Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego

Main Article Content

Anna Klimczak

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest reformie szkolnictwa wyższego zapoczątkowanej przez Proces Boloński. Autorka odwołuje się w swej analizie bezpośrednio do podstawowych dokumentów Procesu Bolońskiego i wykorzystuje pojęcie ukrytego programu (hidden curriculum). Teza pracy jest następująca: reformy strukturalne szkół wyższych w dłuższej perspektywie w istotny sposób wpłyną na pozycję uniwersytetu w europejskich społeczeństwach, a także na dyspozycje intelektualne jego absolwentów. Ukryty program uniwersytetów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego polega na podporządkowaniu edukacji wyższej celom gospodarczym i społeczno-politycznym, a nie naukowym.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Klimczak, A. (2010). Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 149-159. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3201
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Anna Klimczak

Anna Klimczak - absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej tego Instytutu.

Referencje

 1. Bloom A. 1997 Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 2. Bauman T. 2003 Zagrożona tożsamość uniwersytetu, w: A. Ładyżyński, J. Raińczuk (red.): Uniwersytet: między tradycją a wyzwaniami współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 3. Crosier D., Purser L., Smidt H. 2007 Trends V: Universities Shaping the European Higher Education Area. An EUA Report, European University Association (http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/
 4. Trends_V_universities_shaping_the_european_higher_education_area.p df).
 5. Czeżowski T. 1946 O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, Toruń.
 6. Dokumenty... 2007 Dokumenty Procesu Bolońskiego. Deklaracja Bolońska 1999. Komunikat konferencji w Pradze 2001. Komunikat konferencji w Berlinie 2003. Komunikat konferencji w Bergen 2005. Komunikat konferencji w Londynie (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/
 7. /53/38538/20080820_publikacje_Proces_Bolonski.pdf).
 8. Furedi F. 2008 Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 9. Galar R. 1997 Uniwersytet jako narzędzie adaptacji cywilizacyjnych, w: H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki (red.): Idea uniwersytetu u schyfku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa.
 10. Kraśniewski A. 2006 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/19/79/19793/europejskie_szkolnictwo_wyzsze_2006.pdf).
 11. Meighan R. 1993 Socjologia edukacji, przeł. E. Kiszkurno-Koziej, Z. Knusten, R Kwieciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 12. Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 2006 roku a sprawie nazw kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 121, poz. 838.
 13. Twardowski K. 1992 Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.