Zasady etyki

Redakcja przykłada szczególną wagę do rzetelności naukowej i przestrzegania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego iThenticate.

Przy pełnej akceptacji tych zaleceń, na potrzeby czasopisma „Zeszyt Prawniczy UAM” wdrożono zasady etyki wydawniczej obowiązujące każdą ze stron – redakcję, recenzentów oraz autorów zaangażowanych w proces publikacji.


Obowiązki Autorów
Autorzy powinni prezentować wyniki badań w sposób rzetelny, wiarygodny i uczciwy.

1. Autorzy przesyłają jedynie teksty oryginalne, które nie zostały dotąd opublikowane ani w części, ani w całości, a także nie zostały zgłoszone do innego czasopisma.
2. Autorzy ujawniają wszelkie źródła finansowania badań, których efektem jest zgłoszony artykuł.
3. W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów wskazują swój indywidualny wkład w powstanie publikacji.

Obowiązki recenzentów
Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.

1. Recenzenci przygotowują recenzje rzetelne, merytoryczne i zakończone jednoznaczną konkluzją.
2. Recenzenci przestrzegają procedury recenzyjnej czasopisma:
     1) przygotowują recenzje anonimowe;
     2) przygotowują recenzje zgodnie z kryteriami formularza recenzji (formularz recenzji).

3. Recenzenci przygotowują recenzję w wyznaczonym terminie, tzn. jednego miesiąca. Jeżeli nie mogą przygotować recenzji, informują o tym w ciągu tygodnia od otrzymania prośby o przygotowanie recenzji.
4. Recenzenci informują Redakcję o wszelkich wykrytych przejawem nierzetelności naukowej autora (plagiat, autoplagiat, ghostwritingguest authorship).
5. Recenzenci przygotowują recenzje bezpłatnie według przyjętego wcześniej zwyczaju.


Obowiązki członków Redakcji

1. Redaktorzy przyjmują tylko artykuły i glosy oryginalne, zgodne z profilem, a także zakresem i celem czasopisma.
2. Na ocenę tekstu nie mają wpływu: obywatelstwo, pochodzenie etniczne, rasa, płeć, orientacja seksualna czy przekonania religijne i polityczne autorów.
3. Redaktorzy przyjmują tylko teksty pozbawione wad prawnych. Ponieważ plagiat, autoplagiat, ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, zobowiązani są demaskować wszystkie wykryte przypadki, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
4. Kierując się merytoryczną zawartością tekstów, redaktorzy wyznaczają dwóch recenzentów. Recenzje są dwustronnie anonimowe.
5. Jeśli recenzent nie przygotuje recenzji w terminie lub ze względów etycznych nie może przygotować recenzji określonego tekstu, redaktorzy wyznaczają nowego recenzenta.
6. Redaktorzy przyjmują jedynie recenzje rzetelne i merytoryczne.
7. Członkowie Redakcji przyjmują do druku jedynie teksty, które otrzymały dwie jednoznacznie pozytywne recenzje.


Postępowanie w przypadku naruszenia zasad etyki czasopisma

1. Plagiat i autoplagiat, ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej i stanowią przykład nieetycznej praktyki naukowej. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
2. W celu w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego iThenticate. Wszystkie wyniki badania antyplagiatowego są analizowane przez redaktorów. W wypadku wykrycia plagiatu lub autoplagiatu zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany na piśmie o podstawie odrzucenia tekstu.

3. Jeżeli recenzenci zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Redakcję. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń zgłoszony tekst zostaje odrzucony, a autor jest informowany o podstawie odrzucenia tekstu.
4. Jeżeli czytelnicy czasopisma zgłoszą redaktorom podejrzenie o plagiat lub autoplagiat, redaktorzy sprawdzają zasadność podejrzeń i o wynikach badania sprawdzającego informują recenzentów, autora i Redakcję. W przypadku potwierdzenia zasadności podejrzeń opublikowany tekst zostaje wycofany z wszystkich platform internetowych, na których dostępne jest czasopismo. Informacja o podstawie usunięcia tekstu zostaje podana na platformach elektronicznych oraz w wersji drukowanej czasopisma.
5. O wszystkich wykrytych przypadkach plagiatu redaktorzy informują odpowiednie podmioty (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
6. W przypadku wykrycia ghostwriting oraz guest authorship tekst zostaje odrzucony. O decyzji i jej podstawie redaktorzy informują autora/autorów tekstu oraz odpowiednie instytucje zatrudniające autora/autorów bądź towarzystwa naukowe, z którymi związany jest autor/autorzy.