Aborcja w perspektywie kanonicznoprawnej. Zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki
PDF

Słowa kluczowe

aborcja
przerwanie ciąży
prawo do życia
ekskomunika
sankcje karne

Jak cytować

Lewandowski, P. (2016). Aborcja w perspektywie kanonicznoprawnej. Zaciągnięcie i zwolnienie z ekskomuniki. Teologia Praktyczna, (17), 269–281. https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.18

Abstrakt

Artykuł prezentuje przestępstwo aborcji w kanonicznym porządku prawnym. Niewątpliwie należy ono do kategorii najcięższych przestępstw przeciwko życiu, albowiem Kościół katolicki stoi na stanowisku nienaruszalności prawa do życia każdego człowieka od chwili jego poczęcia. Naruszenie tego prawa pociąga za sobą sankcje karne, którym podlegają ochrzczeni w Kościele katolickim lub do niego przyjęci, którzy dopuścili się przestępstwa aborcji i trwają w uporze. W momencie przerwania ciąży dochodzi do zaciągnięcia kary ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa. Kara tego typu wyłącza wiernego i jego wspólników z możliwości przyjmowania wszystkich sakramentów. Pomimo to, w pewnych okolicznościach ustawodawca przewiduje złagodzenie lub zwolnienie z tejże kary. Wierny który zaciągnął powyższą ekskomunikę może ubiegać się o zwolnienie z kary zanim otrzyma rozgrzeszenie w sakramencie pokuty i pojednania.

https://doi.org/10.14746/tp.2016.17.18
PDF

Bibliografia

Chiappetta L.: Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico – pastorale. Roma 1996 vol. II.

De Paolis V.: Aborto. W: Nuovo dizionario di diritto canonico. Pod redakcją Salvador C.C., De Paolis V., Ghirlanda G. Milano 1996 s. 1–3.

De Paolis V, Cito D: Le sanzioni nella Chiesa. Città del Vaticano 2000 .

Erdö P.: Il peccato e il delitto. La relazione tra due concetti fondamentali alla luce del diritto canonico. Milano 2014.

Franciszek: List do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji abpa Rino Fisichelli z dnia 1 września 2015. Tekst polski: W: https://w2.vatican.va/content/francesco/pl/letters/2015/documents/papa-francesco_20150901_lettera-indulgenza-giubileo-misericordia.html (dostęp: 8.06.2016).

Gajda P.M.: Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Studium kanoniczno-pastoralne. Tarnów 2008.

Glemp J.: Dekret w sprawie upoważnienia do rozgrzeszenia z ekskomuniki latae sententiae z kan. 1398. „Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej”. 5–7: 1984 s. 114–115.

Jan Paweł II: Encyklika Evangelium vitae. AAS+. R. 87: 1995. s. 401–522.

Ioannes Paulus II: Codex Iuris Canonici. AAS. R. 75 II: 1983.

Jan Paweł II: Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Kraków 2011.

Jaros P.: Prawne aspekty ochrony dziecka przed urodzeniem. W: Aborcja. Przyczyny, następstwa, terapia. Pod redakcją Bogdana Chazana i Witolda Simona. Wrocław 2009 s. 15–22.

Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego: Obrzędy pokuty. Katowice 2014.

Kongregacja Nauki Wiary: Deklaracja o przerywaniu ciąży. AAS. R. 66: 1974 s. 730–747.

Kongregacja Nauki Wiary: Donum vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22 lutego 1987). AAS. R. 80: 1988 s. 70–102.

Kowalski J.: Aborcja. W: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Pod redakcją Andrzeja Muszali. Radom 2009 s. 53–59.

Martinelli E.: L’azione penale nell’ordinamento canonico. Uno studio di diritto comparato. Torino 2011.

McNamara E.: La facoltà di assolvere dalle censure. W: https://it.zenit.org/articles/la-facolta-di-assolvere-dalle-censure/ (dostęp: 11.06.2016).

Milani D.: L’inizio della vita nel diritto canonico. W: Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto. Pod redakcją D. Atighetchi, D. Milani, A. M. Rabello. Torino 2013 s. 105-192.

Pontificia Commissio Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando: Odpowiedź zatwierdzona przez Papieża Jana Pawła II dnia 23 maja 1988 roku. AAS. R. 80: 1988 s. 1818–1819.

Sanchis J.: L’aborto procurato: aspetti canonistici. „Ius Ecclesiae”. 2: 1989 s. 663–677.

Sobór Watykański II: Gaudium et spes, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym (7 grudnia 1965). AAS. 58: 1966 s. 1025–1115.

Stokłosa M.: Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty. „Studia Redemptorystowskie”. 2011 nr 9–10 s. 335–358.

Syryjczyk J.: Kanoniczne prawo karne. Część szczególna. Warszawa 2003.

Syryjczyk J.: Kara ekskomuniki a pełna wspólnota kościelna według Kodeksu Prawa Kanoniczne-go z 1983 r. „Prawo kanoniczne”. 33: 1990 nr 3–4 s. 173–196.

Syryjczyk J.: Sankcje w Kościele: część ogólna. Komentarz. Warszawa 2008.