АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛОВСЬКОГО ТЕКСТУ (ПРИКЛАД СИНТАГМАТІОНА ПРО СІМ СВЯТИХ ТАЙН ГАВРИЇЛА СЕВІРА, 1603 р.)

Main Article Content

Андрій Ясіновський

Abstrakt

W roku 1603 w ramach działalności ośrodka kultury i edukacji w Ostrogu na Wołyniu na język średnioukraiński („prostą mowę”) został przetłumaczony Syntagmation o siedmiu świętych sakramentach greckiego teologa, działacza religijnego i metropolity Filadelfii Gabriela Sewerosa. Tekst przekładu ukazuje szereg miejsc, w jakich tłumacz stosuje jednocześnie dwa ukraińskiе оdpowiedniki w miejscu jednego greckiego słowa. Jest to spowodowane podwójną orientacją kulturową współczesnego społeczeństwa ruskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uwarunkowaną wpływami bizantyńskimi oraz łacińskimi. Tłumacz okresowo dostarcza równocześnie dwa odpowiedniki dla lepszego zrozumienia zwolenników obu modeli kulturowych. Z jednej strony, ukrajinśka terminologia teologiczna i filozoficzna na początku XVII wieku. jeszcze nie była ukształtowana i zunifikowana. Z drugiej strony, tłumacz wybiera taką strategię komunikacyjna, która zapewnia odpowiednią percepcję każdemu potencjalnemu odbiorcy tekstu. Skutkiem tego tłumaczenie cechuje się ambiwalencją oraz otwartością na przedstawicieli obu tradycji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ясіновський, А. (2017). АМБІВАЛЕНТНІСТЬ ПЕРЕКЛАДУ БОГОСЛОВСЬКОГО ТЕКСТУ (ПРИКЛАД СИНТАГМАТІОНА ПРО СІМ СВЯТИХ ТАЙН ГАВРИЇЛА СЕВІРА, 1603 р.). Studia Ukrainica Posnaniensia, 5, 73-80. https://doi.org/10.14746/sup.2017.5.08
Dział
Językoznawstwo

Bibliografia

 1. І. Мицько, Острозька слов’яно-греко-латинська академія, Київ 1990, с. 37, 126.
 2. А. Ясіновський, Кипріян, [в] Енциклопедія історії України, у 10 томах, редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін., т. 4, Київ 2007, с. 288.
 3. Хв. Тітов, Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні в XVI–XVIII в.в.: Всезбірка передмов до українських стародруків, Київ 1924, с. 57 (№ 13).
 4. P. Skarga, O Iedności kościoła Bożego pod iednym pasterzem…, [в:] Русская историческая библиотека, т. 7, Сaнкт-Петербург 1887, кол. 485.
 5. G. Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453–1821), München 1988, S. 117.
 6. J a. Isajevyč, Der Buchdruck und die Entwicklung der Literatursprachen in der Ukraine (16.–1. Hälfte des 17. Jh.), [in:] „Zeitschrift für Slawistik”, 1991, Bd. 36, H. 1, S. 47.
 7. М. Смотрицький, Граматика, Єв’є 1619, с. 3 (факсимільне видання: Київ 1979).
 8. І. Огієнко, Українська літературна мова ХVІ ст. і Крехівський апостол 1560-х р., Варшава 1930, с. 100.
 9. B. Виноградов, Различие между закономерностями развития славянских языков в донациональную и национальную эпоху, Москва 1963, с. 10.
 10. М. Мозер, Руська (білоруська та українська) мова середньої доби: загальна перспектива,[в:] М. Мозер, Причинки до історії української мови, Харків 2008, с. 73.
 11. Н. Толстой, Взаимоотношение локальных типов древнеславянского языка позднего периода, [в:] „Славянское языкознание. V Международный съезд славистов”, Москва 1963, c. 262.
 12. М. Moser, Anmerkungen zur Prosta mova, [in:] „Slavia”, 1995, H. 3, S. 57.
 13. V. Mathesius, O požadavku stability ve spisovném jazyce, [v:] Spisovná čeština a jazyková kultura, usp. B. Havránek, M. Weingart, Praha 1932, s. 29.
 14. W. Witkowski, Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka ukraińskiego XVII wieku [=Zeszyty naukowe uniwersytetu Jagiellońskiego, 211; Prace językoznawcze, 25], Kraków 1969, s. 15.
 15. Б. Успенский, Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.), Москва 1994, с. 68.
 16. R. Richardt, Polnische Lehnwörter im Ukrainischen, Wiesbaden 1957, S. 2–4.
 17. Історія української мови: Лексика і фразеологія, відп. ред. В. Русанівський, Київ 1963, с. 285.
 18. A. Bolek, Rozwój poglądów na tak zwaną „mowę prostą” w XVI i XVII wieku, [w:] „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace językoznawcze, z. 74, 1983, s. 32.
 19. А. И. Соболевский, Похвала Исайе Балабану, [в:] „Чтения в Обществе Нестора Летописца”, кн. 3, отд. 2, Киев 1894, с. 38.