Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1-2(35-36) (2010)

Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Od redakcji PDF
Adam Gałkowski 7-8

Rozmowy

Uniwersytet w procesie przemian Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Wilkinem PDF
Adam Gałkowski 9-16

Oryginalny artykuł naukowy

Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku PDF (English) PDF
Anna Marszałek 17-29
Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał 30-59
Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty PDF
Radosław Dawidziuk 60-74
Poziom zaawansowania zarządzania strategicznego w polskich uczelniach publicznych w świetle badań pilotażowych PDF
Joanna Korpus 75-86
Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych PDF
Marcin Pigłowski 87-94
Rola i miejsce biblioteki uniwersyteckiej we współczesnym świecie PDF
Jan Boguski 95-102
Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące? PDF (English)
Dominika Walczak 103-116
Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej? PDF
Ireneusz Białecki 117-124
„Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów PDF
Helena Anna Jędrzejczak 143-148
Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego PDF
Anna Klimczak 149-159
Polityka edukacyjna jako polityka prawdy w społeczeństwie ponowoczesnym PDF
Bartłomiej Błesznowski, Michał Bujalski 160-171
Projekt „Foresight Akademickie Mazowsze 2030” - wprowadzenie PDF
Janina Jóźwiak 172-174
Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska 175-197
Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza PDF
Stanisław Macioł 198-223
Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Barbara Minkiewicz 224-249
Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego PDF
Maria Romanowska 250-264
Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu PDF
Ewa Antoniak 265-274
Kształcenie ratowników medycznych w Polsce - proponowane rozwiązania PDF
Mariusz Goniewicz 275-293
Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza PDF
Tomasz Kowalski 294-308

Tłumaczenia

Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie PDF
Cristina Allemann-Ghionda 125-142


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo