Pressto.

Nagłowek strony

Mobilność międzynarodowa naukowców. Płeć i posiadanie rodziny jako czynniki różnicujące?

Dominika Walczak

Abstrakt


Mobilność międzynarodowa polskich naukowców stanowi z jednej strony szansę dla rozwoju polskiej nauki, m.in. dzięki promowaniu jej w świecie oraz udziałowi polskich uczonych w międzynarodowych projektach i dyskursach o zasięgu międzynarodowym. Z drugiej jednak strony występuje zagrożenie odpływem najlepszych do innych krajów, gdzie warunki prowadzenia badań są dużo lepsze niż w Polsce, i nie chodzi tu wyłącznie o zarobki, ale o dostęp do sprzętu badawczego, najnowszej literatury, możliwość współpracy z najlepszymi oraz atmosferę swobodnej wymiany myśli. W związku z ową dwoistością znaczenia roli mobilności dla polskiej nauki, zasadne wydaje się przyjrzenie szansom zawodowym oraz karierom akademickim polskich naukowców. W dalszym ciągu bowiem brakuje systematycznie i kompleksowo przeprowadzanych badań mobilności oraz udziału pracowników naukowych w międzynarodowych projektach współpracy naukowej, w tym również zwracających szczególną uwagę na podobieństwa i różnice między kobietami i mężczyznami w kontekście gotowości do mobilności, co w obliczu coraz większego udziału kobiet w nauce i szkolnictwie wyższym nabiera szczególnego znaczenia. Autorka analizuje rolę rodziny i płci mobilnych naukowców w procesie podejmowania decyzji i oceny przydatności wyjazdu na zagraniczne stypendium.


Słowa kluczowe


mobilność międzynarodowa; współpraca międzynarodowa; kariera naukowa; pracownicy naukowi i naukowo- dydaktyczni; godzenie ról rodzinnych z pracą naukową; zróżnicowanie ze względu na płeć.

Pełny tekst:

Bibliografia


Bauman Z. 2000 Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Górny A., Kaczmarczyk R 2003 Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Seria „Prace Migracyjne”, nr 49, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Kariery... 2005 Kariery młodych naukowców. Wzmocnienie polityk równego traktowania kobiet i mężczyzn w ramach projektu Phare PL2002I000-580-01.04, TNS Pentor, Warszawa

Majcher A. 2007 Gendering the Academic Elitę. University Expansion and Gender lnequality in Poland and Germany, niepublikowana rozprawa doktorska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,

Warszawa.

Massey D.S. 2003 Patterns and Processes of International Migration in the 21st Century, referat na konferencję „African Migration in Comparative Perspective”, Johannesburg (Republika Południowej Afryki), A-l czerwca 2003.

Mobilność... 2008 Mobilność młodych Polskich Naukowców. Raport z badania, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Warszawa.

Nakonieczna J. 2007 Migracje międzynarodowe a rozwój państwa, „Żurawia Papers”, nr 9, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 133 PDF (English) - 139

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2015