Pressto.

Nagłowek strony

Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza

Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska

Abstrakt


Autorka prezentuje potencjał kadrowy szkół wyższych Warszawy i Mazowsza w latach 2006-2008. Dokonuje analizy struktury wieku, struktury zatrudnienia kadry naukowo-dydaktycznej (według stanowisk) oraz nasycenia poszczególnych ośrodków akademickich kadrą akademicką. Przedstawia również ścieżkę awansu nauczycieli akademickich, ich rozwój naukowy, problem wieloetatowości i wielozatrudnienia - który w dużej mierze dotyka kadrę akademicką - oraz zasady wynagradzania pracowników naukowo-dydaktycznych. Zgromadzony materiał wskazuje, iż poddana analizie kadra akademicka publicznych i niepublicznych uczelni Mazowsza charakteryzowała się: wysokim średnim wiekiem, znacznym odsetkiem emerytowanych profesorów (zwłaszcza w uczelniach niepublicznych), zbyt powolnym rozwojem naukowym (liczba stopni naukowych nadanych w ostatnich latach na Mazowszu nie wykazywała tendencji wzrostowej) oraz znacznym wielozatrudnieniem (zwłaszcza nauczycieli akademickich pracujących na pierwszym etacie w publicznych szkołach wyższych).


Słowa kluczowe


nauczyciele akademiccy; kadra naukowo-dydaktyczna; profesorowie; szkoły wyższe; Warszawa; Mazowsze

Pełny tekst:

Bibliografia


Baza... 2009 Baza minimum kadrowego w 2009 roku, stan na 1 października 2009 r. (dane udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Diagnoza... 2009 Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, Ernst&Young, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, listopad 2009.

Higher... 2008 Higher Education to 2030, t. 2: Globalisation, OECD, Paris.

Odpowiedź... 2010 Odpowiedź ministra nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie poselskie nr 7294 w sprawie wieloetatowości wśród pracowników nauki, Warszawa 23 lipca

Prestiż... 2009 Prestiż zawodów. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa.

Profesorowie... 2010 Profesorowie i doktorzy też chcą więcej zarabiać, „Dziennik Gazeta Prawna”, 7 października.

Rozporządzenie... 2004 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego z 27

stycznia 2004 roku, „Dziennik Ustaw” 2004, nr 21, poz. 194.

Rząd... 2010 Rząd chce ograniczyć wykładowcom możliwość dorabiania (www.gazetaprawna.pl), 7 kwietnia.

Szkolnictwo... 2006; 2007; 2008 Szkolnictwo wyższe - dane podstawowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Szkoły... 2009 Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Uchwała... 2010 Uchwala Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie opiniowania przez RGSW wniosków jednostek organizacyjnych szkól wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki (http://www.rgsw.edu.pl/?q=node/1223).

Ustawa... 2003 Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, „Dziennik Ustaw” 3003, nr 65, poz. 595, ze zmianami „Dziennik Ustaw” 2005 r., nr 164, poz. 1365.

Ustawa... 2005 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku. Prawo o szkolnictwie wyższym, „Dziennik Ustaw” 2005,

nr 164, poz. 1365.

Wykaz... 2010 lHykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni

w zakresie sztuk oraz nazwy nadawanych stopni, Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów,

Warszawa (http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykazJednostek.pdf).

Wykładowca... 2010 Wykładowca tylko na jednym etacie, wywiad z prof. Tadeuszem Lutym, honorowym przewodniczącym KRASP, „Dziennik Gazeta Prawna” , 6 września.

Wynagrodzenia... 2009 Wynagrodzenia w nauce i szkolnictwie w 2009 roku, Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak (www.wynagrodzenia.pl).

Załącznik... 2006 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia

roku, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 251, poz. 1852.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 96 PDF - 202

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015