Pressto.

Nagłowek strony

Dłużnik zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przemysław Ostojski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2014.76.4.9

Abstrakt


Treść artykułu dotyczy sytuacji prawnoprocesowej dłużnika zajętej wierzytelności w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, jego obowiązków procesowych związanych z zajęciem egzekucyjnym prawa majątkowego, egzekucji kierowanej względem poddłużnika oraz przysługujących mu uprawnień procesowych w toku procedury egzekucyjnej. W założeniu opracowanie ma być próbą ukazania złożoności sytuacji procesowej dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W wyniku analizy wskazanej problematyki należy dojść do przekonania, że dłużnik zajętej wierzytelności może występować w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym w trzech różnych rolach: jako osoba trzecia, jako uczestnik postępowania egzekucyjnego oraz jako zobowiązany. Zmiana sytuacji procesowej poddłużnika dokonuje się w tym samym postępowaniu egzekucyjnym, co względem pierwotnego zobowiązanego.


Słowa kluczowe


dłużnik zajętej wierzytelności; egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych; egzekucja administracyjna z wierzytelności lub innych praw majątkowych; zajęcie wierzytelności

Pełny tekst:

Bibliografia


Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2012.

Cieślak S., [w:] J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do art. 758-1088, Warszawa 2011.

Cisowska-Sakrajda E., [w:] J.P. Tarno (red.), Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, Warszawa 2012.

Faryna M., [w:] D.R. Kijowski (red.), Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Warszawa 2010.

Grzegorczyk P., Powództwo o zwolnienie spod egzekucji administracyjnej, [w:] A. Skoczylas, J.S tankowski (red.), Aktualne problemy postępowania egzekucyjnego w administracji, Wrocław 2013.

Hauser R., Leoński Z., [w:] R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2012.

Hauser R., Skoczylas A., [w:] K. Celińska-Grzegorczyk et al., Postępowania administracyjne, sądowo administracyjne i egzekucyjne, Warszawa 2013.

Jankowski J., Uczestnicy postępowania egzekucyjnego, Łódź 1992.

Król M., Uprawnienia organu egzekucyjnego względem dłużnika zajętej wierzytelności, Przegląd Podatkowy 2012, nr 3.

Masternak M., Dłużnik zajętej wierzytelności w egzekucji administracyjnej, [w:] J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004.

Przybysz P., Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Warszawa 2012.

Siedlecki W., [w:] Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 1976.

Skoczylas A., Postępowanie egzekucyjne w administracji, [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A.W róbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9: Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2010.

Walasik M., Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika wierzytelności zajętej w postępowaniucywilnym, Przegląd Sądowy 2004, nr 7-8.

Walentynowicz L., Powództwo wierzyciela przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności, [w:] P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cywilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, Warszawa 2012.

Zedler F., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, t. 3, Toruń 1995.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 423 PDF - 6299

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.