Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych

Main Article Content

Marcin Pigłowski

Abstrakt

Autor przedstawia nowo wprowadzane przepisy prawne dotyczące oceny punktowej publikacji recenzowanych i monografii naukowych. W ramach publikacji recenzowanych omawia zasady punktacji dla listy A i B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listy ERIH (European Rerence lndex for the Humanities) oraz redaktora ocenianego czasopisma. Natomiast w przypadku monografii naukowych przedstawia zasady punktacji w języku angielskim lub innym podstawowym dla danej dyscypliny, w innych językach oraz dla monografii wieloautorskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pigłowski, M. (2010). Ocena punktowa publikacji recenzowanych i monografii naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1-2(35-36), 87-94. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/3194
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Marcin Pigłowski

Marcin Pigłowski - inżynier, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni. Prowadzi zajęcia z zarządzania jakością i certyfikacji jakości wyrobów. Jest opiekunem „Naukowego Koła Jakości”. Pełni także w uczelni funkcję audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem na morzu. Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z oceną zgodności wyrobu oraz praw i bezpieczeństwa konsumenta.

Referencje

 1. Chyła W. 2008 Sprawozdanie z działalności Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk za okres od listopada 2007 do października 2008, „Rocznik Historii Sztuki” , nr XXXIII.
 2. ERIH b.r.w. ERIH „Initial” Lists (http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-initial-lists.html).
 3. Nauka... b.r.w. Nauka polska (http://nauka-polska.pl/shtml/ankieta/ankietaJed_pytania.shtml).
 4. Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 października 2007 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 205, poz. 1489.
 5. Rozporządzenie... 2009 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 24 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych
 6. na działalność statutową, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 126, poz. 1044.
 7. Rozporządzenie... 2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych
 8. na działalność statutową, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 93, poz. 559.
 9. Ujednolicony wykaz... b.r.w. Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych (http://www.nauka.gov.pl/ > Finansowanie> Finansowanie nauki > Działalność statutowa > Ocena jednostek naukowych > Lista czasopism punktowanych > Ujednolicony wykaz czasopism naukowych)' (http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocenaljednostek-naukowych/lista-czasopism-punkt owanych/ujednolicony-wykaz-czasopism.naukowych).
 10. Ustawa... 2004 Ustawa z 8 października 2004 roku o zasadach finansowania nauki, „Dziennik Ustaw” 2004 nr 238, poz. 2390.
 11. Ustawa... 2010 Ustawa z 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 96, poz. 615.
 12. Wielka Encyklopedia... 2001 Wielka Encyklopedia Naukowa PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, t. 2.
 13. Zasady oceny... 2009 Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa (http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zasady-oceny-parametrycznej-jednostek-naukowych/).