Pressto.

Nagłowek strony

Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umów o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy

Mikołaj Rylski

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.8

Abstrakt


Podjęta w artykule tematyka dotyczy nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, która weszła w życie w 2016 r. i polegała m.in. na wprowadzeniu nowych oraz zmodyfikowaniu istniejących obowiązków informacyjnych ciążących na pracodawcach zawierających z pracownikami umowy o pracę. Analiza nowego brzmienia przepisów prowadzi autora do wniosku, że prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych może być dla pracodawców bardzo kłopotliwa, a niekiedy wręcz niemożliwa w praktyce do osiągnięcia. Autor sugeruje również, że organy nadzoru nad pracą mogą napotkać poważne trudności w efektywnym egzekwowaniu od pracodawców zobowiązań o charakterze informacyjnym, albowiem ustawodawca nie wyposażył inspekcji pracy w skuteczne narzędzia szybkiego reagowania na nadużycia. Autor wskazuje także, że na tle niektórych przepisów powstają istotne wątpliwości interpretacyjne, co dotyczy przede wszystkim art. 251 § 5 i 29 § 11 k.p. Wątpliwości dotyczą m.in. tego, jak należy rozumieć prawidłowe wywiązanie się przez pracodawcę z obowiązków wskazanych w tych przepisach, jaką powinno ono przybrać formę, a także jaki rodzaj sankcji grozi pracodawcy lub stronom za nienależyte wywiązanie się z ich realizacji. Znalezienie odpowiedzi na powyższe wątpliwości jest jednym z celów niniejszego artykułu.

Słowa kluczowe


umowy terminowe; obowiązki informacyjne; umowa o pracę; stosunek pracy; pracodawca; pracownik

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 97 PDF - 71

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.