Proces recenzji

1. Nadesłane teksty poddane zostają wstępnej ocenie dokonywanej przez Redakcję (zgodność z profilem czasopisma, spełnienie wymogów tekstu naukowego oraz wymogów formalnych).

2. Do oceny każdej publikacji powołuje się dwóch recenzentów – ekspertów w zakresie tematycznym lub w przedmiocie, którego dotyczy publikacja. Recenzenci nie otrzymują prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

3. Recenzje są obustronnie anonimowe (double-blind review). Przedmiotem oceny na podstawie formularza recenzji są: poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu i zakres wykorzystanej literatury. 

4. Uwagi recenzentów przekazywane są autorowi tekstu. Do poprawionej wersji artykułu autor załącza odpowiedź na recenzję.

5. Warunkiem opublikowania tekstu naukowego w czasopiśmie jest jednoznacznie pozytywna opinia wyrażona przez dwóch recenzentów.

6. Recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.

7. Recenzje i cała dokumentacja procesu recenzyjnego przechowywane są w archiwum Redakcji.

8. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się raz w roku na stronie internetowej czasopisma.