Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu

Main Article Content

Ewa Antoniak

Abstrakt

Artykuł zawiera podsumowanie nieudanej próby przeprowadzenia badań ankietowych działalności Akademickich Biur Karier w uczelniach województwa mazowieckiego, przeprowadzonej w ramach projektu „Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza. Akademickie Mazowsze 2030” . Autorka zwraca uwagę na przyczyny niskiego udziału biur karier w badaniach oraz wynikające z tego konsekwencje, tj. brak aktualnej i kompletnej wiedzy o stanie biur karier na Mazowszu. Nawiązuje przy tym do wyników badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, a także przedstawia krótką charakterystykę biur karier działających w szkołach wyższych na Mazowszu. Usprawnienie organizacji biur karier oraz ich współpracy z instytucjami zewnętrznymi, a także zgromadzenie i opracowanie przez nie ogólnodostępnych danych o prowadzonej działalności i swych klientach jest szczególnie ważne wobec wyzwań, jakie czekają biura karier po wprowadzeniu reformy szkolnictwa wyższego (udział w dostosowaniu oferty dydaktycznej do potrzeb rynku pracy oraz badanie zawodowych losów absolwentów). Istotnym wyzwaniem dla biur karier jest również zwiększenie udziału w projektach unijnych, a także uatrakcyjnienie oferty dla studentów i absolwentów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Antoniak, E. (2010). Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 265-274. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3211
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Antoniak

Ewa Antoniak - absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Asystent w Ośrodku Badań Jakości Kształcenia tej uczelni. Zainteresowania badawcze: zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, dostosowanie kształcenia do wymagań rynku pracy, absolwenci kierunków humanistycznych a rynek pracy.

Referencje

  1. Akademickie... 2010 Akademickie Biura Karier. Teczka informacyjna, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Warszawa.
  2. Analiza... 2010 Analiza szkól wyższych Warszawy i Mazowsza. Raport analityczny na temat potencjału, kluczowych kompetencji, strategii oraz działania szkól wyższych na Mazowszu, Politechnika Warszawska, Warszawa.
  3. Dziedziczak-Foltyn A. 2006 Uczelniane biuro karier jako sposób na zwiększenie konkurencyjności uczelni poprzez tworzenie wartości rynkowej absolwenta, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
  4. Kwiatkowski S.M., Żurek M. (red.) 2008 Aktywizacja zawodowa studentów w Akademickich Biurach Karier, Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa - Radom.
  5. Raport... 2009 Akademickie Biura Karier na Mazowszu. Raport, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy, Warszawa (http://wup.mazowsze.pl/new/images/warszawa/WRPRP/partlok/Partnerstwo/Akademickie_Biura_Karier_-_raport_koncowy.pdf).
  6. Targi pracy... 2009 Raport z badania „Targi pracy w oczach warszawskich studentów i absolwentów”, MJCC Employer Branding Consultants, Warszawa (http://www.mjcc.pl/secms/pl/badanie_TargiPracyJobbing).
  7. Ustawa... 2004 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: „Dziennik Ustaw” 2008, nr 69, poz. 415 z późn. zm.
  8. Wywiad... 2010 Wywiad z Agatą Zarzycką przeprowadzony 2 grudnia 2010 roku.
  9. Zatożenia... 2010 Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/
  10. /10/7310/20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf).