РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Main Article Content

Олена Горошкіна

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodologiczne wytyczne nauczania języka ukraińskiego jako języka obcego w aspekcie społeczno-kulturowym. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie frazeologizmów, słów-symboli, tekstów, które pomagają lepiej zrozumieć ukraiński charakter narodowy, naturę ukraińskiej duszy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Горошкіна, О. (2017). РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 37-44. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.04
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. В. Ф. Дороз, Крос-культурний діалог як одна з основ гуманізації мовної освіти учнівпредставників національних спільнот, [в:] Електронний ресурс: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip2.html (23.04.2016).
 2. С. Г. Тер-Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, Москва 2008.
 3. В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, Элективный курс по культуроведению США в системе профильного обучения английскому языку, Москва 2005.
 4. С. Я. Єрмоленко, Нариси з української словесності: (Стилістика та культура мови), Київ 1999.
 5. И. А. Зимняя, Педагогическая психология, Москва 2000.
 6. Е. И. Ительсон, Приемы и методы обучения, [в:] „Советская педагогіка”, 1970, № 2, с. 7–9.
 7. И. Л. Бим, Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы, Москва, 1988.
 8. И. Л. Бим, К вопросу о методах обучения иностранным языкам, [в] „Иностранный язык в школе”, 1974, № 2, с. 19–32.
 9. З. П. Бакум, Українська мова як іноземна: Лінгводидактичні проблеми, [в] „Філологічні студії. Наук. вісн. Кривор. держ. пед. ун-ту”, Зб. наук. праць, відп. ред. проф. Ж. В. Колоїз, вип. 5, Кривий Ріг 2010, с. 231.
 10. R. Lado, Language Teaching. A scientific Approach, New York, 1964.
 11. Б. В. Беляев, Очерки по психологии обучения иностранным языкам, Москва 1965.