Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza

Main Article Content

Stanisław Macioł

Abstrakt

Autor przedstawia charakterystykę oferty kształcenia na stopień licencjata i magistra w uczelniach Warszawy i wojewodztwa mazowieckiego. W samej stolicy studia wyższe prowadzą prawie wszystkie typy uczelni - poza morskimi (tj. uniwersytety, uczelnie techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, medyczne, wychowania fizycznego, teologiczne, artystyczne, wojskowe oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji). Oferta edukacyjna publicznych i niepublicznych szkoł wyższych regionu Mazowsza jest bardzo bogata - obejmuje ponad 100 kierunkow studiow ze 119 wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także studia na kilkunastu kierunkach unikatowych, kilkunastu makrokierunkach oraz kilka studiow międzykierunkowych (międzywydziałowych). Prawie wszystkie z nich prowadzone są zarowno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W ofercie kilku uczelni znajdują się też studia w języku obcym, studia na „kierunkach zamawianych” oraz studia na odległość. Artykuł zawiera rownież ogolną analizę programow nauczania i jakości studiow oraz warunkow kształcenia w uczelniach stołecznych i wojewodztwa mazowieckiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Macioł, S. (2010). Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 198-223. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3207
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stanisław Macioł

Stanisław Macioł - doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie: Szkoła Główna Handlowa). Od 2002 r. dyrektor Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Zajmuje się problematyką edukacji ekonomicznej na poziomie wyższym, w tym organizacją i programami studiów, dostępnością studiów, jakością kształcenia i rynkiem pracy absolwentów uczelni.

Referencje

 1. ASM... 2010 Raport końcowy opracowany na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkól wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030", Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, czerwiec.
 2. Dietl J., Sapijaszka Z. (red.) 2006 Konkurencja na rynku usiug edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 3. Edukacja... 2003 Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury Fundacja Rozwoju Edukacji, Warszawa 2003.
 4. Goryński J. 1973 Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Klasyfikacja, mierniki, standardy. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Warszawa.
 5. Macioł S. 2009 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach europejskich, „e-mentor”, nr 2.
 6. Marszałek A. 2010 Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa.
 7. Projekt... 2010 Projekt z dnia 10 września 2010 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 września 2010 r.(http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/10/85/10858/20100910_projekt ustawyszkolnictwo_wyzsze. pdf).
 8. Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie muszą speiniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia
 9. na określonym kierunku i poziomie kształcenia, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 144, poz. 1048
 10. Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia,
 11. a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 164, poz. 1166.
 12. Rozporządzenie... 2008 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, „Dziennik Ustaw” 2008, nr 90, poz. 551.
 13. Rozporządzenie... 2009a Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 150, poz. 1213.
 14. Rozporządzenie... 2009b Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 180, poz. 1407.
 15. Rozporządzenie... 2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków,
 16. makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 65, poz. 413.
 17. Strategia rozwoju... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernst & Young, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, luty.
 18. Szkoły wyższe... 2009 Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 19. Szkoły wyższe... 2010 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. Thieme J.K. 2009 Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska - Europa - USA, Difin, Warszawa.
 21. Uchwała... 2010 Uchwała nr 45912010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego (http://www.pka.edu.pl/Dokumenty/Uchwaly/459.2010_pracodawcy.pdf).
 22. Ustawa... 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365.
 23. Wykaz jednostek... b.r.w. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazw nadawanych stopni, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykazjednostek.pdf).
 24. Wykaz uczelni... b.r.w. Wykaz uczelni, które znalazły się na liście rankingowej konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 i otrzymają dofinansowanie na realizację „kierunków zamawianych” - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/
 25. fundusze_europejskie/PO_KL/20100524_pozytywne.pdf).