Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Abstrakt

Tekst jest komentarzem do czterech artykułów zamieszczonych w niniejszym numerze: Cristiny Allemann-Ghiondy o reformach szkolnictwa wyższego w Niemczech, Heleny Anny Jędrzejczak o kształceniu młodego pokolenia polskich humanistów, Anny Klimczak o „ukrytym uniwersytecie” oraz Bartłomieja Błesznowskiego i Michała Bujalskiego o polityce edukacyjnej w społeczeństwie nowoczesnym. Autor analizuje wpływ Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej na politykę edukacyjną tworzoną w Polsce, a także w innych państwach członkowskich (m.in. w jakim stopniu schemat wypracowany w OECD, oparty na definiowaniu i pomiarze kompetencji, wpływa na politykę edukacyjną). Schemat ów z jednej strony zakłada racjonalizację systemu kształcenia (celem polityki staje się lepsza wydajność systemu kształcenia w „produkcji kompetencji i kapitału ludzkiego”), z drugiej - koncepcja kompetencji przyjmuje, że powinny one umożliwić samorealizację jednostki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2010). Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 117-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3197
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ireneusz Białecki

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem dwóch książek poświęconych nierównościom w dostępie do wykształcenia oraz wielu prac dotyczących m.in. struktury społecznej, struktury wykształcenia i socjologii polityki. Był jednym ze współautorów czterech raportów z serii Polacy, opublikowanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Referencje

  1. Białecki I. 2006 Pojęcie kompetencji: polityka wobec edukacji i rynku pracy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” , nr 2/28.
  2. Definition... 2002 Definition and Selection of Competences (deseco). Theoretical and Conceptual Foundations. Strategy Paper, Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs, Education Committee, Governing Board of The CERI; OECD, Paris, 7 października.
  3. Rychen D.S., Salganik L.H. (red.) 2003 Key Competencies tor a Successful Life and a Well-functioning Society, Hogrefe & Huber, Góttingen.