Teologia i symbolika ołtarza w wybranych modlitwach obrzędów poświęcenia nowego ołtarza

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

Artykuł ukazuje bogatą symbolikę i teologię ołtarza obecną w najważniejszych modlitwach wchodzących w skład nowych Obrzędów poświęcenia nowego ołtarza. Analizie poddano trzy modlitwy ściśle związane z obrzędami poświęcenia ołtarza: modlitwę poświęcenia wody, litanię do świętych oraz modlitwę poświęcającą ołtarz. Ofi ara Chrystusa złożona na Krzyżu i uobecniana w bezkrwawy sposób na ołtarzu oczyszcza wiernych z grzechów i odnawia w nich czystość dzieci Bożych. Ołtarz stanowi także miejsce realnego spotkania Kościoła zbawionych z Kościołem pielgrzymującym. Najwięcej treści teologicznych jest obecnych w uroczystej modlitwie poświęcenia ołtarza. Przedstawia go przede wszystkim jako stół ofi ary i stół uczty eucharystycznej. Ołtarz jest miejscem, wokół którego gromadzi się wspólnota wierzących, aby karmić się Ciałem Chrystusa. W ołtarzu należy także widzieć eschatologiczny stół uczty, zastawiony przez Zbawiciela w wieczności dla wiernych wypełniających przykazania miłości. Teologia modlitw jednoznacznie pokazuje, że poświęcony ołtarz stanowi najważniejszy element wyposażenia każdego kościoła.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2017). Teologia i symbolika ołtarza w wybranych modlitwach obrzędów poświęcenia nowego ołtarza. Teologia Praktyczna, (18), 183-199. https://doi.org/10.14746/tp.2017.18.13
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny

ks. prof. UAM dr hab., Kierownik Zakładu Liturgiki i Homiletyki, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Amiot F.: Świątynia. W: Słownik Teologii Biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Poznań 1994, s. 963–969.
 2. Boismard M.E.: Woda. W: STB s. 1056–1059.
 3. Bouyer L.: Architettura e liturgia. Magnano 1974.
 4. Decyk J.: Dedykacja kościoła i ołtarza. W: Mszał księgą życia chrześcijańskiego. Red. B. Nadolski. Poznań 1989 s. 181–195.
 5. Dyl A.: Posoborowe przepisy prawno-liturgiczne dotyczące wyposażenia wnętrza kościoła. W: Mysterium Christi – Sztuka w liturgii. Red. W. Świerzawski. Kraków 1996 s. 65–89.
 6. Didaché, 14, 1–3. Antologia literatury patrystycznej. tł. pol. M. Michalski. T. 1. Warszawa 1975 s. 16–20.
 7. Feuillet R., Vanhoye A.: Abraham. W: STB s. 36–38.
 8. Galopin P.M., Guillet J.: Pragnienie. W: STB s. 760–762.
 9. Gatti V.: Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione. Bologna 2001.
 10. Hauret Ch.: Ofi ara. W: STB s. 610–615.
 11. Jankowski A.: Apokalipsa świętego Jana, wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Poznań 1959.
 12. Join-Lambert M., Grelot P.: Jerozolima. W: STB s. 343–344.
 13. Katechizm Kościoła katolickiego. Poznań 1994.
 14. Lamarche P.: Kamień. W: STB s. 360–361.
 15. Lijka K.: Symbolika czynności przy poświęceniu ołtarza. „Poznańskie Studia Teologiczne”. T. 15: 2003 s. 175–189.
 16. Mońka Z.: Znaczenie religijne ołtarza u Izraelitów. RBL T. 4–5:1969 s. 199–206.
 17. Nadolski B.: Liturgika. Eucharystia. T. IV. Poznań 1992.
 18. Nadolski B.: Misterium chrześcijańskiego ołtarza. Kraków 2008.
 19. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego. Rzym 2002. Poznań 2004.
 20. Pauritsch K.: Święto poświęcenia świątyni. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. Grabner-Haider. Warszawa 1994 s. 1298–1299.
 21. Pontyfikał Rzymski odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI poprawiony staraniem papieża Jana Pawła II: Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza, wydanie wzorcowe. Katowice 2001.
 22. Ryken L., Wilhoit J., Longman T.: Słownik symboliki biblijnej. Warszawa 2003.
 23. Sobór Watykański II: Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium. Tekst polski. Poznań 2002 s. 104–163.
 24. Sesboüé D.: Ołtarz. W: STB s. 631–633.
 25. Syczewski T.: Teologia obrzędów poświęcenia kościoła i ołtarza. W: W Tym, który umacnia. Red. J. Zabielski. Białystok 2004 s. 195–204.
 26. Szabó L.: Potop. W: STB s. 745–746.
 27. Ryken L., Wilhoit J., Longman T.: Słownik symboliki biblijnej. Warszawa 2003.
 28. Urban A.: Zgromadzenie. W: Praktyczny słownik biblijny. Red. A. Grabner-Haider. Warszawa 1994 s. 1482–1483.