Kształcenie ratowników medycznych w Polsce - proponowane rozwiązania

Main Article Content

Mariusz Goniewicz

Abstrakt

Zawod ratownika medycznego, obok zawodu lekarza ratunkowego i pielęgniarki ratunkowej, jest kluczowym zawodem w tworzonym w Polsce systemie ratownictwa medycznego. Odpowiedzialne kształcenie w szkołach wyższych na kierunku ratownictwo medyczne ma na celu przygotowanie wyspecjalizowanej kadry medycznej, zdolnej do samodzielnych działań ratunkowych na miejscu wypadku, wypadku masowego i katastrofy, zwłaszcza w zakresie ratowania osob w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas nauki zawodu oraz sprawność ratownika medycznego w znacznym stopniu decydują o skuteczności medycznych czynności ratunkowych podejmowanych przez niego na miejscu nagłego zdarzenia. Autor omawia wyzwania i problemy kształcenia ratownikow medycznych w szkołach wyższych w Polsce, ze szczegolnym uwzględnieniem doświadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Przedstawiony w pracy plan i program nauczania został wyrożniony przez Ministerstwo Zdrowia i uznany za wzorcowy dokument dla innych uczelni w Polsce prowadzących kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Goniewicz, M. (2010). Kształcenie ratowników medycznych w Polsce - proponowane rozwiązania. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 275-293. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3214
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Mariusz Goniewicz

Mariusz Goniewicz - podpułkownik, doktor nauk medycznych, specjalista chirurg, kierownik Pracowni Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, koordynator kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, członek Rady Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, wydziałowy koordynator Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych (ECTS). Autor wielu publikacji naukowych z dziedziny medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, podręczników szkolnych z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa i przysposobienia obronnego. Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych konferencji naukowych poświęconych ratownictwu medycznemu. Członek Polskiego Czerwonego Krzyża. Były wieloletni prezes Lubelskiego Zarządu Okręgowego PCK.

Referencje

 1. Brongel L. 2007 Złota godzina. Czas życia, czas śmierci, Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków.
 2. Campbell J.E. 2004 BTLS: Basic Trauma Life Support for the EMT-B and First Responder, Prentice Hall.
 3. Gałązkowski R. 2004 Ratownik medyczny - jego miejsce i rola w systemie ratownictwa. „Pielęgniarstwo XXI wieku”, nr 3.
 4. Goniewicz M. 2006 Kształcenie ratowników medycznych w Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, w: J. Konieczny (red.): Ratownik medyczny. Problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań.
 5. Goniewicz M. 2010 Ratownik medyczny - kluczowy zawód systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w: J. Konieczny (red.): Ratownictwo w Polsce, lata 1990-2010, Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań.
 6. Jakubaszko J., Ryś A. 2002 Ratownictwo medyczne w Polsce - ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków.
 7. Konieczny J. (red.) 2006
 8. Ratownik medyczny. Problemy edukacyjne i organizacyjno-prawne. Oficyna Wydawnicza Garmond, Poznań.
 9. Mahadevan S.V, Gus M, Garmel G M. 2005 An Introduction to Clinical Emergency Medicine, Cambridge University Press.
 10. NIK 2009 Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Lublinie, Wystąpienie pokontrolne (LLU-410-41 - 02/09).
 11. NIK 2010 Najwyższa Izba Kontroli - Departament Pracy Spraw Socjalnych i Zdrowia, Informacja o wynikach kontroli systemu kształcenia oraz przygotowania do zawodów pielęgniarki, położnej
 12. i ratownika medycznego, Warszawa.
 13. Plantz S.H, Adler J.N. 1998 NMS Emergency Medicine, Lippincott Williams&Wilkins, Baltimore, Maryland.
 14. Pousada L , Osborn H.H, Levy D.B. 1999 Emergency Medicine. Lippincott Williams&Wilkins, Baltimore, Maryland.
 15. Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 4, poz. 33.
 16. Rozporządzenie... 2007a Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 164, poz. 1166.
 17. Rozporządzenie... 2007b Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo poiożną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 210, poz. 1540.
 18. Rozporządzenie... 2009 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 11, poz. 64.
 19. Ustawa... 2001 Ustawa z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, „Dziennik Ustaw” 2001, nr 113, poz. 1207.
 20. Ustawa... 2006 Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 191, poz. 1410.
 21. Ustawa... 2010 Ustawa z dnia 22 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 219, poz. 1443.