Pressto.

Nagłowek strony

Płynność przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Katarzyna Włosik

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2017.79.2.11

Abstrakt


Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy zakładającej, że poziom płynności ma znaczenie przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Za miarę płynności przyjęto wskaźnik przedstawiony przez Yakova Amihuda w pracy z 2002 r. – ILLIQ, który jest obliczany jako iloraz wartości bezwzględnej stopy zwrotu danej spółki i wyrażonego wartościowo wolumenu obrotu jej akcjami. Miarę tę wprowadzono jako dodatkową zmienną objaśniającą do trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Analizę przeprowadzono dla 87 spółek w okresie od stycznia 2008 do końca lutego 2017 r. Oszacowania wskazały na występowanie efektu wielkości oraz na osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu przez spółki dochodowe w tym przedziale czasowym. Dodatkowa zmienna objaśniająca okazała się statystycznie nieistotna.


Słowa kluczowe


płynność; trójczynnikowy model Famy i Frencha; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 25 PDF - 58

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.