Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza

Main Article Content

Tomasz Kowalski

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest politologii jako kierunkowi kształcenia w ofercie polskich uczelni publicznych, kościelnych i niepublicznych. Przedstawiając ilościowe i jakościowe aspekty kształcenia w zakresie politologii, autor opiera się na materiałach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów oraz dostępnych publikacjach. Opracowanie zawiera również przegląd aktów prawnych, które regulują prowadzenie studiów politologicznych, a także wyniki analizy oferty dydaktycznej poszczególnych typów uczelni w zakresie politologii.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kowalski, T. (2010). Politologia w ofercie dydaktycznej polskich uczelni. Informacja i analiza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 294-308. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3216
Dział
Oryginalny artykuł naukowy

Referencje

 1. Co po studiach... b.r.w. Co po studiach - perspektywy dla absolwentów, Wojewódzki Urząd Pracy, Łódź (http://www.wup.lodz.pl/files/ciz/ciz_por_po_studiach.pdf).
 2. Działalność... 2007 Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 r., Państwowa Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 3. Działalność... 2008 Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w latach 2005-2007. Druga kadencja, Państwowa Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 4. Działalność... 2009 Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2008 r., Państwowa Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 5. Działalność... 2010 Działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2009 r., Państwowa Komisja Akredytacyjna, Warszawa.
 6. Igielska B. 2009 Co studiować?, „Polityka”, 12 października.
 7. Informacja... b.r.w. Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 200912010 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelniach niepublicznych (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/dane-statystyczne-o-szkolnictwie-wyzszym/ artykul/informacja-o-wynikach-rekrutacji).
 8. Komunikat... 2010 Komunikat nr 19 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2010 roku o ustalonych kategoriach jednostek naukowych.
 9. Olszewski E. 2006 Traditions and Present of Political Science Studies in Poland, „Teka Komitetu Politologii i Stosunków Międzynarodowych” , Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, nr 1.
 10. Państwowe... b.r.w. Państwowe wyższe szkoły zawodowe (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-
 11. szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasci wego-ds-szkolnictwa-wyzszego/panstwowe-wyzsze-szkoly-zawodowe).
 12. Publiczne... b.r.w. Publiczne uczelnie akademickie (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/systemszkolnictwa-
 13. wyzszego/uczelnie/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego/publiczne-uczelnie-akademickie).
 14. Raporty... b.r.w. Raporty z wizytacji, Państwowa Komisja Akredytacyjna, Warszawa (http://www.pka.edu.pl/index.php?page=raporty).
 15. Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie muszą spetnić jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 16. Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe raz makrokierunki, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 164, poz. 1166, zm. „Dziennik Ustaw” 2009, nr 180, poz. 1407.
 17. Rozporządzenie... 2009 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia.
 18. Stanowisko... b.r.w. Stanowisko w sprawie rankingów wyższych uczelni (http://www.prom.edu.pl/dla-mediow/62-stanowisko-w-sprawie-rankingow-wyszych-uczelni).
 19. Strategia... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernst & Young Business Advisory, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 20. Study... b.r.w. Study in Poland (http://www.studyinpoland.pl).
 21. Szwed J. b.r.w. Kilka siów o kategoryzacji jednostek naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/ministerstwo/Aktualnosci/20100528_artykul_Szwed.pdf).
 22. Uchwała... 2005 Uchwaia Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 24 października 2005 roku w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych artystycznych (http://www.ck. gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9&ltemid=16).
 23. Uchwała... 2007 Uchwaia nr 94/2007 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lutego 2007 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie prowadzenia badań naukowych
 24. w dyscyplinie lub dziedzinie związanej z danym kierunkiem studiów.
 25. Uchwała... 2008 Uchwala nr 82812008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie minimum kadrowego.
 26. Uchwała... 2009 Uchwala nr 7612009 Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia ogólnych kryteriów oceny jakości kształcenia.
 27. Uczelnie... b.r.w.
 28. Uczelnie z uprawnieniami do kształcenia poza granicami RP, (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-z-uprawnieniami-do-ksztalcenia-poza- granicami-rp).
 29. Uczelnie kościelne b.r.w. Uczelnie kościelne (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-koscielne).
 30. Ustawa... 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami.
 31. Wykaz... b.r.w. Wykaz uczelni niepublicznych wpisanych do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/uczelnie/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-niepublic znych).
 32. Żukowski A. 2006 Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn.