Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini

Main Article Content

Dariusz Kwiatkowski

Abstrakt

Artykuł przedstawia Kościół jako głosiciela Ewangelii współczesnemu światu w świetle adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Benedykta XVI Verbum Domini. Papież Benedykt w swoim nauczaniu bardzo mocno akcentuje miejsce i rolę słowa Bożego w życiu Kościoła, a także przypomina o konieczności głoszenia go całemu światu. Misja głoszenia Ewangelii została powierzona Kościołowi przez Chrystusa. Oznacza to, że ewangelizacja mieści się w wpisana została w naturę Kościoła. Głoszenie słowa Bożego nie może odbywać się tylko w ściśle określonych grupach. Ojciec Święty naucza w Verbum Domini, że Kościół zawsze musi być otwarty na Ducha Świętego, który posyła go z dobrą nowiną krańce świata. Dziś głoszenie słowa Bożego ściśle wpisuje się w dzieło nowej ewangelizacji. W sposób szczególny podlegają ją zlaicyzowani chrześcijanie żyjący na całym świecie. Ze słowem Bożym należy docierać także do migrantów, cierpiących i ubogich. Przyjęcie słowa Bożego prowadzi człowieka do czynnego zaangażowania się w życie świata i przemienianie go według zasad Ewangelii. W misję głoszenia Ewangelii i przemiany świata winni być zaangażowani wszyscy chrześcijanie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kwiatkowski, D. (2016). Głoszenie słowa Bożego misją Kościoła w świecie na podstawie adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini. Teologia Praktyczna, (17), 93-106. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.06
Dział
Artykuły
Biogram autora

Dariusz Kwiatkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny.

ks. prof. UAM dr hab., Zakład Liturgiki i Homiletyki, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Referencje

 1. Benedykt XVI : Encyklika Deus caritas est. Kraków 2008.
 2. Benedykt XVI: Homilia (24 kwietnia 2005). „L’Osservatore Romano”. Wyd. polskie. R. 2005 nr 6 s. 12-13.
 3. Benedykt XVI: Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini. Kraków 2010.
 4. Benedykt XVI: Radość wiary. Częstochowa 2012.
 5. Franciszek: Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Kraków 2013.
 6. Friemal F. : Ewangelizacja, w: ABC chrześcijanina. Red. Pachciarek P. Warszawa 2006 s. 127.
 7. Jan XXIII: Encyklika Pacem in terris. Kraków 2003.
 8. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium Ogólne o Katechizacji. Poznań 1998
 9. Kongregacja ds. Duchowieństwa: Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów. Poznań 2003.
 10. Kondrusiewicz T.: Nowa ewangelizacja i jej wymagania na przykładzie Europy Wschodniej. Świa-tło Narodów 3:2009 s. 41–53.
 11. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich. Katowice 1987.
 12. Paweł VI: Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi. Wrocław 2001.
 13. Pontyfikał Rzymski: Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów. Katowice 1999.
 14. Rosik S.: Moje chrześcijaństwo. Poznań 2000.
 15. Sobór Watykański II: Dekret o misyjnej działalności Kościoła Ad gentes divinitus. W: Sobór Waty-kański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002 s. 433–471.
 16. Sobór Watykański II: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium. W: Sobór Watykań-ski II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 2002 s. 48–78.
 17. Wojtan A.: Refleksja teologiczna nad dokumentem: „Miłość Chrystusa wobec migrantów”. Światło Narodów 3:2004 s. 59–68.