Pressto.

Nagłowek strony

Oferta kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich w uczelniach Warszawy i Mazowsza

Stanisław Macioł

Abstrakt


Autor przedstawia charakterystykę oferty kształcenia na stopień licencjata i magistra w uczelniach Warszawy i wojewodztwa mazowieckiego. W samej stolicy studia wyższe prowadzą prawie wszystkie typy uczelni - poza morskimi (tj. uniwersytety, uczelnie techniczne, rolnicze, ekonomiczne, pedagogiczne, medyczne, wychowania fizycznego, teologiczne, artystyczne, wojskowe oraz resortu spraw wewnętrznych i administracji). Oferta edukacyjna publicznych i niepublicznych szkoł wyższych regionu Mazowsza jest bardzo bogata - obejmuje ponad 100 kierunkow studiow ze 119 wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także studia na kilkunastu kierunkach unikatowych, kilkunastu makrokierunkach oraz kilka studiow międzykierunkowych (międzywydziałowych). Prawie wszystkie z nich prowadzone są zarowno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W ofercie kilku uczelni znajdują się też studia w języku obcym, studia na „kierunkach zamawianych” oraz studia na odległość. Artykuł zawiera rownież ogolną analizę programow nauczania i jakości studiow oraz warunkow kształcenia w uczelniach stołecznych i wojewodztwa mazowieckiego.


Słowa kluczowe


kierunki studiów; warunki kształcenia; Warszawa; Mazowsze

Pełny tekst:

Bibliografia


ASM... 2010 Raport końcowy opracowany na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na rzecz projektu Foresight regionalny dla szkól wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030", Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Kutno, czerwiec.

Dietl J., Sapijaszka Z. (red.) 2006 Konkurencja na rynku usiug edukacji wyższej, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.

Edukacja... 2003 Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury Fundacja Rozwoju Edukacji, Warszawa 2003.

Goryński J. 1973 Infrastruktura szkolnictwa wyższego. Klasyfikacja, mierniki, standardy. Międzyuczelniany Zakład Badań nad Szkolnictwem Wyższym, Warszawa.

Macioł S. 2009 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach europejskich, „e-mentor”, nr 2.

Marszałek A. 2010 Rola uczelni w regionie, Difin, Warszawa.

Projekt... 2010 Projekt z dnia 10 września 2010 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 września 2010 r.(http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/10/85/10858/20100910_projekt ustawyszkolnictwo_wyzsze. pdf).

Rozporządzenie... 2006 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie muszą speiniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia

na określonym kierunku i poziomie kształcenia, „Dziennik Ustaw” 2006, nr 144, poz. 1048

Rozporządzenie... 2007 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia,

a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki, „Dziennik Ustaw” 2007, nr 164, poz. 1166.

Rozporządzenie... 2008 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, „Dziennik Ustaw” 2008, nr 90, poz. 551.

Rozporządzenie... 2009a Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 sierpnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie nazw kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 150, poz. 1213.

Rozporządzenie... 2009b Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2009 roku zmieniające rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów, „Dziennik Ustaw” 2009, nr 180, poz. 1407.

Rozporządzenie... 2010 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków,

makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, „Dziennik Ustaw” 2010, nr 65, poz. 413.

Strategia rozwoju... 2010 Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, Ernst & Young, Instytut badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, luty.

Szkoły wyższe... 2009 Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Szkoły wyższe... 2010 Szkoły wyższe i ich finanse w 2009 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Thieme J.K. 2009 Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska - Europa - USA, Difin, Warszawa.

Uchwała... 2010 Uchwała nr 45912010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie kryteriów oceny spełnienia wymagań w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego (http://www.pka.edu.pl/Dokumenty/Uchwaly/459.2010_pracodawcy.pdf).

Ustawa... 2005 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku, „Dziennik Ustaw” 2005, nr 164, poz. 1365.

Wykaz jednostek... b.r.w. Wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki oraz nazw nadawanych stopni, Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów (http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Wykaz/wykazjednostek.pdf).

Wykaz uczelni... b.r.w. Wykaz uczelni, które znalazły się na liście rankingowej konkursu 1/POKL/4.1.2/2010 i otrzymają dofinansowanie na realizację „kierunków zamawianych” - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski (http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/

fundusze_europejskie/PO_KL/20100524_pozytywne.pdf).

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 102 PDF - 115

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.




Copyright (c) 2015