Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka
Barbara Minkiewicz

Abstrakt

Autorki przedstawiają charakterystykę potencjalnych kwalifikacji absolwentow uczelni Warszawy i Mazowsza na podstawie ich obrazu statystycznego. Przeprowadzają też ogolną analizę kwalifikacji oraz zmian, jakie w najbliższej przyszłości przyniesie pod tym względem wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji i nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Znaczny odsetek studentow Mazowsza zdobywa kwalifikacje w uniwersytetach publicznych największego ośrodka akademickiego w kraju, Warszawy. Wśrod studentow i absolwentow uczelni Warszawy i Mazowsza dominują kobiety. Także częściej na Mazowszu niż w kraju absolwentką studiow inżynierskich jest kobieta. Większość absolwentow uczelni Mazowsza uzyskała swoje kwalifikacje w uczelni publicznej (podobnie jak w kraju, ale na Mazowszu odsetek tych absolwentow jest niższy) i na studiach niestacjonarnych (ale na Mazowszu odsetek tych absolwentow jest wyższy niż w kraju o blisko 7 punktow procentowych). Większość absolwentow uczelni Mazowsza nabyła kwalifikacje potwierdzone dyplomem licencjata i były one adekwatne do efektow kształcenia w obszarze kierunkow studiow: ekonomicznych, administracyjnych i społecznych oraz grupy kształcenie (głownie kierunkow pedagogicznych). Udział doktorantow studiujących na Mazowszu wśrod doktorantow ogołem, jest znaczący. Nawet wowczas, gdy tylko połowa z nich trafi do sektora nauki i szkolnictwa wyższego, są to zasoby przyszłych kadr naukowych Warszawy, Mazowsza i kraju. Uczelnie Warszawy i Mazowsza mają także więcej niż inne ośrodki akademickie słuchaczy studiow podyplomowych, kursow, wykładow i programow MBA.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E., & Minkiewicz, B. (2010). Potencjalne kwalifikacje absolwentów uczelni Warszawy i Mazowsza. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 224-249. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3208
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk pedagogicznych, absolwentka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie: Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej). Od 2010 r. kierownik Ośrodka Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zajmuje się edukacją zawodową na poziomie średnim i wyższym, a także edukacją ustawiczną, przejściem z edukacji do zatrudnienia absolwentów uczelni oraz jakością kształcenia.

Barbara Minkiewicz

Barbara Minkiewicz - doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Ośrodku Rozwoju Studiów Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Redaktor naczelny „Gazety SGH” , ewaluator programu Leonardo da Vinci. Zainteresowania badawcze: edukacja zawodowa na poziomie wyższym, zmiany w systemie kształcenia, przejście z edukacji do zatrudnienia, rynek pracy absolwentów uczelni (głównie w aspekcie zgodności kierunkowej i kompetencyjnej oferty szkolnictwa wyższego oraz zapotrzebowania na nią rynku pracy).

Referencje

 1. Autonomia... 2010 Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010.
 2. Borell-Damian L. 2009 University-lndustry Partnerships for Enhancing Knowledge Exchange. Doc-careers Project by Lidia Borrell-Damian, European University Association, Brussels.
 3. Bukowski M. (red.) 2010 Zatrudnienie w Polsce. Praca w cyklu życia, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa
 4. Czapiński J., Panek T. (red.) 2009 Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego,
 5. Warszawa.
 6. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 7. Dąbrowa-Szefler M., Sztabiński RB. 2008 Model kształcenia doktorantów. Wnioski z badań, Centrum Badań Polityki Naukowej
 8. i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 9. Drogosz-Zabłocka E., Minkiewicz B. 2010 Profil społeczności studenckiej „Akademickiego Mazowsza”', Profil absolwentów „Akademickiego Mazowsza” w: Analiza szkól wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkól wyższych na Mazowszu (dla projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”), Warszawa.
 10. Europejski... 2009 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów 2009, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa Grabowska I.,
 11. Kotowska I.E. 2009. Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy, w: Czapiński J., Panek T. (red.): Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 12. Kluczowe... 2010 Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009, Komisja Europejska, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 13. Kraśniewski A. 2009 Proces Boloński to już 10 lat, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 14. Raport... 2010 Raport końcowy opracowany na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza «Akademickie Mazowsze 2030»”.
 15. Rocznik... 1997; 2009a Rocznik statystyczny województw [...], Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 16. Rocznik... 2005,2007,2009b Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego [...], Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
 17. Szkolnictwo wyższe... 2008 Szkolnictwo wyższe 2008. Dane podstawowe, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 18. Szkolnictwo wyższe... 2010 Szkolnictwo wyższe w Europie 2009. Postęp w realizacji Procesu Bolońskiego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa.
 19. Szkoły wyższe... 2009 Szkoiy wyższe i ich finanse w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 20. Szkoły wyższe... 2010 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 21. Sztanderska U., Minkiewicz B., Bąba M. 2004 Oferta kształcenia a wymagania rynku pracy, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Warszawa (materiał niepublikowany).
 22. Ustawa... 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 21 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365.
 23. Wójcicka M. 2002 Dywersyfikacja w szkolnictwie wyższym, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.