Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku

Main Article Content

Anna Marszałek

Abstrakt

Ośrodki akademickie mają do spełnienia ważną rolę w procesie kreowania gospodarki opartej na wiedzy. W celu realizacji tego ambitnego zadania mogą wykorzystać zasoby, którymi dysponują, bo to uczelnie są tym miejscem, gdzie zostaje odkrywana, ale także poddawana interpretacji wiedza - nadrzędny zasób każdej organizacji uczącej się. Misja uniwersytetów nie ogranicza się jedynie do prowadzenia działalności edukacyjnej oraz naukowo-badawczej. Obecnie jest ona rozumiana znacznie szerzej: jako przyczynianie się do wzrostu potencjału ekonomicznego regionu, w którym dana uczelnia jest zlokalizowana. To ostatnie zadanie nie należy do łatwych, zwłaszcza gdy połączymy je z całą grupą wyzwań, z którymi w XXI wieku powinien sobie poradzić system szkolnictwa wyższego. Można wśród nich wymienić m.in. globalizację usług kształceniowych, ułatwianie zachodzenia procesu transferu wiedzy oraz technologii czy dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb zgłaszanych przez rynek pracy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Marszałek, A. (2010). Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 17-29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3185
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Anna Marszałek

Anna Marszałek - doktor nauk humanistycznych. W roku akademickim 2007-2008 była stypendystką Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego przyznawanego przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich w Liechtensteinie. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium naukowo- badawczym na Uniwersytecie w Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. Autorka monografii oraz wielu artykułów poświęconych roli ośrodków akademickich w gospodarce opartej na wiedzy. Od marca do lipca 2010 r. była członkiem zespołu zajmującego się przygotowaniem i wdrażaniem Europejskich Ram Kwalifikacji w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura.

Referencje

 1. Antonowicz D. 2005 Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Armstrong M. 2005 Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, wyd. III.
 3. Bache 1.2006 The Europeanization of Higher Education: Markets Politics or Learning?, „Journal of Common Market Studies” , t. 44, nr 2.
 4. Barczak B. 2006 Zarządzanie wiedzą jako czynnik zwiększania potencjału innowacyjnego firmy, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 700.
 5. Barnett R., Parry G., Coate K. 2001 Conceptualising Curriculum Change, „Teaching in Higher Education” , t. 6, nr 4.
 6. Cooke Ph. 2006 Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2 (24).
 7. Europę 2020... 2010 Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and lnclusive Growth, Communication from the Commission, COM (2010) 2020, Brussels, 3 marca.
 8. Geremek B. 2001 Idea uniwersytetu, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego”, numer jubileuszowy (http://www3.uj.edu.pl/alma/alma/26/01/35.html).
 9. Smoczyński W. 2008 Od ogona do gtowy - Europejski Wskaźnik Rozwoju, „Polityka”, nr 3.
 10. Kafel T. 2005 Wyższe uczelnie ekonomiczne w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw: nowe warunki, nowe możliwości, w: J. Bieliński (red.): Strategia Lizbońska a konkurencyjność gospodarki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 11. Knowledge... 2000 Knowledge Management in the Learning Society, OECD, Paris.
 12. Krawiec F. 2006 Mechanizmy transferu wiedzy i technologii, „Przegląd Organizacji” 2006, nr 7-8.
 13. Kukliński A. 2003 Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna. Artykuł dyskusyjny, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2.
 14. Lachę S. 2010 The Entrepreneurial University: A Key Factor for Regional Development in a Globalized Economy, (www.eui-net.org/Project_documents/Tallinn2006.../Lache_S%20ultima.doc).
 15. Marszałek A. 2010 Rola uczelni w regionie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 16. Mas-Colell A. 2003 The European Space of Higher Education: lncentive and Governance Issues, „Rivista di Politica Economica” , listopad - grudzień.