Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.
  • Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach). Aparat naukowy (przypisy, zestawienie cytowanej literatury naukowej) powinien być zredagowany zgodnie z wymogami czasopisma (APA 7).
  • W odrębnym pliku („strona tytułowa”) należy dołączyć dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Dane te należy również wprowadzić w odpowiednich zakładkach zgłoszenia w systemie (w pkt 3. WPROWADŹ METADANE » LISTA WSPÓŁAUTORÓW » NAZWISKO » EDYTUJ), zarówno w języku polskim, jak i angielskim (afiliacja).
  • Do przesłanej propozycji publikacji - jako osobny plik (skan lub zdjęcie) - należy dołączyć podpisane oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.
  • Objętość nadsyłanych tekstów powinna liczyć 40-60 tys. znaków (wraz ze spacjami, przypisami i bibliografią) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również tabele i ryciny. Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.
  • Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (maks. 250 słów) oraz słowa kluczowe (maks. 5).
  • Tekst artykułu oraz tabele, wykresy lub ryciny będące jego integralną częścią należy przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).

Wytyczne dla autorów

Informacje dla Autorów

1. Autorzy mogą zgłaszać artykuły, artykuły recenzyjne, polemiki, recenzje i sprawozdania. Artykuły i artykuły recenzyjne muszą spełniać wymogi tekstu naukowego.

2. Teksty należy przesyłać za pośrednictwem platformy elektronicznej: https://pressto.amu.edu.pl/.

3. Objętość nadsyłanych tekstów powinna liczyć 40-60 tys. znaków (wraz ze spacjami, przypisami i bibliografią) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również tabele i ryciny. Objętość recenzji i sprawozdań nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.

4. Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach). Aparat naukowy (przypisy, zestawienie cytowanej literatury naukowej) powinien być zredagowany zgodnie z wymogami czasopisma (APA 7).

5. W odrębnym pliku („strona tytułowa”) należy podać dane dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Dane te należy również wprowadzić w odpowiednich zakładkach zgłoszenia w systemie (w pkt 3. WPROWADŹ METADANE » LISTA WSPÓŁAUTORÓW » NAZWISKO » EDYTUJ). Jeśli system daje taką możliwość, dane należy wprowadzić w języku polskim i angielskim (np. afiliację).

6. Tekst artykułu oraz tabele, wykresy lub ryciny będące jego integralną częścią należy przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).

7. Do artykułu należy dołączyć krótkie abstrakty w języku polskim i angielskim (maks. 250 słów) oraz słowa kluczowe (maks. 5).

8. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.

9. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1 tydzień. Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

10. Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

11. Publikacja w RPEiS oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe.

ZASADY EDYTORSKIE

Czasopismo publikuje artykuły przedstawicieli trzech dyscyplin, którzy zwykle stosują się do zasad edytorskich właściwych dla swej dyscypliny, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

I. Uwagi ogólne

1. Zgłoszenie artykułu

1.1. Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach). Aparat naukowy (przypisy, zestawienie cytowanej literatury naukowej) powinien być zredagowany zgodnie z wymogami czasopisma. W odrębnym pliku („strona tytułowa”) należy dołączyć dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku finansowania badań, których efektem jest proponowana publikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnego wkładu w powstanie publikacji.

1.2. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.

1.3. Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE), a także zaleceń Komisji Europejskiej Ethics in Social Science and Humanities. Więcej zobacz tutaj.

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

1.4. Procedura recenzyjna. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Recenzje są obustronnie anonimowe. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są recenzje pozytywne. Wykaz recenzentów jest publikowany w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki. Arkusz recenzji RPEiS

2. Przygotowanie tekstu

2.1. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany i skierowany do druku, RPEiS wymaga uzupełnienia od autorów wszystkich pozostałych braków formalnych.

3. Redakcja preferuje edytor tekstów Microsoft Word. Dla tekstów w języku angielskim obowiązuje pisownia zgodnie z Oxford English Dictionary. W tekstach publikowanych w RPEiS odwołania do literatury oraz materiał ilustracyjny powinny zostać zredagowane zgodnie ze stylem APA 7, natomiast pełne dane bibliograficzne aktów prawa, orzecznictwa oraz dokumentów należy zamieścić w przypisach dolnych. Do tekstu należy dołączyć abstrakty (maks. 250 słów każdy) i słowa kluczowe (maks. 5) w języku polskim i angielskim. Abstrakt powinien zawierać: (1) cel badań i problem badawczy; (2) przyjętą metodę badań; (3) podsumowanie ustaleń, w tym najważniejszych tez; (4) wskazanie, dlaczego ustalenia zawarte w tekście są ważne, istotne czy nowatorskie.

Polityka prywatności

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego
Stan na 25 maja 2018 r.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań. Inspektorem ochrony danych jest dr Justyna Baksalary, iod@amu.edu.pl. Adres korespondencyjny: Redakcja Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, ul. Święty Marcin 90 pok. 03, 61-809 Poznań. E-mail: rpeis@amu.edu.pl.

2. Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane przez Redakcję RPEiS:
W zakresie danych autorów, którzy starają się o publikację artykułu w czasopiśmie „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów – w celu przeprowadzenia i udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

3. Przetwarzanie danych na potrzeby „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”
1. W odniesieniu do autorów, którzy starają się o publikację artykułu w RPEiS bądź taki artykuł opublikowali, i recenzentów przetwarzane przez Redakcję dane mogą obejmować: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania lub zameldowania, adresy e-mail, numery telefonów, stopnie bądź tytuły naukowe, afiliacje, zainteresowania naukowe, informacje o uzyskanych grantach, informacje o osobach współpracujących naukowo z autorem bądź związanych z nim relacjami osobistymi lub relacjami podległości zawodowej oraz ewentualne inne informacje przekazywane przez wskazane wyżej osoby.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnianie:
1) członkom Redakcji oraz Komitetu Redakcyjnego RPEiS
2) wydawnictwu publikującemu RPEiS,
3) podmiotom prowadzącym repozytoria i bazy tekstów naukowych (w zakresie danych niezbędnych dla oceny jakości procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego),
4) organom państwa, na ich prawnie uzasadniony wniosek.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzanie:
1) w odniesieniu do danych niezbędnych dla udokumentowania i oceny jakości przebiegu procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego – przez okres 10 lat od daty publikacji artykułu w RPEiS bądź zakończenia procesu recenzyjnego (autorzy), bądź recenzenta,
2) w odniesieniu do pozostałych danych – do dnia wycofania zgody, nie dłużej niż 10 lat od momentu wskazanego w pkt 1).

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane
1. Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do informacji o zakresie przetwarzanych danych osobowych, do dostępu do nich, do ich przenoszenia, do żądania sprostowania danych, do żądania ich usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Żądanie usunięcia przetwarzanych danych można zgłosić za pomocą maila na adres: rpeis@amu.edu.pl.
2. Zakres prawa do żądania usunięcia albo ograniczenia przetwarzania danych oraz do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jest ograniczony ze względu na uzasadniony interes prawny administratora, przejawiający się w konieczności udokumentowania informacji niezbędnych ze względów podatkowych bądź udokumentowania procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

 

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.