Immer in Bewegung. Migration als Faktor, der … bewegt. Eine Sicht aus der Perspektive des interreligiösen Dialogs

Main Article Content

Piotr Halczuk

Abstrakt

Migracje ludności powodują nie tylko zewnętrzne zmiany w postaci pojawiającej się różnorodności kulturowej i religijnej. Przyczyniają się także do przemiany ludzkiej myśli – spojrzenia, na „stającą się” rzeczywistość – czy też to wymuszają. Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia zaistniałych zmian w wymiarze intelektualnym z perspektywy dialogu międzyreligijnego. Tak zwane „wewnętrzne migracje” zostały ukazane jako „poruszenia” w kilku dziedzinach: w (ludzkim) pojmowaniu Boga, w teologicznej refl eksji Kościoła katolickiego o niechrześcijańskich religiach monoteistycznych, w pedagogicznym spojrzeniu na ludzi innych pod względem religijnym i kulturowym oraz w ofi cjalnym odniesieniu chrześcijaństwa, judaizmu i islamu do siebie nawzajem. Ostatnia z przedstawionych w artykule „wewnętrznych migracji”, w mentalności człowieka, jest najtrudniejsza. Nie zrealizuje jej żaden dokument czy też naukowa dywagacja (które są istotne i mobilizujące), lecz osobiste krytyczne spojrzenie na siebie samego (tzw. autorefl eksja) każdego, kto zajmuje się przepowiadaniem, wychowywaniem i kształceniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Halczuk, P. (2018). Immer in Bewegung. Migration als Faktor, der … bewegt. Eine Sicht aus der Perspektive des interreligiösen Dialogs. Teologia Praktyczna, (19), 103-113. https://doi.org/10.14746/tp.2018.19.07
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Borrmans M.: Wege zum christlich-islamischen Dialog. Frankfurt 1985.
 2. Chrostowski W.: Nowy Testament a judaizm – możliwości a wyzwania. „Collectanea Theologica” 2: 1994 s. 11–23.
 3. Cremer G.: Migration. In: Lexikon fur Theologie und Kirche 7. Freiburg–Basel–Rom–Wien 19983 s. 248–249.
 4. Czajkowski M.: Dlaczego deklaracja „Dabru emet” jest potrzebna chrześcijanom. http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,51,art,1272 [Stand: 25.Marz 2018].
 5. Dupuis J.: Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu. Krakow 2003.
 6. Egger S.: Visionen und Traume, Herausforderungen und Moglichkeiten fur den christlich-judischen Dialog. „Dialog – DuSiach” 105: November 2016 s. 22–25.
 7. Erbacher J. (Hg.): Gottes Erster Name. Ein islamisch-christliches Gesprach uber Barmherzigkeit. Ostfi ldern 2017 s. 49–105.
 8. Eterovic N.: Eine neue missionarische Dynamik. In: Ch.C. Udeani, D. Greb (Hg.): Einander begegnen. Chancen und Grenzen im Dialog der Religionen heute. Wurzburg 2016 s. 19–28.
 9. Hilger G., Leimgruber S., Ziebertz H.G.: Religionsdidaktik. Ein Leitfaden fur Studium, Ausbildung und Beruf. Munchen 2010.
 10. Konig F.: Off en fur Gott – off en fur die Welt. Kirche im Dialog. Freiburg–Basel–Wien 2006.
 11. Krochmalnik D.: Das Tupfelchen auf dem i. Die Schrift und ihre Auslegung in der judischen Tradition. In: Meisner S., Wenz G. (Hg.): Uber den Umgang mit den Heiligen Schriften. Juden, Christen und Muslime zwischen Tuchfuhlung und Kluft. Berlin 2007 s. 28–37.
 12. Ley M.: Der Selbstmord des Abendlandes: die Islamisierung Europas. Osnabruck 2015.
 13. Muszyński H.: Jak się modlimy za Żydow. http://labo-old.wiez.pl/teksty.php?jak_sie_modlimy_za_zydow&p=4 [Stand: 25.Marz 2018].
 14. Ratzinger J.: Glaube. Wahrheit. Toleranz. Das Christentum und die Weltreligionen. Freiburg–Basel–Wien 2005.
 15. Schmidt-Leukel P.: Gott ohne Grenzen. Eine christliche und pluralistische Theologie der Religionen. Gutersloh 2005.
 16. Wąs A.: Muzułmańska Nostra aetate? http://www.wiez.pl/czasopismo/;s,czasopismo_szczegoly,id,532,art,14638 [Stand: 25.Marz 2018].