Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach).
  • W zgłoszeniu (w profilu autora) należy podać dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Dane należy wprowadzić w odpowiednich zakładkach zgłoszenia (w pkt 3. WPROWADŹ METADANE » LISTA WSPÓŁAUTORÓW » NAZWISKO » EDYTUJ). Jeśli system daje taką możliwość, dane należy wprowadzić w języku polskim i angielskim (np. afiliację).
  • Do przesłanej propozycji publikacji - jako osobny plik (skan lub zdjęcie) - należy dołączyć podpisane oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.
  • Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd. (36–40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również wykaz cytowanej literatury, a także tabele i ryciny. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.
  • Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków) oraz słowa kluczowe
  • Wszelkie tabele, wykresy lub ryciny będące częścią tekstu należy również przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).

Informacje dla Autorów

1. Teksty należy przesyłać za pośrednictwem platformy elektronicznej: https://pressto.amu.edu.pl/.

2. Objętość nadsyłanych tekstów nie może przekraczać 1 ark. wyd. (36–40 tys. znaków wraz ze spacjami i przypisami) w wypadku artykułu. Obliczając objętość tekstu, należy wziąć pod uwagę, że obejmuje ona również wykaz cytowanej literatury, a także tabele i ryciny. Objętość recenzji nie powinna przekraczać 10 tys. znaków.

3. Zgłaszany tekst powinien być zanonimizowany – z tekstu głównego i przypisów, a także z metadanych pliku należy usunąć wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować autora/autorów (np. o grantach).

4. W zgłoszeniu (w profilu autora) należy podać dane dane o autorze/autorach, adres do korespondencji, numery telefonów i adres służbowej (instytucjonalnej) poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku pracowników naukowych prosimy także o podanie nazwy i adresu uczelni macierzystej. Dane należy wprowadzić w odpowiednich zakładkach zgłoszenia (w pkt 3. WPROWADŹ METADANE » LISTA WSPÓŁAUTORÓW » NAZWISKO » EDYTUJ). Jeśli system daje taką możliwość, dane należy wprowadzić w języku polskim i angielskim (np. afiliację).

5. Wszelkie tabele, wykresy lub ryciny będące częścią tekstu należy również przesyłać w formie edytowalnego zapisu elektronicznego. Minimalna grubość linii rysunku powinna wynosić 0,4 pkt, a rysunki należy sporządzić w wersji czarno-białej, w formacie nie większym niż format kolumny (126 × 180 mm).

6. Do artykułu należy dołączyć krótkie streszczenia (abstrakty) w języku polskim i angielskim (ok. 1,5 tys. znaków) oraz słowa kluczowe.

7. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.

8. Termin wykonania korekty autorskiej wynosi maksymalnie 1 tydzień. Po upływie tego terminu tekst kierujemy do publikacji wyłącznie z korektą redakcyjną.

9. Zgłoszenie artykułu, proces recenzyjny oraz publikacja w RPEiS są bezpłatne.

10. Publikacja w RPEiS oznacza zgodę na zdeponowanie tekstu w wersji elektronicznej w repozytoriach, bazach i na platformach indeksujących i upowszechniających treści naukowe.

ZASADY EDYTORSKIE

Czasopismo publikuje artykuły przedstawicieli trzech dyscyplin, którzy zwykle stosują się do zasad edytorskich właściwych dla swej dyscypliny, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Przypominamy, że odpowiednie przygotowanie tekstu, tzn. przesłanie wszystkich wymaganych załączników oraz odpowiednie opracowanie tekstu pod względem edytorskim, jest warunkiem skierowania artykułu do procesu recenzyjnego.

I. Uwagi ogólne

1. Zgłoszenie artykułu

1.1. Prosimy o przesyłanie tekstu we wersji elektronicznej wraz z listem przewodnim. Do listu przewodniego należy dołączyć dane o autorze/autorach (nazwa i adres placówki naukowej, stanowisko oraz adres do korespondencji i adres służbowej [instytucjonalnej] poczty elektronicznej, a także identyfikator ORCID. W wypadku finansowania badań, których efektem jest proponowana publikacja, prosimy o podanie informacji o źródłach ich finansowania, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure). W wypadku opracowań przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy o wskazanie ich indywidualnego wkładu w powstanie publikacji.

1.2. Do przesłanej propozycji publikacji należy dołączyć oświadczenie (Oświadczenie RPEiS). Po przyjęciu tekstu do druku autor podpisuje umowę wydawniczą z czasopismem.

1.3. Ghostwriting, guest authorship, plagiat i autoplagiat są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. W kwestii dobrych praktyk i zasad etyki publikacyjnej Redakcja stosuje się do zaleceń Committee on Publication Ethics (COPE). 

Dodatkowo w celu zapewnienia oryginalności publikacji naukowych Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check.

1.4. Procedura recenzyjna. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez co najmniej dwóch recenzentów spoza uczelni (instytucji) autora. Recenzje są obustronnie anonimowe. Warunkiem przyjęcia tekstu do publikacji są recenzje pozytywne. Wykaz recenzentów jest publikowany w zeszycie 1 za każdy poprzedni rok kalendarzowy. Przedmiotem oceny na podstawie arkusza recenzji są: charakter tekstu, poprawność sformułowania tytułu, oryginalność i aktualność problemu, poprawność sformułowania problemu badawczego, sposób przeprowadzenia badań, założenia metodyczne artykułu, formalna poprawność tekstu, zakres wykorzystanej literatury, zgodność z profilem czasopisma, zakres rozwiązania problemu i wkład autora do nauki. Arkusz recenzji RPEiS

2. Przygotowanie tekstu

2.1. Jeśli artykuł zostanie pozytywnie zrecenzowany i skierowany do druku, RPEiS wymaga uzupełnienia od autorów wszystkich pozostałych braków formalnych.

3. Redakcja preferuje edytor tekstów Microsoft Word. Dla tekstów w języku angielskim obowiązuje pisownia zgodnie z Oxford English Dictionary. W tekstach publikowanych w RPEiS stosowane są tylko przypisy dolne (na dole poszczególnych stron) w systemie autor–data, a na końcu tekstu znajduje się wykaz cytowanej literatury naukowej. Do tekstu należy dołączyć abstrakty i słowa kluczowe (w języku polskim i angielskim). W przypisach prosimy o stosowanie przyjętego przez w RPEiS zapisu bibliograficznego.

Przykładowy zapis przypisów

1 Studnicki (1994): 34.
2 Gilmore (1999): 43–45.
3 Gilmore (1999): 46.
4 Michalski (2003): 32; (2001): 15.
5 Gilmore (1987): 28–34.
6 Studnicki (1994): 290.
7 Gilmore (1987): 76 i cytowana tam literatura.
8 Kalinowska-Modlińska (2003): 89–90.

Wzór zestawienia cytowanej literatury

Conte, G.A. (2010). Pentasemia terminu ‘norma’. Tłum. J. Martewicz. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 72(1): 5–11.
Fukuyama, F. (1996). Koniec historii. Tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań.
Kępiński, J., Kępiński, M. (2014). Niezarejestrowane znaki towarowe, [w:] M. Kępiński (red.), System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji. Warszawa: 200–215.
Kępiński, M. (2010). Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Zagadnienia granic ochrony, [w:] J. Kępiński, K. Klafkowska-Waśniowska, R. Sikorski (red.), Granice prawa autorskiego. Zarys prawa własności intelektualnej. Warszawa: 155–166.
Kolko, J., Neumark, D. (2010). Does local business ownership insulate cities from economic shocks? Journal of Urban Economics 67: 103–115.
Kur, A., Dreier, T. (2013). European Intellectual Property Law. Text, Cases and Materials. Northampton.
Michalski, M. (2003). Pojęcie i charakter prawny tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Państwo i Prawo 58(5): 30–38.
Stec, P. (2008). Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych. Państwo i Prawo 63(1): 46–58.
Studnicki, A. (1994). Polskie prawo karne. Część 1: Zarys systemowego ujęcia. Warszawa.