. Космеда Т. А., Статус поняття „живе мовлення” в парадигмі сучасного мовознавства і традиційної лінгвістики, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, за ред. проф. Л. А. Лисиченко, Харків 2014, вип. 3, с.179–184.
 8. Коццолино М., Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и знак, пер. с итал., Харьков 2009.
 9. Осіпова Т. Ф., Вербалізація паралінгвальних засобів комунікації у творах Т. Г. Шевченка, [в:] „Лінгвістичні дослідження”, Зб. наук. праць Харк. нац. пед. у-ту ім. Г. С. Сковороди, за ред проф. Л. А. Лисиченко, 2013, вип. 35, с. 215–225.
 10. Паралелізм, [в:] Електронний ресурс: https://uk.wikipedia.org/wiki/Паралелізм
 11. Пінчук С. П., Регушевський Є. С., Словник літературознавчих термінів Івана Франка, Київ 1966.
 12. Руданський С. В., Усі твори в одному томі, уклад. і авт. передмови Г. Латник, Київ-Ірпінь 2007, с. 279.
 13. Словник української мови, в 11 томах, редкол. І. К. Білодід та ін., Київ 1974, т. 5, с. 665.
 14. Солощук Л. В., Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі, Автореф. дис. д-ра філол. наук, Київ 2009.
 15. Сорокин Ю. А., Человек говорящий в его модусах и отношениях (обзор-дискуссия), [в:] „Массовая культура на рубеже ХХ – ХХ веков: Человек и его дискурс ”, Сбор. науч. труд., под ред. Ю. А. Сорокина, М. Р. Желтухиной, Москва 2003, с. 10.
 16. Сусов И. П., Лингвистическая прагматика, Винница 2009.
 17. Т. Космеда, Комунікативна компетенція І. Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри, Львів 2006.
 18. Франко І., До студій над С. Руданським, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 28.
 19. Франко І., Нариси з історії українсько-руської літератури до 1890 р., [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 41.
 20. Франко І., Студії над. Ст. Руданським. „Ні зле, ні добре”, [в:] Його ж, Зібр. творів, у 50 томах, Київ 1976–1986, т. 28.
 21. Як жінки чоловіків продавали, [в:] Електронний ресурс: http://www.pisni.org.ua/songs/5150807.html